Αρχική Νέα Τοπικά Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού για το Δήμο Χίου

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού για το Δήμο Χίου

23


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ


ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                                                   Χίος     6-12-2004


Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ                                           Αρ.Πρωτ.:


          Ν.ΧΙΟΥ


 


 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 1/2004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ


 


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


 


Την πλήρωση, με αντικειμενικά κριτήρια δεκατεσσάρων (14) συνολικά θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής αστυνομίας των κατηγοριών πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) του  Δήμου Χίου.


Οι θέσεις προς πλήρωση κατά κατηγορία –κλάδο και αριθμό είναι οι εξής:


Α)Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας μιά (1) θέση.


Β)Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ,κλάδου ΤΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας τρεις (3) θέσεις.


Γ)Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , κλάδου ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας δέκα (10) θέσεις.


 Οι αιτήσεις απευθύνονται στην Περ.Βορ.Αιγαίου, Δ/νση Τ.Α.και Δ/σης Ν.Χίου και υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τις 14-12-2004 μέχρι και τις 23-12-2004 ,στα γραφεία της Υπηρεσίας μας Μ. Λιβανού 66 Τ.Κ.82100 ΧΙΟΣ είτε  αυτοπροσώπως από τον υποψήφιο, είτε από άλλο εξουσιοδοτημένο απ’αυτόν  πρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς.


Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες. Να έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1974 έως 1983.  Να είναι υγιείς και αρτιμελείς. Να έχουν ανάστημα οι άντρες τουλάχιστον 1,70μ. και οι γυναίκες 1,65μ. και στηθική περίμετρο, οι άντρες, τουλάχιστον 0,83μ.


Να μην έχουν καταδικαστεί, όπως αναλυτικά ορίζεται  στην προκήρυξη, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, να μην έχουν τεθεί  σε δικαστική συμπαράσταση. Να μην έχουν απολυθεί  από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικούς λόγους και οι άντρες, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή  να έχουν απαλλαγεί από αυτές.


Πληροφορίες για την προκήρυξη παρέχονται από την ίδια ως άνω υπηρεσία στα τηλέφωνα 2271044208,41898 καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Έντυπα αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό και της προκήρυξης θα διατίθενται από την Υπηρεσία μας.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ενημερωθούν  από τον Δήμο Χίου και την ηλεκτρονική σελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Δ/νση www.northaegean.gr.


 


                                                               Ο Γενικός Γραμματέας


                                                          Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
                                                          Σέργιος – Σπυρίδων Τσίφτης