Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Εξετάσεις για την πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας- αιτήσεις Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας μέχρι...

Εξετάσεις για την πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας- αιτήσεις Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας μέχρι τέλος Σεπτέμβρη

7

 Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, πρόκειται να διοργανώσει το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014


εξετάσεις για την πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της Ελληνικής Ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού για υπηκόους τρίτων χωρών, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος για το δεύτερο εξάμηνο του 2014.


Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όσοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών (όχι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης) και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:


§ είναι ηλικίας 16 ετών και άνω,


§ μένουν νόμιμα στην Ελλάδα τουλάχιστον για 5 έτη


 


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από την Τετάρτη 10/9/2014 έως και την Τρίτη, 30/9/2014, στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Χίου, Ρίτσου 13 (2ο Γυμνάσιο) και ώρες 17:00-20:00


Δικαιολογητικά Αίτησης:


1) Αίτηση συμμετοχής (υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων),


2) Φωτογραφία (1) τύπου ταυτότητας,


3) Φωτοτυπία διαβατηρίου (πρέπει να επιδειχθεί το πρωτότυπο),


4) Φωτοτυπία της άδειας διαμονής στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για άδεια διαμονής,


5) Παράβολο αξίας πενήντα ευρώ (50,00 €), υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 3741), για υποψηφίους πιστοποίησης ελληνικής γλώσσας, ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού ή Παράβολο αξίας είκοσι ευρώ (20,00 €), υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 3741),  για υποψηφίους πιστοποίησης μόνο για την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από 01/01/2014 η προμήθεια παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά.


Τρόποι προμήθειας παραβόλου:


1) στο ταμείο των ΔΥΟ, εάν υπάρχει απόθεμα παλαιού τύπου παραβόλων,


2) ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του taxisnet:


– είτε ιδιωτικά μέσω ατομικού Η/Υ (ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες)


– είτε μέσω των ΚΕΠ (από αρχές Ιουνίου – αναμένεται η δημοσίευση της σχετικής ΚΥΑ για έναρξη της σχετικής διαδικασίας).