Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Ξεκινούν οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό του τουρισμού στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό του τουρισμού στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

18

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τα Τμήματα Γεωγραφίας, Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και  Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνουν και λειτουργούν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού” για το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005.

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, από τα οποία τα δύο συνιστούν άμεση εκπαιδευτική παρακολούθηση και το τρίτο περιλαμβάνει τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ` ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) για το ΜΔΕ και δέκα (10) για το διδακτορικό δίπλωμα.

Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων σύμφωνα με τον Ν.2083/1992, πτυχιούχοι των τμημάτων:


 • Οικονομικών Σπουδών και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
 • Περιβάλλοντος, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης,
 • Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας,
 • Κοινωνιολογίας,
 • Γεωγραφίας,
 • Περιφερειακής Ανάπτυξης και Χωροταξίας,
 • Πολυτεχνικών Σχολών,
 • Αρχιτεκτονικής, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Μηχανικών,
 • Νομικών,
 • Φιλοσοφικών Σχολών,
 • Πληροφορικής,
 • Θετικών Επιστημών,
 • Μ.Μ.Ε.
 • Οικονομικής και Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων,
 • ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των αντίστοιχων τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

  Στο Πρόγραμμα Διδακτορικού Διπλώματος γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και σύμφωνα με τα κριτήρια του Νόμου 2083/92 περί Μεταπτυχιακών Σπουδών, κάτοχοι Μ.Δ.Ε. του ίδιου Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στις Οικονομικές Επιστήμες και στο Τουρισμό της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να γίνουν δεκτοί κάτοχοι άλλων διπλωμάτων ειδίκευσης ή μη κάτοχοι διπλωμάτων ειδίκευσης.

  Στο Πρόγραμμα Διδακτορικού Διπλώματος προκηρύσσονται θέσεις στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

  • Τουριστική εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων στις τουριστικές επιχειρήσεις.
  • Οικολογικός τουρισμός και συμμετοχικές διαδικασίες.
  • Κριτικές προσεγγίσεις τον τουρισμό.
  • Νέες τεχνολογίες / Διαδίκτυο: επιπτώσεις, επιχειρησιακά μοντέλα και δια-επιχειρησιακές σχέσεις στην αλυσίδα διανομής τουριστικών προϊόντων
  • Περιβαλλοντική επικοινωνία και ερμηνεία
  • Νοήμονα – Προσαρμοζόμενα Διαδραστικά Συστήματα Διαχείρισης Προορισμών.
  • Παράμετροι διαμόρφωσης ζήτησης για ειδικές και εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες σε απομονωμένες ή νησιωτικές περιοχές.
  • Νοηματοδοτήσεις του ταξιδιού και της ταυτότητας του εαυτού στο πλαίσιο εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
  • Η τουριστική ταυτότητα του τόπου προορισμού: κατασκευή, διαχείριση και νοηματοδότηση του “τοπικού” από τους τουρίστες, τους παράγοντες του marketing και τους ντόπιους.
  • Τουριστικό μάρκετινγκ.


  Η επιλογή για το ΜΔΕ και για το Διδακτορικό Δίπλωμα θα γίνει βάσει των ακολούθων κριτηρίων:


  • Βαθμός Πτυχίου.
  • Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση.
  • Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής (επιπρόσθετη προσμέτρηση άλλης ξένης γλώσσας).
  • Προηγούμενη ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα.
  • Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
  • Προσωπική συνέντευξη.
  • Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύονται από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.   • Οι ενδιαφερόμενοι για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) καλούνται να υποβάλουν μέχρι τις 9 Ιουλίου 2004 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ, Μιχάλων 8, Χίος 82100 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

    • Αίτηση υποψηφιότητας.
    • Δύο φωτογραφίες ταυτότητας
    • Αντίγραφο πτυχίου (νομίμως επικυρωμένο).
    • Βεβαίωση Ισοτιμίας από ΔΙΚΑΤΣΑ για τους υποψηφίους που προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής.
    • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένο).
    • Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας (νομίμως επικυρωμένη).
    • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και την επαγγελματική δραστηριότητα.
    • Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας (νομίμως επικυρωμένο) για δε τους αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης και της Ελληνικής γλώσσας.
    • Δύο συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, το τίτλο, τη θέση, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συντάξαντος).
    • Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην αξιολόγησή τους.
    Προβλέπεται επίσης καταβολή διδάκτρων ύψους 1.500 ευρώ ανά εξάμηνο φοίτησης μαθημάτων.

    Οι ενδιαφερόμενοι για το Πρόγραμμα Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ, Μιχάλων 8, Χίος 82100, μέχρι τις 9 Ιουλίου 2004 (σφραγίδα ταχυδρομείου) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

    Αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται το γνωστικό πεδίο στο οποίο επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

    • Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
    • Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας (νομίμως επικυρωμένη).
    • Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται: Σπουδές (Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές), επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα των υποψηφίων.
    • Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (και των σχετικών αναγνωρίσεων από το ΔΙΚΑΤΣΑ σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού).
    • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένο).
    • Αντίγραφα τίτλων σπουδών Αγγλικής Γλώσσας (ή πιστοποιητικά άλλων γλωσσών, εφόσον υπάρχουν νομίμως επικυρωμένα).
    • Τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.
    • Συνοπτική Έκθεση για τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου καθώς και την εξειδικευμένη γνωστική περιοχή (μέσα στο πλαίσιο του προκηρυχθέντος γνωστικού αντικειμένου) με την οποία επιθυμούν να ασχοληθούν.
    • Δύο Συστατικές Επιστολές από Ερευνητικά Κέντρα ή ΑΕΙ.
    • Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πιο ολοκληρωμένη άποψη.
    Η δυνατότητα παραμονής στη Χίο ή τη Μυτιλήνη καθ` όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΤουρκικό μαχητικό έσπασε το φράγμα του ήχου και τζάμια στη Ρόδο
Επόμενο άρθροΠρόσκληση για σύναξη Πελοποννησίων