Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Σχέδιο νόμου για το θεσμικό πλαίσιο των ΟΤΑ

Σχέδιο νόμου για το θεσμικό πλαίσιο των ΟΤΑ

27


Το Σχέδιο νόμου ως προς το θεσμικό πλαίσιο των ΟΤΑ, το Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το Εθνικό Δημοτολόγιο δόθηκε στη δημοσιότητα από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ.
Οι γενικές γραμμές του σχεδίου νόμου έχουν ως εξής:


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Λειτουργικά θέματα ΟΤΑ


• Ρυθμίζονται ζητήματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, τα οποία, λόγω της παρατεταμένης εκκρεμότητας
αντιμετώπισής τους, δημιουργούν έντονα προβλήματα στην απρόσκοπτη
λειτουργία των ΟΤΑ.


• Επισημαίνεται ότι σχεδόν όλα τα ρυθμιζόμενα θέματα αποτελούν πάγια
αιτήματα της Ε.Ν.Α.Ε. και της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Με τους ανωτέρω φορείς
προηγήθηκε συνεννόηση για την ενσωμάτωση των σχετικών ρυθμίσεων.


• Οι ρυθμίσεις επικεντρώνονται κυρίως στα εξής θέματα:


1. Ανασύσταση Νομαρχιακών Επιτροπών. Ο αριθμός τους συναρτάται με πληθυσμιακά κριτήρια. Μέχρι τώρα υφίστατο σε κάθε Ν.Α. μία μόνο Νομαρχιακή Επιτροπή με αποτέλεσμα να μη μπορεί να ανταποκριθεί στο φόρτο εργασίας που δημιουργούν οι απονεμημένες αρμοδιότητες, οι οποίες , βεβαίως, δεν διαφοροποιούνται.
2. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των Ν.Α. προς Δημόσιο, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ και ιδιώτες. Προς τούτο παρέχεται δυνατότητα λήψης ευνοϊκών δανείων (επιτόκιο με βάση τα τρέχοντα επιτόκια των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου δεκαετούς διάρκειας) από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η ρύθμιση είναι όμοια με εκείνη που έγινε για τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ με τον ν.3242/2004.
3. Σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα στις Ν.Α. (αντίστοιχη ρύθμιση υφίσταται και για τους Δήμους άνω των 20.000 κατοίκων, που είναι παραλλήλως και Πρωτεύουσες Νομών).
4. Σύσταση Επιτροπών για σύνταξη Κώδικα της Ν.Α., καθώς και για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων της κεντρικής διοίκησης που θα μεταβιβασθούν στη Ν.Α.
5. Ρύθμιση θεμάτων αντιδημάρχων (αύξηση κατά έναν των προβλεπόμενων, ήδη, με πληθυσμιακά κριτήρια).
6. Αντιμετώπιση χρόνιων λειτουργικών προβλημάτων των δημοτικών λιμενικών ταμείων, που δημιουργήθηκαν από την κατάργηση, με τον ν. 2738/1999, των υφιστάμενων λιμενικών ταμείων.
7. Απαγόρευση κατάτμησης έργων και προμηθειών πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, προς αποφυγή καταστρατήγησης των σχετικών διατάξεων (διαγωνισμοί).
8. Σύσταση επιτροπών κατανομής πιστώσεων για λειτουργικά έξοδα σχολείων.
9. Παραχώρηση χρήσης Εθνικού Κήπου στο Δήμο Αθηναίων.
10. Ρύθμιση ζωτικών εκκρεμοτήτων σχετικών με τις άδειες διαμονής κατηγοριών αλλοδαπών.
11. Ρυθμίσεις θεμάτων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ένταξη αρμοδιότητος για κατασκευή και εκμετάλλευση δικτύων φυσικού αερίου).


ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (“Πρόγραμμα Θησέας”)


• Υποκαθιστά το υφιστάμενο Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(άθρο 13 ν. 2539/1997), το οποίο λήγει την 31-12-2004.


• Στοχεύει στην υποστήριξη των δήμων και κοινοτήτων της Xώρας για την
πραγματοποίηση επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης καθώς και για τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών.


• Η διάρκειά του είναι πενταετής (2005-2009), δυνάμενη να παραταθεί για δύο ακόμη έτη (μέχρι 2011) με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.


• Περιλαμβάνει συγκεκριμένα υποπρογράμματα και μέτρα.


