Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος ΝΑΙ στην έναρξη διαπραγματεύσεων, είπε η Ευρώπη στην Τουρκία

ΝΑΙ στην έναρξη διαπραγματεύσεων, είπε η Ευρώπη στην Τουρκία

12


ΝΑΙ στην έναρξη διαπραγματεύσεων είπε τελικά η ΕΕ στην Τουρκία. Αλλά το αποτέλεσμα των διαπραγματέυσεων δεν προδικάζεται όπως συνέβαινε σε άλλες διαπραγματεύσεις. Ενώ πουθενά δεν αναφέρεται πότε θα λήξουν οι διαπραγματεύσεις αυτές.


Συγκεκριμένα στα Συμπεράσματα της Ολλανδικής Προεδρίας αναφέρεται ότι:


Ο κοινός στόχος των διαπραγματεύσεων είναι η προσχώρηση. Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις είναι μια ανοικτή διαδικασία, η έκβαση της οποίας δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί εκ των προτέρων. Λαμβανομένων υπόψη όλων των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, αν το υποψήφιο κράτος δεν είναι σε θέση να αναλάβει πλήρως όλες τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ιδιότητα του μέλους, θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι το οικείο υποψήφιο κράτος θα προσδεθεί στις ευρωπαϊκές δομές με τον ισχυρότερο δυνατό τρόπο.”


Οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν στις 3 Οκτωβρίου 2005, επί Βρετανικής Προεδρίας, της χώρας με το πιο φιλική προς την Τουρκία στάση. Αλλά θα είναι δύσκολες και μακροχρόνιες. Συγκεκριμένα το κείμενο συμπερασμάτων αναφέρει:

Ενδέχεται να συζητηθεί το ενδεχόμενο μακρών μεταβατικών περιόδων, παρεκκλίσεων, ειδικών ρυθμίσεων ή μονίμων ρητρών διασφάλισης. Η Επιτροπή θα περιλάβει τα στοιχεία αυτά, εφόσον απαιτείται, στις προτάσεις της για κάθε πλαίσιο, σε τομείς όπως η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, οι διαρθρωτικές πολιτικές ή η γεωργία. Επιπλέον, η διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την τελική καθιέρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων θα πρέπει να παρέχει στα διάφορα κράτη μέλη τη δυνατότητα να διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο. Οι μεταβατικές ρυθμίσεις ή οι ρήτρες διασφάλισης θα πρέπει να επανεξετάζονται σε σχέση με τον αντίκτυπό τους στον ανταγωνισμό ή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. “


Ήδη χτες έγινε σκληρό παζάρι για το θέμα της αναγνώρισης της Κύπρου από την Τουρκία ενώ παρόλες τις διαπραγματεύσεις δεν σταμάτησαν οι τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο.
Ένα είναι σίγουρο, το παιχνίδι άρχισε….