Αρχική Νέα Τοπικά Η ΚΥΑ για τη λήψη δανείων από τους Δήμους (αναλυτική παρουσίαση)

Η ΚΥΑ για τη λήψη δανείων από τους Δήμους (αναλυτική παρουσίαση)

8


Κοινή Υπουργική Απόφαση
 των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Οικονομίας – Οικονομικών για τη χορήγηση δανείων σε Δήμους, Κοινότητες και αμιγείς Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους


Το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης δίνει στη δημοσιότητα την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Οικονομίας – Οικονομικών, που καθορίζει τα κριτήρια, τις διαδικασίες και τα δικαιολογητικά χορήγησης δανείων σε Δήμους, Κοινότητες και αμιγείς Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις , στο πλαίσιο των ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Νόμου 3242/ 2004.
Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:


Άρθρο 1
Δικαιούχοι


Δικαιούχοι καθίστανται:
α) Οι δήμοι και οι κοινότητες της χώρας, με τακτικά έσοδα οικονομικού έτους 2003 που δεν υπερβαίνουν τα τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, εφόσον οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του άρθρου 2 της παρούσας, αθροιζόμενες με το μέρος των τακτικών τους εσόδων που παρακρατούνται ετησίως από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, υπερβαίνουν το 5 % των τακτικών τους εσόδων.
β) Οι δήμοι και οι κοινότητες της χώρας, με τακτικά έσοδα οικονομικού έτους 2003 που υπερβαίνουν τα τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, εφόσον οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του άρθρου 2 της παρούσας, αθροιζόμενες με το μέρος των τακτικών τους εσόδων που παρακρατούνται ετησίως από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, υπερβαίνουν το 10% των τακτικών τους εσόδων.
Για τον υπολογισμό των ανωτέρω ποσοστών λαμβάνεται υπόψη και το τυχόν χρεωστικό άνοιγμα του Ο.Τ.Α. στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. Ως τακτικά έσοδα λαμβάνονται υπόψη αυτά που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2003.
γ) Οι αμιγείς δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του άρθρου 2 της παρούσας.Άρθρο 2
Υποχρεώσεις που υπάγονται στη ρύθμιση


Στη ρύθμιση υπάγονται:
α) Οι ληξιπρόθεσμες μέχρι την 24.5.2004 εξ οιασδήποτε αιτίας υποχρεώσεις των δήμων, κοινοτήτων και αμιγών επιχειρήσεων αυτών:
– προς το Ελληνικό Δημόσιο, το Ι.Κ.Α., το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και το Τ.Α.Δ.Κ.Υ, εξαιρουμένων των οφειλών των αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων προς το Ι.Κ.Α.,
– προς τις Δημόσιες Επιχειρήσεις & Οργανισμούς (Δ.Ε.Κ.Ο.), πλην της Ε.Υ.Δ.Α.Π.,
– προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, για οφειλές που προέρχονται από δάνεια που τους έχει χορηγήσει,
– προς τους ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κρατικά και ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύματα, για οφειλές που προέκυψαν από την εκτέλεση έργων ή εργασιών συντήρησης και επισκευών, διενέργεια απαλλοτριώσεων, εκτέλεση προμηθειών ή τη σύνταξη μελετών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
– προς τους εργαζόμενους στους οικείους Ο.Τ.Α. και
– από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον έχουν επιδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
β) Τα υφιστάμενα μέχρι την 24.5.2004 χρεωστικά ανοίγματα των δήμων και κοινοτήτων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, με την προϋπόθεση ότι η σχετική αίτηση θα έχει περιέλθει σε αυτό μέχρι την 20.9.2004.Άρθρο 3
Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση


Οι οφειλές, ανεξαρτήτως βεβαιώσεως τους, του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης υπάγονται στη ρύθμιση εφόσον:
α) Έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την 24.5.2004.
β) Έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2004 του δήμου, της κοινότητας ή της επιχείρησης.
Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τις κατωτέρω εκ των υποχρεώσεων των Ο.Τ.Α., που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης, ήτοι:
– προς το Ελληνικό Δημόσιο, το Ι.Κ.Α., το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και το Τ.Α.Δ.Κ.Υ.,
– προς τις Δημόσιες Επιχειρήσεις & Οργανισμούς (Δ.Ε.Κ.Ο.) και
– προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, για τα χρεωστικά ανοίγματα και τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς αυτό.
γ) Οι οφειλές προς τρίτους (εργολήπτες, προμηθευτές, εργαζόμενους στους οικείους Ο.Τ.Α. κ.λπ.), προκύπτουν από:
– την εκτέλεση έργων, προμηθειών, εργασιών συντήρησης και επισκευών ή τη σύνταξη μελετών, που έχουν ανατεθεί και εκτελεστεί σύμφωνα με το νόμο,
– τη διενέργεια απαλλοτριώσεων,
– νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί πριν από την 31.12.2003 και
– το φυσικό αντικείμενο του έργου, των εργασιών συντήρησης και επισκευών, της προμήθειας ή της μελέτης, που έχει εκτελεστεί και παραληφθεί ολόκληρο ή τμηματικά μέχρι την 24.5.2004.


