Αρχική Νέα Οικονομία Kατατέθηκε το σ/ν για τη μερική απασχόληση στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Kατατέθηκε το σ/ν για τη μερική απασχόληση στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

11


Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, από τον υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Προκόπη Παυλόπουλο, το σχέδιο νόμου για τη μερική απασχόληση.


Σχετικά με το ισχύον νομικό καθεστώς μερικής απασχόλησης για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, προωθούνται οι ακόλουθες βασικές αλλαγές:


– Η πρόσληψη θα γίνεται εφεξής με ευθύνη του φορέα που τη διενεργεί (Δημόσια Υπηρεσία, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΝΠΔΔ), χωρίς την προϋπόθεση ανάθεσης της διαδικασίας σε τρίτους ( Ε.Ε.Τ.Α.Α. ή αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).


– Οι φορείς θα καθορίζουν σε ετήσια βάση, μέσω επιχειρησιακών σχεδίων, τις αντίστοιχες ανάγκες τους σε θέσεις μερικής απασχόλησης.


– Μια τριμελής επιτροπή, την οποία θα απαρτίζουν οι υφυπουργοί ΕΣΔΔΑ, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, θα είναι υπεύθυνη για την εκτίμηση των αναγκών του κάθε φορέα, βάσει των επιχειρησιακών σχεδίων. Για ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, στην Επιτροπή μπορεί να κληθεί να συμμετάσχει και ο Γενικός Γραμματέας της αντίστοιχης Περιφέρειας.


– Παρέχεται η δυνατότητα ένταξης στο επιχειρησιακό σχέδιο και υπηρεσιών, που δεν έχουν αποκλειστικά κοινωνικό χαρακτήρα, αλλά καλύπτουν άλλες επιτακτικές ανάγκες, με την προϋπόθεση, ο αριθμός των θέσεων να μην ξεπερνά το 10% του συνόλου.


– Τα βασικά κριτήρια επιλογής των εργαζομένων μερικής απασχόλησης σχετίζονται, με την κάλυψη των μακροχρόνια ανέργων, των μητέρων ανήλικων τέκνων (έως το 18ο έτος της ηλικίας τους και όχι το 12ο που όριζε η έως τώρα νομοθεσία). Επιπλέον, εισάγεται και το 10% που αντιστοιχεί στους πολύτεκνους, ακόμη και στην περίπτωση που διανύουν την τελευταία πενταετία πριν την συνταξιοδότησή τους.


– Το ΑΣΕΠ θα έχει τον πλήρη έλεγχο της ανακοίνωσης επιλογής των υποψηφίων, από τον αντίστοιχο φορέα.


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ


«Μερική Απασχόληση στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου»


Άρθρο 1


Φορείς μερικής απασχόλησης


1. Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επιτρέπεται να προσλαμβάνουν προσωπικό, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών που αποσκοπούν, κυρίως, στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους πολίτες.


2. Οι ανωτέρω προσλήψεις αποβλέπουν, αποκλειστικώς, στην αντιμετώπιση αναγκών συμπληρωματικής εξυπηρέτησης των πολιτών και δεν ασκούν επιρροή στη οργανική σύνθεση των υπηρεσιών των φορέων της προηγούμενης παραγράφου.


3. α. Για την παροχή υπηρεσιών, με καθεστώς μερικής απασχόλησης, οι φορείς της παραγράφου 1 καταρτίζουν αντίστοιχο ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο υποβάλλεται μέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους και εγκρίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 5.


β. Στο επιχειρησιακό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνονται, ιδίως, τα εξής στοιχεία:


α) Οι ειδικές ανάγκες που δικαιολογούν την παροχή υπηρεσιών με μερική απασχόληση,


β) Ο αριθμός αυτών που θα προσληφθούν, κατά τομείς υπηρεσιών, κοινωνικού, κυρίως, χαρακτήρα.


γ) Ο τρόπος ελέγχου της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.


γ. Αν το επιχειρησιακό σχέδιο εξυπηρετεί, αποκλειστικώς, ανάγκες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερο βαθμού, θα πρέπει να συνοδεύεται και από σχετική εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.


Άρθρο 2


Σύμβαση μερικής απασχόλησης


1. Η πρόσληψη γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, από τις κατηγορίες κοινωνικών ομάδων και με σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο άρθρο 4.