1. Τα υποπρογράμματα συμπυκνώνονται στις εξής κατηγορίες:


α. Υποπρόγραμμα 1: “Οργάνωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών των ΟΤΑ”


β. Υποπρόγραμμα 2: “Τοπική Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος” (Ύδρευση, Αποχέτευση, Διαχείριση απορριμάτων, εγγειοβελτιωτικά μέτρα, αντιπλημμυρικά έργα κ.λ.π.)


γ. Υποπρόγραμμα 3: “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες”


δ. Υποπρόγραμμα 4: “Τεχνική στήριξη προγράμματος”


2. Πόροι του Προγράμματος:


α. Ποσοστό 10% των ΚΑΠ, που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό.
β. Ποσοστό 25% των ΚΑΠ, που εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ)
γ. Ποσοστό 80% του φόρου των τόκων καταθέσεων (άρθρο 9 ν. 2503/1997)
δ. Το ποσό του λογαριασμού του άρθρου 67 του ν. 3033/1997 (Ειδικός Λογαριασμός έκτακτης ενίσχυσης ΟΤΑ για εκτέλεση κοινοφελών έργων), καθώς και το ποσό των τόκων των χρηματικών υπολοίπων που διαχειρίζεται το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
ε. Εθνικοί Πόροι του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, με τους οποίους χρηματοδοτούνται έργα Δήμων και Κοινοτήτων και οι οποίοι αντιστοιχούν, κατ’ ελάχιστον, στο 35% του συνόλου των περιπτώσεων α΄,β΄,γ΄ και εγγράφονται σε Ειδική Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.


Η μεγάλη τομή, σε σχέση με το ισχύον αναποτελεσματικό ΕΠΤΑ έγκειται, κυρίως, στα εξής:


3. Το σύνολο των ανωτέρω πόρων κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.


α. Τα ποσά των ειδικών λογαριασμών και λοιπών εθνικών πόρων του κρατικού Προϋπολογισμού, τα οποία διαχειρίζονται Υπουργεία, Περιφέρειες, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες και δημόσιοι οργανισμοί που αφορούν έργα ΟΤΑ δεν μεταφέρονται στον ειδικό λογαριασμό του Νέου Αναπτυξιακού Προγράμματος ΟΤΑ, προσυπολογίζονται, όμως, στους πόρους του προγράμματος.


β. Για την κατάρτιση, παρακολούθηση, υποστήριξη και διοίκηση του Νέου Αναπτυξιακού Προγράμματος ΟΤΑ συγκροτείται Κεντρική Επιτροπή παρακολούθησης. Αποτελείται από τους Υπουργούς: Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Εθνικής Παιδείας, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, Μακεδονίας – Θράκης και Αιγαίου.


Στην ανωτέρω Επιτροπή ανήκει η αρμοδιότητα καθορισμού κριτηρίων ένταξης και αποτύπωσης των πολιτικών και προτεραιοτήτων του προγράμματος, καθώς η οριστική απόφαση της ένταξης έργων, δράσεων και ενεργειών στο ανωτέρω πρόγραμμα. Υποβοηθείται από αντίστοιχη Ομάδα Διοίκησης Έργων.


γ. Σε περιφερειακό επίπεδο αρμόδια για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι η Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Η ανωτέρω Περιφερειακή Επιτροπή, πέραν της παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του προγράμματος στην Περιφέρεια, προέρχεται στην έκδοση απόφασης προένταξης έργων, μελετών και ενεργειών στο πρόγραμμα για την εν συνεχεία υποβολή τους, μαζί με σχετικό πρακτικό αξιολόγησης, στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης για την παροχή της τελικής έγκρισης.


δ. Παραλλήλως, σε κάθε νομό, συνιστώνται με αποφάσεις των οικείων Γενικών Γραμματέων Περιφερειών, Τεχνικές Επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από τους προϊσταμένους των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) και Διευθύνσεων Προγραμματισμού των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Το έργο της Τεχνικής Επιτροπής Νομού είναι υποστηρικτικό για τους ΟΤΑ (υποβοήθηση σύνταξης μελετών). Παραλλήλως αποσκοπεί στη σύνταξη σχετικής προεισήγησης στην Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης.


4. Περιγράφονται διεξοδικώς οι διαδικασίες κατάρτισης του προγράμματος (προένταξη έργων, μελετών και ενεργειών, οριστική ένταξη, τροποποίησης εγκεκριμένου προγράμματος).