 


Άρθρο 4
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του δανείου


Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν αίτηση στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για τη χορήγηση δανείου, με κοινοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, στην οποία επισυνάπτουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:


α) Απόφαση του δημοτικού, κοινοτικού ή διοικητικού συμβουλίου αντίστοιχα, στην οποία θα αναφέρονται :
– το συνολικό ποσό του δανείου,
– πίνακας ανά κατηγορία ληξιπρόθεσμων οφειλών με τα αντίστοιχα ποσά,
– ότι όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που περιλαμβάνονται στις συνημμένες αναλυτικές καταστάσεις (προς ιδιώτες και εργαζομένους), απορρέουν από υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν πριν από την 31.12.2003 και εξακολουθούν να οφείλονται.


β) Αναλυτικές καταστάσεις των υποχρεώσεων του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.


γ) Βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, στην περίπτωση Ο.Τ.Α., όπου θα αναφέρεται το ακριβές ύψος των τακτικών εσόδων του οικείου δήμου ή κοινότητας, όπως αυτά εμφανίζονται στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2003 και θα πιστοποιείται ότι οι υποχρεώσεις των αναλυτικών καταστάσεων της περίπτωσης (β) του άρθρου αυτού (πλην των εξαιρουμένων της περίπτωσης (β) του άρθρου 3), είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2004. Στην περίπτωση των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, η παραπάνω βεβαίωση χορηγείται, από το δήμο ή την κοινότητα που τις έχει συστήσει και κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια.


δ) Εφόσον στον πίνακα περιλαμβάνονται και οφειλές:
– προς το Ελληνικό Δημόσιο, το Ι.Κ.Α., το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και το Τ.Α.Δ.Κ.Υ., πιστοποίηση του αντίστοιχου φορέα, από την οποία θα προκύπτει το σύνολο της κύριας οφειλής μέχρι την 24.5.2004 (χωρίς τις προσαυξήσεις κλπ.),
– προς Δ.Ε.Κ.Ο., πιστοποίηση της αρμόδιας Δημόσιας Επιχείρησης ή Οργανισμού για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς αυτή μέχρι την 24.5.2004,
– προς πιστωτικά ιδρύματα, πιστοποίηση του πιστωτικού ιδρύματος στην οποία θα αναφέρεται το ποσό της ληξιπρόθεσμης οφειλής μέχρι την 24.5.2004 καθώς και ο σκοπός του δανείου.


ε) Προκειμένου για οφειλές:
– προς ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την εκτέλεση έργων, εργασιών συντήρησης και επισκευών, προμηθειών ή τη σύνταξη μελετών, απαιτείται αναλυτική κατάσταση κατά κατηγορία οφειλών, στην οποία θα αναφέρεται ο δικαιούχος, ο σχετικός τίτλος του έργου, της προμήθειας ή της μελέτης, και το οφειλόμενο ποσό, ενώ στην περίπτωση διενέργειας απαλλοτριώσεων, απόφαση περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος κάθε απαλλοτρίωσης ( δηλαδή είτε η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό περί μη ασκήσεως αιτήσεως περί οριστικής τιμής μονάδος, είτε η απόφαση του Εφετείου), εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η δεκαοχτάμηνη προθεσμία από την έκδοση της απόφασης περί καθορισμού τιμής μονάδος πριν την 24.5.2004, πράξη αναλογισμού και η κυρωτική αυτής και πίνακας υπολογισμού αποζημίωσης ανά ιδιοκτησία (φερόμενοι δικαιούχοι και αντίστοιχο ποσό).
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα.


– προς τους εργαζόμενους στους οικείους Ο.Τ.Α., απαιτείται επικυρωμένη αναλυτική κατάσταση των δικαιούχων με τα αντίστοιχα οφειλόμενα ποσά,
– που απορρέουν από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, απαιτείται επικυρωμένη αναλυτική κατάσταση των δικαιούχων με τα αντίστοιχα οφειλόμενα ποσά και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις.


