Αρχική Νέα Τοπικά Θέση εργασίας στο Κέντρο Παιδιού και Εφήβου- προκήρυξη

Θέση εργασίας στο Κέντρο Παιδιού και Εφήβου- προκήρυξη

11 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


 


          Το Δ.Σ. της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, με έδρα τη Χίο, Εγκρεμού 30, καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη:


          Μίας (1) θέσης εργασίας στη Χίο, με ειδικότητα:


1.      Διοικητικός Υπάλληλος (μερικής απασχόλησης)


Η συνεργασία θα έχει τη μορφή εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.


Απαραίτητα Προσόντα :


·        Πτυχίο οικονομικών ή κοινωνικών επιστημών


·        Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (κυρίως word, excel, powerpoint, access, internet)


·        Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας


·        Κάτοχος μεταφορικού μέσου


·        Ευελιξία στο ωράριο απασχόλησης


Θα προτιμηθούν :


·        Απόφοιτοι των εξής σχολών :


         Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (ΤΕ)


         Διοίκηση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (ΤΕ)


         Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Τμήμα Κοινοτικής Υγείας) (ΤΕ)


·        Άτομα με ανάλογη προϋπηρεσία σε φορέα με συναφές αντικείμενο


·        Άτομα με ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον πολλαπλών απαιτήσεων, ομαδικό πνεύμα εργασίας, επιθυμία για απόκτηση νέων δεξιοτήτων μέσω της εργασίας, επικοινωνιακές δεξιότητες σε γραπτό και προφορικό επίπεδο και οργανωτικές ικανότητες


Απαραίτητα δικαιολογητικά :


·        Αίτηση Υποψηφιότητας


·        Φωτοαντίγραφα Πτυχίων


·        Βιογραφικό Σημείωμα


·        Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας


·        Φωτοαντίγραφο Άδειας Οδήγησης


·        Αποδεικτικό προηγούμενης εμπειρίας


Οι υποψήφιοι που δε θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής προσωπικού. Οι κατέχοντες τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, υποχρεούνται να έχουν την σχετική αναγνώριση &αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ.


    Η επιλογή των τελικών υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά.


          Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, Εγκρεμού 30, Χίος 82100, καθημερινά 14:00-21:00 από την δημοσίευση της παρούσης έως και τις 28/11/2016.


          Πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου καθημερινά 14:00 – 21:00, στο τηλέφωνο 22710 – 20000, εσωτ. γραμμή 3.


 


Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΠΕ


Π. Σιδηροφάγη