5. Καθορίζονται, αναλυτικώς, τα κριτήρια ένταξης έργων, μελετών και ενεργειών στο πρόγραμμα. Τα κριτήρια αποβλέπουν στην ανάδειξη της ενότητας των ΟΤΑ, στην αποτελεσματικότερη λειτουργία τους, στην αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών,στην προώθηση της διαδημοτικής συνεργασίας, στην αύξηση της απασχόλησης και στην εξοικονόμιση δημόσιων πόρων μέσω συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα.


6. Με βάση τ’ ανωτέρω, τα στοιχεία υπεροχής του Νέου Αναπτυξιακού Προγράμματος, έναντι του υφιστάμενου (ΕΠΤΑ), έχουν ως εξής:


α. Πλήρης παράθεση περιεχομένου υποπρογραμμάτων και αντίστοιχων μέτρων.
β. Προσυπολογισμός στους πόρους που διατίθενται από το πρόγραμμα και των ποσών των ειδικών λογαριασμών του κρατικού λογαριασμού τα οποία διαχειρίζονται Υπουργεία, Περιφέρειες κλπ. τα οποία αφορούν έργα των ΟΤΑ.
γ. Αύξηση πόρων (ΚΑΠ από 8,5% σε 10%,ΣΑΤΑ από 20% σε 25% καθώς και συγκεκριμένη χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων).
δ. Αναδιοργάνωση, με ορθολογικότερη διάρθρωση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης.
ε. Αποκεντρωμένη λειτουργία προένταξης και παρακολούθησης εκτέλεσης (περιφερειακές επιτροπές και Τεχνικές Επιτροπές ανά νομό).
στ. Πλήρης ανάπτυξη της διαδικασίας κατάρτισης του προγράμματος (προένταξη έργων, μελετών κ.λ.π., οριστική ένταξη, τροποποίηση εγκεκριμένων)
ζ. Καθορισμών σαφών και αντικειμενικών κριτηρίων ένταξης στο πρόγραμμα.ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ


1. Η κατάρτιση και τήρηση του Εθνικού Δημοτολογίου, ακολουθώντας τις επιταγές της επιστήμης και με γνώμονα τις ανάγκες της σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης για την εξυπηρέτηση του πολίτη με την εφαρμογή μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, περιλαμβάνει, στο πλαίσιο ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, τη δημιουργία και τήρηση μιας κεντρικής βάσης δεδομένων δημοτολογίου, η οποία θα προκύψει με αυτοματοποιημένο τρόπο από την συνένωση όλων των υφιστάμενων δημοτολογίων που τηρούνται στους Ο.Τ.Α και θα χαρακτηρίζεται από την πληρότητα των δεδομένων της και την ορθότητα αυτών.


2. Η θεσμοθέτηση του “Εθνικού Δημοτολογίου”, με τη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης, ως πεδίο εφαρμογής της σύγχρονης τεχνολογικής εξέλιξης της επεξεργασίας των πληροφοριών, απορρέει από την αναγκαιότητα για ταυτόχρονη αξιοποίηση της παρεχόμενης πληροφορίας από τους φορείς του Δημοσίου Τομέα, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και την παροχή προηγμένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.


3.α. Το “Εθνικό Δημοτολόγιο” αποτελεί έργο εθνικής εμβέλειας όχι μόνο λόγω της κρισιμότητας των στοιχείων που θα τηρεί, αλλά και διότι θα αποτελέσει τον πυρήνα των πληροφοριών για τη δημιουργία μιας πλειάδας άλλων σημαντικών συστημάτων Διαχείρισης της Γνώσης σε φορείς του Δημόσιου Τομέα, οι οποίοι κάνουν χρήση στοιχείων που βρίσκονται διαθέσιμα στα δημοτολόγια. Ενδεικτικώς αναφέρονται η βάση δεδομένων των εκλογικών καταλόγων, η βάση δεδομένων των διαβατηρίων, τα Μητρώα Αρρένων, τα στοιχεία που τηρούνται από τα Υπουργεία Παιδείας, Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης, Εθνικής ΄Αμυνας, ΕΣΥΕ, Πανεπιστήμια, Κέντρα Μελετών κλπ. Εξάλλου, θα παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες σε άλλες βάσεις δεδομένων μέγιστου οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως, τα μητρώα φορολογικών στοιχείων, τα μητρώα συνταξιούχων του δημοσίου και άλλων ασφαλιστικών ταμείων. Επιπλέον η κατάρτιση και τήρηση του “Εθνικού Δημοτολογίου” , με την παραπάνω μορφή, θα επιτρέπει την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και συμπερασμάτων, που σχετίζονται με δημογραφικά, και δημοσιονομικά δεδομένα.