2. Η διάρκεια της ανωτέρω σύμβασης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δέκα οκτώ μήνες. Νέα σύμβαση με τον ίδιο απασχολούμενο μπορεί να καταρτιστεί μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών, τουλάχιστον, από τη λήξη της προηγούμενης. Ο χρόνος εργασίας, για κάθε συμβασιούχο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις είκοσι ώρες εβδομαδιαίως.


3. Για το εργασιακό καθεστώς των μερικώς απασχολούμενων εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.


Άρθρο 3


Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα


1. Ως υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα θεωρούνται εκείνες που αναφέρονται, ιδίως, στην κατ’ οίκον κοινωνική μέριμνα και φροντίδα, στη φύλαξη σχολικών κτιρίων, στην οδική ασφάλεια των μαθητών, στην κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών, στις έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και σε προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


2. Στο επιχειρησιακό σχέδιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό του συνολικού αριθμού αυτών που θα προσληφθούν, επιτρέπεται να περιληφθούν, με ειδική αιτιολογία, υπηρεσίες που δεν έχουν, αμιγώς, κοινωνικό χαρακτήρα, αλλά υπηρετούν ανάγκες δημόσιου συμφέροντος που μπορεί να καλυφθούν με μερική απασχόληση.


Άρθρο 4


Κοινωνικές ομάδες για την επιλογή υποψηφίων


1. Το προσωπικό που επιλέγεται για την παροχή υπηρεσιών μερικής απασχόλησης προέρχεται από τις ακόλουθες κοινωνικές ομάδες:


α) Άνεργοι, άνω των τριάντα ετών, που έχουν εξαντλήσει την τακτική επιδότηση ανεργίας (12μηνο) και παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), τουλάχιστον 6 μήνες μετά τη λήξη αυτής, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό.


β) Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ., που βρίσκονται στη τελευταία πενταετία πριν από τη συνταξιοδότησή τους, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό.


γ) Άνεργοι, μέχρι 30 ετών, εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 18 μηνών, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό.


δ) Μητέρες ανηλίκων, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό.


Στις ανωτέρω περιπτώσεις προτεραιότητα στην επιλογή έχουν άτομα που καθίστανται άνεργα συνεπεία ομαδικών απολύσεων, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.


ε) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό και άνω, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό.


στ) Πολύτεκνοι, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό.


Στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ ποσοστό εξήντα τοις εκατό καλύπτεται από γυναίκες, εφόσον υπάρχει αντίστοιχος αριθμός σχετικών αιτήσεων.


2. Όσοι έχουν απασχοληθεί για χρόνο μεγαλύτερο του έτους σε προγράμματα και δράσεις υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, αντίστοιχα προς εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 3 επιλέγονται σε ποσοστό μέχρι πενήντα τοις εκατό του συνόλου αυτών που θα προσληφθούν σε κάθε κοινωνική ομάδα, κατά τη σειρά της μεταξύ τους κατάταξης και ανεξαρτήτως της σειράς κατάταξης τους σε σχέση με τους λοιπούς.


Εάν δεν συμπληρώνεται το ποσοστό που προβλέπεται για καθεμία από τις κοινωνικές ομάδες της προηγούμενης παραγράφου, προσαυξάνεται αντιστοίχως το ποσοστό της επόμενης.


3. Σε καθεμία από τις κοινωνικές ομάδες της παρ. 1 ορίζεται βασικό κριτήριο επιλογής, ως ακολούθως:


α. Για την πρώτη και τρίτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη συνεχόμενη χρονική διάρκεια, που είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι.


β. Για τη δεύτερη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν τον μικρότερο χρόνο, που υπολείπεται για τη συνταξιοδότησή τους.


γ. Για την τέταρτη ομάδα προτιμώνται μητέρες με τα περισσότερα τέκνα.


δ. Για την πέμπτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με το μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας, το οποίο, πάντως, πρέπει να επιτρέπει στον υποψήφιο να ασκεί τα καθήκοντα για τα οποία και προσλαμβάνεται.


ε. Για την έκτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τα περισσότερα τέκνα, πάνω από το όριο της ιδιότητας του πολυτέκνου.


4. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας επιτρέπεται να αυξομειώνονται μέχρι δέκα τοις εκατό τα ποσοστά που προβλέπονται στην παράγραφο 1, αναλόγως με τις ιδιαίτερες ανάγκες παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα που διαμορφώνονται κάθε φορά..


β. Με όμοια απόφαση μπορεί, εφόσον απαιτείται για συγκεκριμένες περιπτώσεις, να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και με τα ειδικότερα προσόντα, από πλευράς αναγκαίων τίτλων σπουδών.