Για όλους τους δικαιούχους, που περιλαμβάνονται στις παραπάνω αναλυτικές καταστάσεις, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (κατά αύξοντα αριθμό της αναλυτικής κατάστασης), στην οποία θα αναφέρεται το ακριβές ποσό της απαίτησής τους.


Τα δικαιολογητικά, για οφειλές προς ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από την εκτέλεση έργων ή εργασιών συντήρησης και επισκευών, εκτέλεση προμηθειών ή τη σύνταξη μελετών και από αμοιβές προς εργαζόμενους των Ο.Τ.Α., που απαιτούνται προκειμένου να συμπεριληφθούν οι δικαιούχοι στις προαναφερόμενες αναλυτικές καταστάσεις και τα οποία δεν θα προσκομίζονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, αλλά θα τηρούνται και θα διατίθενται με ευθύνη του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του δικαιούχου φορέα, για την διενέργεια κάθε νόμιμου ελέγχου, είναι τα παρακάτω:
– Απόφαση του δημοτικού, κοινοτικού συμβουλίου ή της επιχείρησης, για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, των εργασιών συντήρησης και επισκευών, της προμήθειας ή της μελέτης, πριν από την 31.12.2003.
 Σύμβαση( ή συμφωνητικό που να έχει υπογραφεί πριν από την 31.12.2003, καθώς επίσης:
( Για έργα, εργασίες συντήρησης και επισκευών: πρωτόκολλο παραλαβής (οριστικής ή προσωρινής) του έργου, πιστοποιήσεις λογαριασμών ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του έργου και τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για τις εργασίες συντήρησης και επισκευών, μέχρι την 24.5.2004.
 Για προμήθειες: πρακτικό παραλαβής της( προμήθειας και δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο αγοράς, μέχρι την 24.5.2004.
( Για μελέτες: πιστοποιήσεις λογαριασμών, βεβαίωση παράδοσης της μελέτης, και πινάκια αμοιβής μελετητών, μέχρι την 24.5.2004.
 Για ληξιπρόθεσμες οφειλές( προς εργαζομένους στους οικείους Ο.Τ.Α.: απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λήφθηκε πριν από την 31.12.2003 ή τυχόν δικαστικές αποφάσεις.


Αν κατά τη διενέργεια ελέγχου αποδειχθεί ότι δικαιούχοι του δανείου δεν έχουν τα παραπάνω προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τότε το αναλογούν ποσό δεν θα συνομολογείται και σε περίπτωση που έχει εκταμιευτεί, θα επιστρέφεται άμεσα για να αχθεί σε μερική απόσβεση του δανείου.


στ) Προκειμένου για χρεωστικά ανοίγματα των Ο.Τ.Α. προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, απαιτείται βεβαίωση του προϊσταμένου της αρμόδιας για την τήρηση της ταμειακής υπηρεσίας του αιτούντος δήμου ή κοινότητας Δ.Ο.Υ., σχετικά με το ύψος του χρεωστικού ανοίγματος μέχρι την 24.5.2004. Σε περίπτωση κατά την οποία το χρεωστικό υπόλοιπο έχει αυξηθεί, θα εκταμιεύεται το χρεωστικό υπόλοιπο της 24.5.2004, ενώ εάν έχει μειωθεί, η διαφορά θα μεταφέρεται σε έκτακτη απόσβεση του δανείου.


ζ) Τους προϋπολογισμούς εσόδων – εξόδων οικονομικών ετών 2003 και 2004.


η) Βεβαίωση άλλου πιστωτικού ιδρύματος για το ύψος των ετήσιων τοκοχρεολυτικών δόσεων, καθώς και το ύψος και το είδος των εσόδων του δήμου, της κοινότητας ή της επιχείρησης, που ενδεχομένως έχουν εκχωρηθεί με βάση τη σχετική σύμβαση χορήγησης του δανείου. Σε περίπτωση που έχουν εκχωρηθεί έσοδα του αιτούντος δήμου ή της κοινότητας, για την εξασφάλιση του δανείου, το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων μπορεί να ζητήσει την εκχώρηση των εσόδων αυτών ή μέρους τους, προκειμένου να προχωρήσει στη ρύθμιση.


θ) Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, προσκομίζονται επιπλέον, Φ.Ε.Κ. σύστασης τους και τυχόν τροποποιήσεις αυτής, Ισολογισμοί και Αποτελέσματα Χρήσεως οικονομικών ετών 2002-2003 και ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2002.


ι) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί κατά την κρίση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.


 


Άρθρο 5
Διαδικασίες χορήγησης και εκταμίευσης του δανείου.