β. Η κατάρτιση και τήρηση της παραπάνω κεντρικής βάσης δεδομένων του “Εθνικού Δημοτολογίου” , θα παρέχει σε όλες τις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης τη δυνατότητα να ελαχιστοποιήσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση πράξεων, μέσω της ανταλλαγής επεξεργασμένων και έγκυρων πληροφοριών, διασφαλίζοντας συγχρόνως την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


γ. Το Εθνικό Δημοτολόγιο δεν υποκαθιστά τα ήδη υπάρχοντα δημοτολόγια των ΟΤΑ. Ακόμη και μετά την ολοκλήρωση κατάρτισής του, δεν θα παύσουν να καταχωρούνται, πρωτογενώς, οι εγγραφές και οι μεταβολές στα υφιστάμενα δημοτολόγια. Θα λειτουργεί, επομένως, παραλλήλως προς τα τηρούμενα δημοτολόγια και θα απεικονίζει το σύνολο των δημοτών της χώρας.
Τα στοιχεία του θα έχουν την ίδια αποδεικτική αξία με εκείνα των δημοτολογίων κάθε ΟΤΑ.


δ.i. Η σύσταση του Εθνικού Δημοτολογίου πραγματοποιείται με γνώμονα τον εκσυγχρονισμό των σχετικών διαδικασιών, καθώς και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.


ii. Ο εκσυγχρονισμός εστιάζεται, κυρίως, στο γεγονός ότι η κατάρτιση του θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος με το οποίο θα δημιουργηθεί κεντρική, αντίστοιχη, βάση δεδομένων, η οποία θα χαρακτηρίζεται από ενημερότητα και πληρότητα δεδομένων. Η ενημερότητα και η πληρότητα των δεδομένων κατατείνει όχι μόνο στην ύπαρξη όλων των αναγκαίων στοιχείων που απαιτούνται για κάθε εγγραφή και μεταβολή, αλλά στην αποφυγή πλέον ύπαρξης διπλών εγγράφων των ίδιων προσώπων σε διαφορετικά δημοτολόγια της Χώρας, με όλες τις προφανείς αρνητικές συνέπειες, που καθίστανται περισσότερο εμφανείς μετά την χρησιμοποίηση των δημοτολογίων ως εκλογικών καταλόγων.


iii. Η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών επικεντρώνεται στη δυνατότητα των ίδιων να λαμβάνουν άμεσα από οποιοδήποτε ΚΕΠ της περιοχής όπου κατοικούν πιστοποιητικά από το δημοτολόγιο του ΟΤΑ στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, ακόμη και αν πρόκειται για τον πλέον απομακρυσμένο σε σχέση με τον τόπο κατοικίας τους.


Παραλλήλως, παρέχεται δυνατότητα σε όσους φορείς του δημόσιου τομέα χρησιμοποιούν στοιχεία των δημοτολογίων, προκειμένου να προέλθουν σε οποιαδήποτε διοικητική ενέργεια, να έχουν απευθείας πρόσβαση σε αυτά, μέσω του Εθνικού Δημοτολογίου, (με την επιφύλαξη διασφάλισης της προστασίας προσωπικών δεδομένων), ώστε ν’ αποφεύγεται η ταλαιπωρία του πολίτη για την έκδοση και προσκόμιση του αντίστοιχου πιστοποιητικού.


ε. Θα πρέπει να επισημανθεί, ότι σε περίπτωση πρόσβασης των φορέων του δημόσιου τομέα στο Εθνικό Δημοτολόγιο για την λήψη στοιχείων, η διασφάλιση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων αποτελεί κυρίαρχο σκοπό. Προς τούτο οι σχετικές διατάξεις του προσχεδίου τέθηκαν υπό την κρίση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οι σχετικές, βελτιωτικού χαρακτήρα παρατηρήσεις της, έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο του προσχεδίου.


Το πλήρες σχέδιο νόμου, το οποίο αποτελείται από 50 περίπου άρθρα, έχει ήδη ολοκληρωθεί. Θα δοθεί, για τελικές παρατηρήσεις, τις αμέσως επόμενες μέρες στην ΚΕΔΚΕ και την ΕΝΑΕ και θα κατατεθεί στη Βουλή σε χρόνο που θα επιτρέψει να συζητηθεί αμέσως μόλις αρχίσει να λειτουργεί το τρίτο τμήμα Διακοπής των Εργασιών της Βουλής.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΣυνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής
Επόμενο άρθροΔιαδικτυακός λογοτεχνικός διαγωνισμός για τους Ολυμπιακούς Αγώνες