Αρχική Νέα Οικονομία Ποιες οι ανοικτές προκηρύξεις στο πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ποιες οι ανοικτές προκηρύξεις στο πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

18


Οι ανοικτές προκηρύξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” (ΕΠΑΝ) αυτή την περίοδο, που ενδιαφέρουν δεκάδες επιχειρηματίες, είναι σύμφωνα με δελτίο τύπου της αρμόδιας επιτροπής οι ακόλουθες:


1.ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Α)Ποιοτικός εκσυγχρονισμός τουριστικών καταλυμάτων, Δράση 2.2.2
Αφορά επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που επιχορηγούνται με ποσοστό 40% για υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια ύψους μέχρι 73.367 € και η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι συνεχώς ανοικτή. Οι προτάσεις υποβάλλονται στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης(ΕΦΔ) ΕΛΑΝΕΤ.
Β)Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Δράση 2.2.3
Αφορά μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις που επιχορηγούνται με ποσοστό 40% για υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια ύψους μέχρι 58.700 € και η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι συνεχώς ανοικτή. Οι προτάσεις υποβάλλονται στον ΕΦΔ/ ΕΛΑΝΕΤ.

2.ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Α)Παροχή οικονομικών κινήτρων για την πραγματοποίηση ενεργειακών επενδύσεων, Δράση 2.1.3
Αφορά υφιστάμενες κυρίως ή νέες επιχειρήσεις του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα που επιχορηγούνται από 30 μέχρι 50% για υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια ύψους από 44.000 € μέχρι 44 εκατομμύρια € και η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι μέχρι 31 Ιανουαρίου 2004. Οι προτάσεις υποβάλλονται στον ΕΦΔ/ ΕΛΑΝΕΤ.

3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Α)Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων, Δράση 2.5.1
Αφορά υφιστάμενες μεταποιητικές ΜΜΕ, εργαστήρια παροχής υπηρεσιών ποιότητας, μονάδες ανακύκλωσης, μονάδες ανάκτησης/ αξιοποίησης στερεών υλικών και αποβλήτων ή υγρών ουσιών που επιχορηγούνται από 25 μέχρι 35% για υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια ύψους από 75.000 € μέχρι 1.500.000 € και οι σχετικές προτάσεις υποβάλλονται από 12 μέχρι 23 Ιανουαρίου 2004. Οι προτάσεις υποβάλλονται στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.
Β)Πιστοποιηθείτε, Δράση 2.5.2
Αφορά υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των τομέων(μεταποίηση, υπηρεσίες, εμπόριο, τουρισμός) που επιχορηγούνται με 40% για την ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας κατά τα πρότυπα ISO 9001/2000, ΕΛΟΤ 1416(HACCP) και ΕΛΟΤ 1801(Υγεία και ασφάλεια) για υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια ύψους μέχρι 52.600 € και η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι μέχρι 31 Ιανουαρίου 2004. Οι προτάσεις υποβάλλονται στον ΕΦΔ/ ΕΛΑΝΕΤ.
Γ)Ενίσχυση επιχειρήσεων για εγκατάσταση Σ.Π.Δ. κατά ISO 14001, Δράση 2.5.2
Αφορά υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των τομέων(μεταποίηση, υπηρεσίες, εμπόριο, τουρισμός) που επιχορηγούνται με 40% για την εγκατάσταση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 για υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια  ύψους μέχρι 30.000 € και η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι μέχρι 16 Ιανουαρίου 2004. Οι προτάσεις υποβάλλονται στον ΕΦΔ/ ΕΛΑΝΕΤ.
Δ)Προώθηση της δικτύωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Δράση 2.7.2
Αφορά υφιστάμενες μεταποιητικές και εμπορικές επιχειρήσεις που συστήνουν ή επεκτείνουν ένα κοινό δίκτυο και επιχορηγούνται με 50% για υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια από 440.000  μέχρι 3.000.000 € και η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι μέχρι 15 Ιανουαρίου 2004. Οι προτάσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση ΜΜΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Ε)Ενίσχυση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, Δράση 2.7.1
Αφορά υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις με 3ετή τουλάχιστον διάρκεια λειτουργίας που επιχορηγούνται με 40% για συγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια διετούς διάρκειας συνολικού ύψους από 28.000 μέχρι 440.205,43 € και η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2004. Οι προτάσεις υποβάλλονται στον ΕΦΔ/ ΕΛΑΝΕΤ.

