Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ψήφισμα Συγκλήτου για τους ΕΤΕΠ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ψήφισμα Συγκλήτου για τους ΕΤΕΠ

23


Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη τελευταία συνεδρίασή της


(αριθμ.08/10.06.2004) ασχολήθηκε με τα προβλήματα του κλάδου των μελών ΕΤΕΠ, ορισμένα από τα οποία προκύπτουν και από τις υπάρχουσες εκκρεμότητες του Ν. 2817/2000.


Η Σύγκλητος ομόφωνα αποφασίζει και εισηγείται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τα εξής:


α) Την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων που αφορούν στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων, χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών και μετάταξης των μελών ΕΤΕΠ.


β) Τη μισθολογική κατοχύρωση του κλάδου, με τη σύνδεση του μισθολογίου του ΕΤΕΠ σε ποσοστό επί του μισθού ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, επισημαίνοντας ότι όλα τα Προεδρικά Διατάγματα που αφορούν στην πρόσληψη και στη βαθμολογική εξέλιξη του ΕΤΕΠ είναι αντίστοιχα του λοιπού επιστημονικού προσωπικού των ΑΕΙ.


γ) Την προκήρυξη νέων θέσεων ΕΤΕΠ στα Πανεπιστήμια με βάση τα αιτήματα των Τμημάτων, προκειμένου να αποκατασταθεί η ισορροπία στη λειτουργία της  εκπαίδευσης με τον αρμονικό επιμερισμό του έργου σε όλους τους συντελεστές της.


Η προώθηση των ανωτέρω από την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ είναι κρίσιμη τόσο για την παροχή δυνατοτήτων δημιουργικής απασχόλησης των μελών ΕΤΕΠ στα Πανεπιστήμια όσο και για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής λειτουργίας.