Αρχική Νέα Τοπικά Η Εγκύκλιος για τη μερική απασχόληση στο δημόσιο

Η Εγκύκλιος για τη μερική απασχόληση στο δημόσιο

14


Το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης απέστειλε, προς τις υπηρεσίες των Υπουργείων και των Περιφερειών όλης της Χώρας, την ακόλουθη εγκύκλιο, που αφορά στη μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου:


“Σας ανακοινώνουμε ότι στο ΦΕΚ 124/τ.Α/7-7-2004 δημοσιεύτηκε ο Ν. 3250/2004 “Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου”.


Με τις διατάξεις του νόμου αυτού, θεσπίζονται:


1. Η δυνατότητα του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών, να προσλαμβάνουν προσωπικό, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών που αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους πολίτες.
Στο Νόμο αναφέρονται ενδεικτικά υπηρεσίες όπως: η κατ’ οίκον κοινωνική μέριμνα και φροντίδα, η φύλαξη σχολικών κτιρίων, η οδική ασφάλεια των μαθητών, η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών, οι έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, η αντιμετώπιση ειδικών περιβαλλοντικών αναγκών, η ενημέρωση και πληροφόρηση πολιτών, καθώς και τα προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επισημαίνεται ότι η απαρίθμηση αυτή δεν είναι περιοριστική, αλλά ενδεικτική. Ως εκ τούτου, το επιχειρησιακό σχέδιο μπορεί να αφορά και άλλες συναφείς υπηρεσίες.
2 Οι φορείς που επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου αυτού, θα πρέπει να καταρτίσουν το επιχειρησιακό σχέδιο, με σκοπό την κάλυψη αναγκών που αποσκοπούν στην συμπληρωματική παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
3 Για την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται στο επιχειρησιακό σχέδιο, οι ενδιαφερόμενοι φορείς προσλαμβάνουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης.
Επισημαίνεται ότι, στο ανωτέρω επιχειρησιακό σχέδιο και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και μόνο με ειδική αιτιολογία, να περιληφθούν υπηρεσίες που δεν έχουν αμιγώς κοινωνικό χαρακτήρα αλλά υπηρετούν έκτακτες ανάγκες δημοσίου συμφέροντος, που μπορούν να καλυφθούν με μερική απασχόληση.


Η εν λόγω σύμβαση εργασίας πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:


 Η χρονική διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18)( μήνες.
 Η απασχόληση για κάθε συμβασιούχο δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20)( ώρες την εβδομάδα.
 Δεν μπορεί να καταρτιστεί νέα σύμβαση εργασίας με τον( ίδιο απασχολούμενο αν δεν παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της προηγούμενης.


Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ.


Κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3α του άρθρου 1 του Νόμου αυτού, για την παροχή υπηρεσιών με καθεστώς μερικής απασχόλησης, καταρτίζεται από τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 (το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών) ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο εν συνεχεία υποβάλλεται, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, προς έγκριση από την Επιτροπή του άρθρου 5.


Στο επιχειρησιακό αυτό σχέδιο, θα πρέπει να περιλαμβάνονται, ιδίως, τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 3β του άρθρου 1, ήτοι:


 Οι( ειδικές ανάγκες που δικαιολογούν την παροχή υπηρεσιών με μερική απασχόληση.
( Ο αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν, κατά ειδικότητα και κατά τομείς υπηρεσιών, κοινωνικού κυρίως χαρακτήρα.
 Ο τρόπος ελέγχου της ποιότητας των( παρεχόμενων υπηρεσιών.


Επισημαίνεται ότι, στο επιχειρησιακό σχέδιο, θα πρέπει να ζητούνται ειδικότητες, που αφορούν την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου.
Β. ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ.


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόμου αυτού, η χρηματοδότηση για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προέρχεται ιδίως από:


 Ειδικές πιστώσεις του Κρατικού( Προϋπολογισμού.
 Πιστώσεις του προϋπολογισμού των φορέων που προσλαμβάνουν( προσωπικό με καθεστώς μερικής απασχόλησης.
 Προγράμματα και πρωτοβουλίες της( Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Χρηματοδοτήσεις από άλλες πηγές.(


Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.


Στο άρθρο 2 του Νόμου αυτού αναφέρεται ότι η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, με πρόσωπα από τις κατηγορίες κοινωνικών ομάδων και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο άρθρο 4.
Σύμφωνα με το άρθρο 4, το προσωπικό που επιλέγεται για την παροχή υπηρεσιών μερικής απασχόλησης προέρχεται από τις ακόλουθες κοινωνικές ομάδες:


α) Άνεργοι, άνω των τριάντα (30) ετών, που έχουν εξαντλήσει το χρόνο της τακτικής επιδότησης ανεργίας και παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά τη λήξη αυτής, σε ποσοστό 30%. Επιπλέον, εφόσον υπάρχει αντίστοιχος αριθμός σχετικών αιτήσεων που να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις της ομάδας αυτής, το 60% του ανωτέρω ποσοστού πρέπει να είναι γυναίκες.
β) Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ., που βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν από τη συνταξιοδότησή τους, σε ποσοστό 20%. Επιπλέον, εφόσον υπάρχει αντίστοιχος αριθμός σχετικών αιτήσεων που να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις της ομάδας αυτής, το 60% του ανωτέρω ποσοστού πρέπει να είναι γυναίκες.
γ) Άνεργοι, μέχρι τριάντα (30) ετών, εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών, σε ποσοστό 20%. Επιπλέον, εφόσον υπάρχει αντίστοιχος αριθμός σχετικών αιτήσεων που να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις της ομάδας αυτής, το 60% του ανωτέρω ποσοστού πρέπει να είναι γυναίκες.
δ) Μητέρες ανηλίκων, σε ποσοστό 10%.
ε) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, σε ποσοστό 10%.
στ) Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, σε ποσοστό 10%.


Στις περιπτώσεις α, β, γ και δ, προτεραιότητα στην επιλογή έχουν άτομα που καθίστανται άνεργα συνεπεία ομαδικών απολύσεων.
Τέλος, για όσους έχουν απασχοληθεί για χρόνο μεγαλύτερο του έτους σε προγράμματα και δράσεις υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, αντίστοιχα με εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 3, προβλέπεται η επιλογή τους σε ποσοστό μέχρι 50% επί του συνόλου των προσλαμβανομένων σε κάθε κοινωνική ομάδα, κατά τη σειρά της μεταξύ τους κατάταξης και ανεξαρτήτως της σειράς κατάταξής τους σε σχέση με τους λοιπούς.
Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται το ποσοστό που προβλέπεται για καθεμία από τις κοινωνικές ομάδες, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω, προσαυξάνεται αντιστοίχως το ποσοστό της επόμενης.


Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ.


Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Νόμου αυτού, για τους υποψήφιους καθεμιάς από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 κοινωνικές ομάδες, καθορίζεται βασικό κριτήριο επιλογής, ως εξής:


α) Για την πρώτη και τρίτη ομάδα (άνεργοι άνω των τριάντα (30) ετών που έχουν εξαντλήσει το χρόνο της τακτικής επιδότησης ανεργίας και παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά τη λήξη αυτής καθώς και άνεργοι μέχρι τριάντα ετών εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών) προτιμώνται οι υποψήφιοι εκείνοι με τη μεγαλύτερη συνεχόμενη χρονική διάρκεια, που είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι.
β) Για τη δεύτερη ομάδα (άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ., που βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν από τη συνταξιοδότησή τους) προτιμώνται οι υποψήφιοι εκείνοι, οι οποίοι έχουν το μικρότερο χρόνο, που υπολείπεται για τη συνταξιοδότησή τους.
γ) Για την τέταρτη ομάδα (μητέρες ανηλίκων) προτιμώνται οι μητέρες με τα περισσότερα τέκνα.
δ) Για την πέμπτη ομάδα (άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω) προτιμώνται οι υποψήφιοι με το μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας, το οποίο όμως επιτρέπει στον υποψήφιο να ασκεί τα καθήκοντα για τα οποία προσλαμβάνεται.
ε) Για την έκτη ομάδα (πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων) προτιμώνται οι υποψήφιοι εκείνοι, με τα περισσότερα τέκνα, πάνω από το όριο της ιδιότητας του πολύτεκνου.


Επισημαίνεται ότι, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, επιτρέπεται να αυξομειώνονται μέχρι 10% τα ποσοστά που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, που διαμορφώνονται κάθε φορά.
Επίσης, με όμοια απόφαση, μπορεί, εφόσον απαιτείται για συγκεκριμένες περιπτώσεις, να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και με τα ειδικότερα προσόντα, από πλευράς αναγκαίων τίτλων σπουδών.


Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ


Στο άρθρο 5 του Νόμου αυτού προβλέπεται η σύσταση τριμελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με δυνατότητα αναπλήρωσής τους από τους Γενικούς Γραμματείς των αντίστοιχων Υπουργείων.
Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ο οποίος ορίζει τον Πρόεδρό της, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη και τους γραμματείς της.
Η οργάνωση και η λειτουργία της Επιτροπής, η αμοιβή των γραμματέων, οι οποίοι δεν υπερβαίνουν τους τρεις και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.Έργο της Επιτροπής είναι:


 Η έγκριση των επιχειρησιακών σχεδίων παροχής υπηρεσιών( της παραγράφου 3 του άρθρου 1.
 Η κατανομή του αριθμού αυτών που θα( προσληφθούν για μερική απασχόληση.
 Η διάθεση της χρηματοδότησης, σε( αντιστοιχία προς τον εγκριθέντα αριθμό προσλαμβανομένων, ανά φορέα.
 Ο( έλεγχος της εφαρμογής των εγκριθέντων επιχειρησιακών σχεδίων
 Ο έλεγχος της( ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
 Η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα( ανακύπτει κατά το στάδιο εφαρμογής των επιχειρησιακών σχεδίων.


