Αρχική Νέα Τοπικά “Τρέχει” η προθεσμία για τη μετατροπή των Συμβάσεων

“Τρέχει” η προθεσμία για τη μετατροπή των Συμβάσεων

8

Μέχρι και τις 23 Οκτωβρίου 2004, μπορούν οι εργαζόμενοι να υποβάλουν αίτηση, στον οικείο φορέα για τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου στον ιδιωτικό τομέα και τις ΔEKO. Η σχετική εγκύκλιος του υπουργού Aπασχόλησης και Kοινωνικής Προστασίας κ. Π. Παναγιωτόπουλου, απεστάλη στις αρμόδιες υπηρεσίες των Eπιθεωρήσεων Eργασίας Mε την εγκύκλιο υλοποιείται το Π.Δ. 180/2004 με το οποίο ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η κοινοτική οδηγία 1999/70.

Αρμόδια να κρίνουν αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις είναι:

α) Tο οικείο διοικητικό συμβούλιο ή το συλλογικό όργανο διοίκησης του οικείου νομικού προσώπου ή το όργανο που εξομοιώνεται με αυτό, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει το νομικό πρόσωπο.

Η κρίση του αρμόδιου οργάνου θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2005.

β) Το ΑΣΕΠ, στο οποίο υποβάλλονται οι ανωτέρω κρίσεις των αρμόδιων οργάνων, θετικές ή αρνητικές. Το ΑΣΕΠ αποφαίνεται μέσα σε τρεις μήνες από τη διαβίβαση σε αυτό των σχετικών κρίσεων των οικείων οργάνων και οι αποφάσεις του δεσμεύουν, σε κάθε περίπτωση, τους φορείς.

Το διάταγμα δεν εφαρμόζεται:

Ι) Στις σχέσεις επαγγελματικής κατάρτισης και στις συμβάσεις ή σχέσεις μαθητείας.

ΙΙ) Στις συμβάσεις ή τις σχέσεις εργασίας που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο ενός ειδικού δημόσιου ή από το Δημόσιο υποστηριζόμενου προγράμματος κατάρτισης, ένταξης και επαγγελματικής επανεκπαίδευσης.

ΙΙΙ) Στις συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης του Ν. 2956/2001.

Κατ’ εξαίρεσιν, οι διαδοχικώς συναφθείσες συμβάσεις ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε αορίστου, όταν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι, όπως: η εκτέλεση εργασιών παροδικού χαρακτήρα, η προσωρινή σώρευση εργασίας, όταν η ορισμένη διάρκεια βρίσκεται σε συνάρτηση με εκπαίδευση ή κατάρτιση ή γίνεται με σκοπό τη διευκόλυνση μετάβασης του εργαζόμενου σε συναφή απασχόληση ή γίνεται για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου έργου ή προγράμματος.

Συμβάσεις εργασίας

Aντικειμενικός λόγος που καθιστά επιτρεπτή την χωρίς περιορισμό ανανέωση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, είναι και η εργασία που αναφέρεται στον τομέα των επιχειρήσεων αεροπορικών μεταφορών και των επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών αεροδρομίου εδάφους και πτήσης.

Kαθιερώνεται μαχητό τεκμήριο υπέρ του εργαζόμενου ότι καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της επιχείρησης, με αποτέλεσμα τη μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου, σε περίπτωση που η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων υπερβαίνει συνολικά τα δύο (2) έτη ή όταν ο αριθμός των ανανεώσεων στο ίδιο χρονικό διάστημα υπερβαίνει τις τρεις.Eπίσης, διευρύνεται το μεταξύ δύο συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας μέγιστο χρονικό διάστημα για να θεωρηθούν αυτές «διαδοχικές», από (20) είκοσι εργάσιμες ημέρες σε (45) σαράντα πέντε ημερολογιακές ημέρες. Η διεύρυνση του διαστήματος αυτού, καθώς και η καθιέρωση της ερμηνευτικής διάταξης ότι περιλαμβάνονται στην έννοια του ίδιου εργοδότη και οι επιχειρήσεις του ομίλου, όταν πρόκειται περί ομίλου επιχειρήσεων, συντελεί στην αποτροπή καταχρηστικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, χωρίς να επιδρά αρνητικά στην επιλογή εργασίας αυτής της μορφής.