Τα δάνεια της παρούσας απόφασης, χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, ύστερα από αίτηση των δικαιούχων του άρθρου 1, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 αυτής.
Μετά την έγκριση των δανείων (απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου), για τη συνομολόγησή τους, απαιτείται απόφαση δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου περί αποδοχής των όρων των δανείων, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων.
Η απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, λαμβάνεται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημέρα υποβολής της αίτησης, με την προϋπόθεση της τήρησης της τασσομένης προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του Ν. 3242/2004 και η εκταμίευση του δανείου θα γίνεται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων της υπογραφείσης σχετικής δανειακής σύμβασης.


 


Άρθρο 6
Όροι χορήγησης


1. Διάρκεια εξόφλησης του δανείου
Τα δάνεια της απόφασης αυτής, χορηγούνται με διάρκεια εξόφλησης μέχρι 15 έτη .
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, μπορεί να χορηγεί τέτοια δάνεια, με διάρκεια εξόφλησης μεγαλύτερη των 15 ετών, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:
α) Το ύψος της ετήσιας τοκοχρεολυτικής δόσης του δανείου.
Σε περίπτωση που η ετήσια τοκοχρεολυτική δόση του δανείου υπερβαίνει το 15% των τακτικών εσόδων, εφόσον πρόκειται για δήμο ή κοινότητα με τακτικά έσοδα ύψους κατώτερου των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ ή το 30% για τους υπόλοιπους δήμους ή κοινότητες.
β) Την εν γένει οικονομική κατάσταση του δήμου, της κοινότητας, ή της επιχείρησης.
Σε περίπτωση που οι υποχρεωτικές δαπάνες του δήμου ή της κοινότητας έχουν διαμορφωθεί σε τέτοια επίπεδα, ώστε τα τακτικά του έσοδα να μην επαρκούν για την εξόφληση του δανείου και ταυτόχρονα για τη στοιχειώδη λειτουργία του δήμου ή της κοινότητας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση, αν κατά την εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται καλύτερα η ομαλή εξόφληση του δανείου.2. Επιτόκιο χορήγησης
Το επιτόκιο του δανείου ορίζεται με βάση τα τρέχοντα επιτόκια (αποδόσεις) των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου δεκαετούς (10) διάρκειας και αναπροσαρμόζεται την 1/1 και 1/7 κάθε έτους υποχρεωτικά, με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, η δε αναπροσαρμογή γίνεται με βάση το μέσο όρο του επιτοκίου του προηγηθέντος εξαμήνου των ομολόγων δεκαετούς διάρκειας.
Ο πιο πάνω μέσος όρος υπολογίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών ή τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και αφορά τα τρέχοντα επιτόκια (αποδόσεις) δεκαετούς διάρκειας.
Ειδικά το αρχικό επιτόκιο ορίζεται με βάση το μέσο όρο του δευτέρου εξαμήνου του 2003.
Όλα τα ανωτέρω επιτόκια προσαυξάνονται κάθε φορά κατά 0,5 %.3. Απόδοση του προϊόντος του δανείου
Το προϊόν του δανείου θα εκταμιεύεται στο σύνολό του, με την προϋπόθεση ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εξακολουθούν να οφείλονται, σε περίπτωση δε που θα έχουν μειωθεί, θα εκταμιεύεται το ανάλογο ποσό και το υπόλοιπο θα άγεται σε έκτακτη απόσβεση του δανείου.
Το προϊόν του δανείου θα αποδίδεται ως εξής:
α) Απ’ ευθείας από το Ταμείο στους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, στα Ασφαλιστικά Ταμεία, στις Δ.Ε.Κ.Ο. και στα πιστωτικά ιδρύματα.
β) Στο δανειζόμενο Ο.Τ.Α. ή στην επιχείρηση, για εξόφληση αποκλειστικά και μόνο των υποχρεώσεών τους προς τους δικαιούχους ιδιώτες κλπ., που περιλαμβάνονται στις αναλυτικές καταστάσεις της έγκρισης του δανείου.
γ) Με τη σύσταση γραμματίων παρακαταθήκης, υπέρ των αναγνωριζομένων ως δικαιούχων των αποζημιώσεων εξ απαλλοτριώσεων.4. Έναρξη εξυπηρέτησης
Η έναρξη εξυπηρέτησης του δανείου αρχίζει την 1/1 του επομένου έτους της συνομολόγησης.
Τα δάνεια που αφορούν το χρεωστικό άνοιγμα και το ληξιπρόθεσμο χρέος προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων μέχρι την 24.5.2004, θα συνομολογηθούν μέχρι 24.10.2004 και η εξυπηρέτησή τους θα αρχίσει από την 1.1.2005.
Όσον αφορά τους ενδιάμεσους τόκους, αυτοί θα καταβάλλονται από το δανειζόμενο την 31/12 του έτους εντός του οποίου συνομολογείται το δάνειο. Οι ενδιάμεσοι τόκοι δεν θα καταβάλλονται για τα δάνεια που θα αφορούν τα χρεωστικά ανοίγματα και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, αλλά θα υπολογίζονται οι απλοί τόκοι από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου μέχρι την 31.12.2004, με το επιτόκιο χορήγησης και η καταβολή αυτών θα γίνεται μέχρι την 31.12.2004.
Τα δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων θα υπολογίζονται την ημέρα της εκταμίευσης του δανείου και θα καταβάλλονται ως εξής:
α) Για τα δάνεια που αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Ελληνικό Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, Δ.Ε.Κ.Ο., πιστωτικά ιδρύματα, χρεωστικό άνοιγμα προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και οφειλές από απαλλοτριώσεις, θα καταβάλλονται από τον δανειζόμενο την ημέρα της εκταμίευσης.
β) Για τα δάνεια που αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες (έργα, εργασίες συντήρησης και επισκευής, προμήθειες, μελέτες), αμοιβές εργαζομένων και δικαστικές αποφάσεις, θα παρακρατούνται από το δάνειο.
γ) Δεν θα καταβάλλονται δικαιώματα για δάνεια που αφορούν το ληξιπρόθεσμο χρέος προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.5. Τρόπος εξόφλησης
Η ετήσια τοκοχρεολυτική δόση του δανείου θα εξοφλείται από τους Δήμους και τις Κοινότητες με παρακράτηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων σε έντεκα (11) μηνιαίες δόσεις, από τα έσοδα του οικείου Ο.Τ.Α., που προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Ν. 1828/1989.
Στην περίπτωση που οι Κ.Α.Π. δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση του δανείου και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θα μπορεί να γίνεται η εξυπηρέτηση του δανείου με εκχώρηση στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και άλλων εσόδων του δήμου ή της κοινότητας, που είναι δυνατό να εκχωρηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου.
Για τις αμιγείς δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις η τοκοχρεολυτική δόση του δανείου θα εξοφλείται την 31.12 κάθε έτους.
Η εξυπηρέτηση των δανείων των επιχειρήσεων γίνεται:
α) με εκχώρηση στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων των εσόδων της επιχείρησης και
β) με εκχώρηση των εσόδων του οικείου Δήμου, που είναι ο εγγυητής τους και που προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Ν. 1828/1989.
Για μεγαλύτερη ασφάλεια του δανείου, θα εγγράφεται υποθήκη επί ακινήτου δεκτικού κατάσχεσης (άρθρο 4, περ. 1 του Ν. 3068/2002).