4.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Α)Ενίσχυση νεανικής επιχειρηματικότητας, Δράση 8.2.1
Αφορά νέους από 21 έως 39 ετών οι οποίοι δεν έχουν ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2002 έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και επιχορηγούνται με 50% προκειμένου να δημιουργήσουν νέες βιώσιμες επιχειρήσεις με συνολικό ύψος επενδυτικού σχεδίου από 30.000 μέχρι 150.000 € και η προθεσμία υποβολής τους είναι μέχρι 30 Ιανουαρίου 2003. Οι προτάσεις υποβάλλονται στον ΕΟΜΜΕΧ.
Β)Ενίσχυση γυναικείας επιχειρηματικότητας, Δράση 8.2.2
Αφορά γυναίκες από 21 έως 55 ετών οι οποίες δεν έχουν ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2002 έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και επιχορηγούνται με 50% προκειμένου να δημιουργήσουν νέες βιώσιμες επιχειρήσεις με συνολικό ύψος επενδυτικού σχεδίου από 30.000 μέχρι 150.000 € και η προθεσμία υποβολής τους είναι μέχρι 30 Ιανουαρίου 2004. Οι προτάσεις υποβάλλονται στον ΕΟΜΜΕΧ.


5.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


Α)Εκπαιδευτική στήριξη ΜΜΕ, Δράση 8.2.5
Αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το προσωπικό τους που επιθυμούν να έχουν στην έδρα τους δωρεάν εκπαιδευτική στήριξη για την εξοικείωση τους με το διαδίκτυο. Η προκήρυξη είναι συνεχώς ανοικτή και το ποσοστό επιχορήγησης είναι 100%
Β)ΗΡΩΝ, Δράση 8.3.2
Αφορά επιχειρήσεις όλων των κλάδων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να απασχολήσουν ερευνητικό προσωπικό και να τύχουν επιχορήγησης σε ποσοστό που κυμαίνεται από 35-50% των σχετικών δαπανών. Η προκήρυξη είναι συνεχώς ανοικτή και οι προτάσεις υποβάλλονται στην Γενική Γραμματεία ’Ερευνας και Τεχνολογίας(ΓΓΕΤ)
Γ)Κατάρτιση και μεταφορά τεχνογνωσίας σε σχέση με εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, Δράση 8.2.2
Αφορά επιχειρηματίες που ενισχύθηκαν από το μέτρο 2.8 του ΕΠΑΝ( δηλαδή νέους, γυναίκες και άτομα με αναπηρίες), αλλά και άλλους νέους επιχειρηματίες που η επιχείρησή τους βρίσκεται στα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας της και επιθυμούν μέσω του προγράμματος κατάρτισης που επιχορηγείται με 100% να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους.(Στη φάση αυτή θα υποβάλλονται προτάσεις μόνο από τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης-ΚΕΚ προς τον ΕΦΔ/ ΕΛΑΝΕΤ με καταληκτική ημερομηνία τις 27 Φεβρουαρίου 2004, ενώ σε μεταγενέστερη φάση οι πιστοποιημένες δομές  που θα επιλεγούν θα πραγματοποιήσουν την κατάρτιση στις επιλέξιμες επιχειρήσεις).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται :
* στο Γραφείο πληροφόρησης του ΕΠΑΝ, τηλέφωνο επικοινωνίας 8011136300
* στο δικτυακούς τόπους  www.antagonistikotita.gr , www.ggb.gr , www.elanet.gr
* στα Επιμελητήρια Λέσβου, Χίου και Σάμου
* στα Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών(ΚΥΕ) Λέσβου, Χίου και Σάμου
* στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΝ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 1ο χιλ. Μυτιλήνης-Λουτρών, Μυτιλήνη, αρμόδιος κ. Στρατής Βλαστάρης, τηλ.22510-48033, e-mail:vlastaris@mou.gr

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠαράσταση σήμερα από την ΠΡΟΟΔΟ Καλλιμασιάς
Επόμενο άρθροΠάλι πρώτη η Γιάννα Φαφαλιού