Αρχική Νέα Τοπικά Απάντηση Συνήγορου του Πολίτη για την ελεγχόμενη στάθμευση

Απάντηση Συνήγορου του Πολίτη για την ελεγχόμενη στάθμευση

28Απάντηση σε αναφορά συμπολίτη μας, κατοίκου της πόλης, σχετικά με την εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη της Χίου, δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη.
Στη συνέχεια μεταφέρουμε όλο το σκεπτικό της Ανεξάρτητης Αρχής, που φαίνεται να κρίνει ότι ο Δήμος Χίου κινήθηκε μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας:


“Αξιότιμε κύριε,
Σε απάντηση των με Α.Π.  9513/25-5-04 και 9471/ 24-5-04 αναφορών σας, σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη της Χίου και σε συνέχεια της αλληλογραφίας που διεξήγε η Αρχή με τις υπηρεσίες του Δήμου Χίου, σας γνωρίζουμε τα εξής:
– στις διατάξεις του Π.Δ. 410/1995 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και ειδικότερα στο άρθρο 24 παρ. ιδ’ ορίζεται ότι, στην αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων είναι η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρομίων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, ο προσδιορισμός και η λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων, η τοποθέτηση πινακίδων κ.λ.π..
– στο άρθρο 37 παρ 1β ορίζεται ότι, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μπορεί να εκδίδει τοπικές κανονιστικές αποφάσεις με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων, ειδικών όρων δόμησης, καθαριότητας κλπ..
– στα άρθρα 177 και 178 ορίζεται η διαδικασία άσκησης ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων από την περιφέρεια και ότι ο έλεγχος σκοπιμότητας των πράξεων ΟΤΑ καταργείται.


Στις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) ορίζεται ότι:
– άρθρο 52 “Μέτρα που αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό των μονόδρομων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την προτεραιότητα των οδών, την αλλαγή διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά τον καθορισμό χώρων στάθμευσης και την επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνοντας με απόφαση του Νομαρχιακού ή του Δημοτικού ή του Κοινοτικού Συμβουλίου με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Αυτοδιοίκησης”.
– Άρθρα 4 και 34, η συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές πινακίδες είναι υποχρεωτική και η στάθμευση οχημάτων σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης επιτρέπεται για χρονικό διάστημα για το οποίο έχει καταβληθεί αποδεδειγμένα το τέλος στάθμευσης που καθορίζεται κάθε φορά από την αρμόδια αρχή. Αν η στάθμευση, χωρίς την καταβολή του καθορισμένου τέλους στάθμευσης, συνεχίζεται και πέραν των τριών ωρών από τη βεβαίωση της παράβασης, βεβαιώνεται νέα παράβαση από το ίδιο ή άλλο όργανο.
Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις τιμωρείται  με διοικητικό πρόστιμο. Η παράβαση βεβαιώνεται από το αστυνομικό όργανο ή από άλλο προς τούτο αρμόδιο όργανο που τη διαπίστωσε, το οποίο συντάσσει σχετική έκθεση, με την οποία καλείται ο παραβάτης, αν το επιθυμεί, να εκθέσει, μέσα σε τρεις ημέρες, τις αντιρρήσεις του στην Αρχή που υπάγεται το όργανο που βεβαίωσε την παράβαση.
Στην περίπτωση που δεν παρουσιαστεί ή εφόσον οι αντιρρήσεις κριθούν αβάσιμες, ο διοικητής της υπηρεσίες ή ο οικείος ΟΤΑ επιβάλλει το διοικητικό πρόστιμο το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.


Στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1900/1990 ορίζεται ότι:
“1. Τα τέλη σταθμεύσεως, που εισπράττονται με μετρητές χρόνου σταθμεύσεως ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα μέτρησης χρόνου, καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, αποτελούν έσοδο του Δήμου ή της Κοινότητας που διατίθενται αποκλειστικά για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών του Δήμου ή της κοινότητας. Όποιος σταθμεύσει όχημα χωρίς να καταβάλει το τέλος ή υπερβεί το χρόνος σταθμεύσεως τιμωρείται με πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
 Το πρόστιμο δεν δύναται να είναι μικρότερο ντου ενός τρίτου ούτε μεγαλύτερο των δύο του προστίμου που επιβάλλεται για παράνομη στάθμευση κατά τις διατάξεις του ΚΟΚ”.
Στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 17 του Ν. 2623/2998 ορίζεται ότι η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από το όργανο της υπηρεσίας των παρ. 2 και 3 του άρθρου 24 του π.δ. 410/95 ή από υπαλλήλους του δήμου ή της κοινότητας, που ορίζονται με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας.


Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις τα αρμόδια όργανα του Δήμου Χίου εξέδωσαν την από 7-5-03 θεωρημένη από το Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών μελέτη για τα κυκλοφοριακά. Τις αρ. 237/2003, 289/2003, 373/2003 και 467/2003 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες ελέγχθηκαν ως προς τη νομιμότητά τους από την περιφέρεια Β. Αιγαίου.
Την αρ. 293/6-11-03 απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους του Δήμου για εφαρμογή του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης.


Κατόπιν αυτών, ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, έχει ολοκληρώσει τη διερεύνηση της υπόθεσης σας. Για τη σκοπιμότητα του έργου της ρύθμισης κυκλοφοριακών θεμάτων και της ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη της Χίου καθώς επίσης και επί των κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου δεν έχει αρμοδιότητα να αποφανθεί ούτε να ασκήσει διαμεσολαβητικό έργο.
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο θεσμό και παραμένουμε στη διάθεσή σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αρχής.Με τιμή
Καλλιόπη Σπανού
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη”.
 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΟι ειδήσεις με την μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα τον Σεπτέμβριο
Επόμενο άρθροΔ’ Εθνική ποδοσφαίρου, βαθμολογία 2η αγωνιστική