Άρθρο 5


Επιτροπή έγκρισης μερικής απασχόλησης και κατανομής της χρηματοδότησης


1. Συνιστάται τριμελής επιτροπή από τους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Οι Υφυπουργοί είναι δυνατόν να αναπληρώνονται από τους Γενικούς Γραμματείς των αντίστοιχων Υπουργείων.


Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ο οποίος ορίζει τον πρόεδρο, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη και τους γραμματείς της.


2. Η Επιτροπή είναι αρμόδια, χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη άλλου, κατά την κείμενη νομοθεσία, οργάνου για την έγκριση των επιχειρησιακών σχεδίων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1, την κατανομή του αριθμού αυτών που θα προσληφθούν για μερική απασχόληση και τη διάθεση της χρηματοδότησης σε αντιστοιχία προς τον εγκριθέντα αριθμό προσλαμβανομένων, ανά φορέα. Παραλλήλως ελέγχει την εφαρμογή των εγκριθέντων επιχειρησιακών σχεδίων, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει κατά το στάδιο εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου.


3. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα με μερική απασχόληση, αποκλειστικώς σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, στην Επιτροπή μπορεί να συμμετέχει, χωρίς ψήφο, και ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της.


4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η οργάνωση και η λειτουργία της Επιτροπής, η αμοιβή των γραμματέων, οι οποίοι δεν υπερβαίνουν τους τρεις και κάθε άλλο σχετικό θέμα.


Άρθρο 6


Διαδικασία Πρόσληψης


1. Μετά την έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου και τον καθορισμό των θέσεων μερικής απασχόλησης, ο φορέας της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος εκδίδει ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικώς:


α) Ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής του προηγούμενου άρθρου.


β) Ο αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν και οι τομείς υπηρεσιών στους οποίους θα απασχοληθούν.


γ) Οι κατηγορίες κοινωνικών ομάδων και τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4.


δ) Η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων.


ε) Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις και


2. Η ανακοίνωση, πριν από τη δημοσιοποίησή της, κοινοποιείται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο εγκρίνει ή τροποποιεί το σχετικό σχέδιο μέσα σε δέκα (10 εργάσιμες ημέρες από την περιέλευσή της σε αυτό. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ.


3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται ο τρόπος δημοσιοποίησης των ανακοινώσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται οι ιδιότητες και οι προϋποθέσεις πρόσληψης, ο τρόπος συγκρότησης της επιτροπής η οποία είναι αρμόδια για την επιλογή των προσλαμβανόμενων, ο τρόπος δημοσιοποίησης των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, η χρονική ισχύς των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και κάθε θέμα, που σχετίζεται με τη διαδικασία πρόσληψης.


Άρθρο 7


Χρηματοδότηση


1. Η χρηματοδότηση για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προέρχεται ιδίως από:


α) Ειδικές πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.


β) Πιστώσεις του προϋπολογισμού των φορέων που προσλαμβάνουν προσωπικό με καθεστώς μερικής απασχόλησης.


γ) Προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


δ) Χρηματοδοτήσεις από άλλες πηγές.


2. Οι πιο πάνω χρηματοδοτήσεις περιλαμβάνονται σε αυτοτελείς κωδικούς αριθμούς που εντάσσονται στον προϋπολογισμό του οικείου φορέα, ο οποίος προσλαμβάνει προσωπικό μερικής απασχόλησης.


Άρθρο 8


Μεταβατικές Ρυθμίσεις


1. α. Εκκρεμείς διαδικασίες πρόσληψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3174/2003 (ΦΕΚ 203, Α), για τις οποίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι πίνακες των προσλαμβανόμενων μέχρι την 10-5-2004, ματαιώνονται.


β. Η Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 5 και στο πλαίσιο του υπόλοιπου της εγκριθείσης χρηματοδότησης, για το έτος 2004, κατανέμει τις θέσεις μερικής απασχόλησης ύστερα από προηγούμενη έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου της επόμενης παραγράφου.


2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, τα επιχειρησιακά σχέδια που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 καταρτίζονται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος και καλύπτουν ανάγκες μερικής απασχόλησης, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2004 με παράλληλη συνεκτίμηση και όσων θα ανακύψουν για το έτος 2005.


Άρθρο 9


Καταργούμενες διατάξεις


Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 8 του Ν. 3174/2003 (ΦΕΚ 205, Α), καθώς και κάθε διάταξη αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του παρόντος, καταργούνται.


Άρθρο 10


Έναρξη ισχύος


Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή: Ναυτεμπορική