Άρθρο 7
Χρήση του προϊόντος του δανείου


Το προϊόν του δανείου χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξόφληση των υποχρεώσεων των δικαιούχων του άρθρου 1, που περιλαμβάνονται στην έγκριση του δανείου. Απαγορεύεται η εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού δανείου για άλλο σκοπό.
Ο ασκών την ταμειακή διαχείριση υποχρεούται να μην εκτελεί οποιοδήποτε ένταλμα που αφορά εξόφληση υποχρέωσης, ξένης προς το σκοπό χορήγησης του δανείου. Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος του δανείου δεν έχει αποδοθεί στους δικαιούχους εντός των νομίμων προθεσμιών, επιστρέφεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, σε ισόποση απόσβεση του αρχικού δανείου.
Προκειμένου για τις οφειλές που προέκυψαν από τη διενέργεια απαλλοτριώσεων, ως εξόφληση αυτών θεωρείται, αποκλειστικά και μόνο, η σύσταση των γραμματίων παρακαταθήκης υπέρ των αναγνωριζομένων ως δικαιούχων των αποζημιώσεων.


Άρθρο 8
Λογιστική απεικόνιση του προϊόντος του δανείου


Τα δάνεια αυτής της κατηγορίας εγγράφονται στον προϋπολογισμό του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας, ως έσοδο της κατηγορίας 12 “Έσοδα από δάνεια”, με τη δημιουργία νέου κωδικού με αριθμό 121.5 “Δάνειο του νόμου 3242/2004 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών” και ως δαπάνες στους αντίστοιχους κωδικούς δαπανών, όπως προβλέπεται από το ισχύον σχέδιο προϋπολογισμού.
Στην περίπτωση των αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων γίνεται εγγραφή σε αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού τους.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΜαρία Παναγιωτοπούλου- Κασσιώτου: ερώτηση στην ευρωβουλή για την οικογένεια
Επόμενο άρθροΕκδήλωση ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ- Euroclassica