Επισημαίνεται ότι, αν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα με μερική απασχόληση, αποκλειστικά σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, στην Επιτροπή μπορεί να συμμετέχει, χωρίς ψήφο και ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της.


ΣΤ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.


Οι φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 1, δηλαδή το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών οφείλουν να προσδιορίσουν τις κοινωνικές δράσεις, για τις οποίες ζητούν να υπαχθούν στο νόμο και προς τούτο απαιτείται να προβούν:


 Στην κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου, στο οποίο θα( αναλύεται ο αριθμός κατά ειδικότητα των ατόμων που θα απαιτηθεί να προσληφθούν από τους ενδιαφερόμενους φορείς και στοιχεία για τον προϋπολογισμό του σχεδίου και τις πηγές χρηματοδότησης.
 Στην υποβολή του επιχειρησιακού σχεδίου, για( έγκριση, στις αρμόδιες υπηρεσίες. Αναλυτικότερα:
1 Οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού καλούνται να υποβάλουν τα επιχειρησιακά σχέδια στις οικείες Περιφέρειες, ώστε να διαβιβαστούν συγκεντρωτικά στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
2. Οι Περιφέρειες καλούνται να υποβάλουν το επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
3. Οι λοιποί φορείς καλούνται να υποβάλουν το επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.


Με το άρθρο 6 καθορίζεται η διαδικασία πρόσληψης των ατόμων που θα καλύψουν τις θέσεις μερικής απασχόλησης, μετά την έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου και τον καθορισμό των θέσεων μερικής απασχόλησης, από την τριμελή Επιτροπή, ως εξής:


 Ο ενδιαφερόμενος φορέας( εκδίδει ανακοίνωση πρόσληψης, στην οποία πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά:
1. Ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 5.
2. Ο αριθμός των ατόμων κατά ειδικότητα που θα προσληφθούν και οι τομείς υπηρεσιών, στους οποίους θα απασχοληθούν.
3. Οι κατηγορίες κοινωνικών ομάδων και τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4.
4. Η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
5. Η προθεσμία, μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις.


Τονίζεται ότι, η ανακοίνωση πρόσληψης, πριν από τη δημοσιοποίησή της, κοινοποιείται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο εγκρίνει ή τροποποιεί το σχετικό σχέδιο μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες, από τη περιέλευσή της σε αυτό. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π..


Επισημαίνεται ότι, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που ήδη προωθείται για υπογραφή και θα σας αποσταλεί, καθορίζονται:
1. Ο τρόπος δημοσιοποίησης των ανακοινώσεων πρόσληψης.
2. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.
3. Τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται οι ιδιότητες και οι προϋποθέσεις πρόσληψης.
4. Ο τρόπος συγκρότησης της επιτροπής, η οποία είναι αρμόδια για την επιλογή των προσλαμβανομένων.
5. Ο τρόπος δημοσιοποίησης των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.
6. Η χρονική ισχύς των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.
7. Κάθε θέμα που σχετίζεται με τη διαδικασία πρόσληψης.


Ζ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.


Με το άρθρο 8 ρυθμίζονται θέματα, που αφορούν την υλοποίηση του θεσμού της μερικής απασχόλησης, κατά την πρώτη εφαρμογή του Νόμου αυτού.


Ειδικότερα:


Με την παράγραφο 1 προβλέπεται ότι, οι εκκρεμείς διαδικασίες πρόσληψης, σύμφωνα με τις καταργηθείσες διατάξεις των άρθρων 1 έως και 7 του Ν. 3174/2003 (ΦΕΚ 205 Α΄), για τις οποίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι πίνακες των προσλαμβανομένων, μέχρι τις 10-5-2004, ματαιώνονται.
Τονίζεται ότι, κατά την πρώτη εφαρμογή του Νόμου, οι ενδιαφερόμενοι φορείς οφείλουν να καταρτίσουν το επιχειρησιακό σχέδιο, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του Νόμου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες μερικής απασχόλησης, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2004, με συνεκτίμηση των αναγκών που θα ανακύψουν για το έτος 2005.
Ήδη, από την υπηρεσία μας έχει αποσταλεί η Α.Π. 30248/9-6-2004 εγκύκλιος, με την οποία έχει ζητηθεί από τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, η υποβολή των ανωτέρω επιχειρησιακών σχεδίων στις οικείες Περιφέρειες, προκειμένου να διαβιβαστούν συγκεντρωτικά στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., ώστε να έχουμε άμεση εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΣυνεργασία ΤΕΔΚ, Δήμων, υπεραστικών ΚΤΕΛ για λεωφορεία στα χωριά
Επόμενο άρθροΣυκιάδα: Πολιτιστικό καλοκαίρι με ομαδική έκθεση ζωγραφικής