Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Έως και την Παρασκευή 22/5/2015 οι αιτήσεις για τις Εξετάσεις Ελληνομάθειας

Έως και την Παρασκευή 22/5/2015 οι αιτήσεις για τις Εξετάσεις Ελληνομάθειας

8

 Η Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς , πρόκειται να διοργανώσει το Σάββατο 13 Ιουνίου 2015


εξετάσεις για την πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της Ελληνικής Ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού για υπηκόους τρίτων χωρών, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.


Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όσοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών (όχι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης) και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:


§ είναι ηλικίας 16 ετών και άνω,


§ μένουν νόμιμα στην Ελλάδα ή αιτούν άσυλο.


 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως και την Παρασκευή, 22/5/2015, στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Χίου, Ρίτσου 13 (2ο Γυμνάσιο) και ώρες 17:00-20:00 (τηλ. 2271081860).


 


Δικαιολογητικά Αίτησης:


1) Αίτηση συμμετοχής (υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων),


2) Φωτογραφία (1) τύπου ταυτότητας,


3) Φωτοτυπία διαβατηρίου (πρέπει να επιδειχθεί το πρωτότυπο),


4) Φωτοτυπία της άδειας διαμονής στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για άδεια διαμονής,


5) Παράβολο αξίας πενήντα ευρώ (50,00 €), υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 3741), για υποψηφίους πιστοποίησης ελληνικής γλώσσας, ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού ή Παράβολο αξίας είκοσι ευρώ (20,00 €), υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 3741),  για υποψηφίους πιστοποίησης μόνο για την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από 01/01/2014 η προμήθεια παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά.


Τρόποι προμήθειας παραβόλου:


1) στο ταμείο των ΔΟΥ, εάν υπάρχει απόθεμα παλαιού τύπου παραβόλων,


2) ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του taxisnet:


– είτε ιδιωτικά μέσω ατομικού Η/Υ


– είτε μέσω των ΚΕΠ.