Tο άρθρο αυτό έχει εφαρμογή σε συμβάσεις ή ανανεώσεις συμβάσεων ή σχέσεις εργασίας που συνάπτονται μετά τις 23/8/2004.

Προϋποθέσεις

Για την υπαγωγή στις μεταβατικές ρυθμίσεις θα πρέπει οι συμβασιούχοι να πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις.

α) Ενεργό σύμβαση κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Π.Δ. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (23-8-2004). Επίσης περιλαμβάνονται και εκείνοι των οποίων η σύμβαση ή η σχέση έχει λήξει ή διακοπεί στο τελευταίο τρίμηνο πριν από τη δημοσίευση του Π.Δ., δηλαδή από 23-5-2004 μέχρι 22-8-2004.

β) Είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολική διάρκεια πραγματικής απασχόλησης με μια τουλάχιστον ανανέωση ή δεκαοκτώ (18) μήνες με τρεις τουλάχιστον ανανεώσεις (πέρα από την αρχική σύμβαση) μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την αρχική σύμβαση.

Για τη συμπλήρωση των 24 ή 18 μηνών, αντίστοιχα, συνυπολογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε σε εκτέλεση προσωρινής διαταγής δικαστηρίου ή απόφασης που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ή οριστικής ή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Είναι αυτονόητο ότι όταν το 24μηνο ή 18μηνο χρονικό διάστημα καλύπτεται από μία μόνο σύμβαση, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του του Π.Δ.180/04.

γ) Ο χρόνος διακοπής ανάμεσα σε δύο (2) συμβάσεις να είναι μικρότερος των τριών μηνών.

δ) Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των είκοσι τεσσάρων (24) ή των δεκαοκτώ (18) μηνών, κατά περίπτωση, να έχει πράγματι διανυθεί στον ίδιο φορέα, με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας, όπως περιγράφονται στην αρχική σύμβαση.

ε) Το αντικείμενο της σύμβασης να αφορά δραστηριότητες που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα.

στ) Ο συνολικός χρόνος (24 ή 18 μήνες, κατά περίπτωση) μπορεί να έχει παρασχεθεί κατά πλήρες ή και μειωμένο ωράριο εργασίας, αλλά σε κάθε περίπτωση σε καθήκοντα ίδια ή παρεμφερή με αυτά που περιγράφονται στην αρχική σύμβαση.

Οι απασχοληθέντες με μειωμένο ωράριο εργασίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, θα καταλάβουν θέσεις με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, αντίστοιχης του ωραρίου που αναγράφεται στην αρχική σύμβαση.

* Για τα άτομα με αναπηρίες, εφόσον το ποσοστό αναπηρίας είναι τουλάχιστον 50%, ο συνολικός χρόνος απασχόλησης για την υπαγωγή τους στις μεταβατικές διατάξεις αρκεί να είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μήνες, ανεξάρτητα από το διάστημα διακοπής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις Επίσης, τα άτομα αυτά υπάγονται στις ρυθμίσεις των μεταβατικών διατάξεων ακόμη και αν εργάζονται στο πλαίσιο προγράμματος ένταξης του ΟΑΕΔ. Το ποσοστό αναπηρίας θα πρέπει να προκύπτει από βεβαίωση, όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 7 του Ν. 2643/1998, την οποία οφείλουν οι εργαζόμενοι να υποβάλουν με την αίτησή τους.

Πηγή: ΜΠΕ

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΑνακοίνωση ΚΚΕ για την ακύρωση της Συνάντησης των Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου
Επόμενο άρθροΣυνέντευξη τύπου παρουσία αστυνομικού με πολιτικά. Ποια συμφέροντα φοβάται η ΠΕΣΥΠάρχης Β. Αιγαίου;