Αρχική Νέα Τοπικά Ὑποδοχή Κάρας τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ

Ὑποδοχή Κάρας τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ

20

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν θά ἔχῃ τήν ἀπό Θεοῦ εὐλογίαν νά ὑποδεχθῇ εἰς τό ἁγιασμένον Νησί μας καί νά προσκυνήσῃ πρός ἁγιασμόν καί ψυχικήν σωτηρίαν τήν χαριτόβρυτον Κάραν τοῦ
 Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ,  84 ἔτη  ἀπό τήν κοίμησίν του καί 24 ἔτη ἀπό τήν ἐπίσημον Ἁγιοκατάταξίν του.

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς διηκόνησεν ὡς ὁ λειτουργικότερος Ἱερεύς τό Ἱερόν Θυσιαστήριον ἐπί πενῆντα περίπου χρόνια (1884-1932) ἀπό ὄρθρου βαθέως ἕως τῶν μεταμεσημβρινῶν ὡρῶν εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τοῦ Ἁγίου Ἐλισσαίου, τοῦ Ἁγ. Παντελεήμονος Ἰλισσοῦ καί τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου Βουλιαγμένης. Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καί ὁ Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης, περιφανεῖς χριστιανοί λόγιοι, οἱ ὁποῖοι ἔψαλαν μαζί του, ἐξαίρουν τήν σπανίαν καί ἁγίαν αὐτοῦ προσωπικότητα. Ὑπάρχουν καί μαρτυρίαι ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι τόν ἔβλεπαν κατά τήν διάρκειαν τῆς Θ. Λειτουργίας νά εἶναι μεταρσιωμένος, νά μήν ἀκουμπᾶ εἰς τήν γῆν. Ἦτο τελείως ἀφιλοχρήματος καί πλήρης ἔργων ἀγαθῶν. Ἔδωσε πρωτοφανῆ εἰς τούς ἐσχάτους αὐτούς καιρούς μαρτυρίαν οὐρανίων χαρισμάτων, ὁσιότητος, ἁπλότητος, ταπεινώσεως καί ἐλεημοσύνης.

Ἡ Ἐπίσημος Ὑποδοχή θά πραγματοποιηθῇ τήν Παρασκευήν 9ην Σεπτεμβρίου 2016, καί ὥραν 10ην πρωϊνήν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου. Θά ἀκολουθήσῃ Δέησις καί ἡ Ἱερά Παράκλησις τοῦ Ἁγίου. Αἱ Ἱεραί Ἀκολουθίαι εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου θά τελεσθοῦν ὡς ἀκολούθως: 

9.9.2016  Ἡ Ἱερά Παράκλησις τοῦ Ἁγίου,                                        ὥρα 8 μ. μ. 

9.9.2016  Ἀρχιερατική Ἱερά Ἀγρυπνία,                                          ὥρα 9 μ. μ.

10.9.2016 Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ Ἱ. Παράκλησις, ὥρα 7 π. μ.

10.9.2016 Μέγας Ἑσπερινός,                                                             ὥρα 6 μ. μ.

11.9.2016 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία,                                           ὥρα 7 π. μ.