Αρχική Νέα Τοπικά Προκήρυξη 27 θέσεων στο Δήμο Χίου

Προκήρυξη 27 θέσεων στο Δήμο Χίου

41


Δημοσιεύεται σήμερα στον τοπικό τύπο η παρακάτω προκήρυξη για 27 θέσεις στο Δήμο Χίου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
(Αριθμός 1/492Μ/2004)
ΦΕΚ.492/6-12-2004 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠΟ Δήμο Χίου του Νομού Χίου προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι επτά (27) συνολικών θέσεων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).


ΠΕ: 5  ΤΕ: 3  ΔΕ: 8  ΥΕ: 11


Ποσοστό 20% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, κατά κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων (παρ.6 άρθρο 14 του Ν.2190/1994 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3260/2004) εφόσον συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ’ της παρούσας.
Οι προς πλήρωση θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο-ειδικότητα και αριθμό είναι οι εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ


α/α
Κλάδοι
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Γενικές Θέσεις


 


(1)
(2)
1.
ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών
1
1

2.
ΠΕ 4 Αρχιτεκτόνων
1
1

3.
ΠΕ 5 Μηχανολόγων Μηχανικών
1
1

4.
ΠΕ 6 Τοπογράφων Μηχανικών
1
1

5.
ΠΕ 9 Γεωπόνων
1
1ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ


α/α
Κλάδοι
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Γενικές Θέσεις


 


(1)
(2)
1.
ΤΕ 3 Δομικών Έργων
1
1

2.
ΤΕ 9 Γεωπονίας (Αρχιτεκτονικής Τοπίου)
1
1

3.
ΤΕ 9 Γεωπονίας (Φυτικής Παραγωγής)
1
1


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ


α/α
Κλάδοι
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Γενικές Θέσεις
Ειδικές Θέσεις


 Θέσεις Πολυτ. & Τέκνα Πολυτ.


 


(1)
(2)
(1)
(2)
1.
ΔΕ 28 Χειριστές Βαρέων Οχημάτων (Μπολτόζας 150 ίππων)
1
12.
ΔΕ 29 Οδηγών (Απορριμματοφόρων)
2
1

1

3.
ΔΕ 29 Οδηγών (Οδηγού μεταφορέα-τουριστικού τραίνου)
1
14.
ΔΕ 30 Τεχνιτών (Σιδερά)
1
15.
ΔΕ 30 Τεχνιτών (Οικοδόμων)
3
1

1
1


 


Ενδείξεις του πίνακα για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ:
Στη στήλη  “ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ” περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων κατά κλάδο, οι οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις στήλες παραπλεύρως.
Στη στήλη “ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ” περιλαμβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας πολυτέκνου, τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.
Στις στήλες με την ένδειξη (1) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
Στις στήλες με την ένδειξη (2) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ


α/α
Κλάδοι
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Ανάλυση Θέσεων


 


(1)
(2)
1.
ΥΕ 16 Οδοκαθαριστών (Εργατών Καθαριότητας)
11
7
4 Ενδείξεις του πίνακα για την κατηγορία ΥΕ:
Στη στήλη  “ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ” περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου, οι οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις στήλες παραπλεύρως.
Στη στήλη με την ένδειξη (1) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
Στη στήλη με την ένδειξη (2) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
Επειδή υπολογίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει εντός του έτους 2005, τα όρια ηλικίας που αναφέρονται στην προκήρυξη αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως.


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί:


α) Για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ έως και το έτος 1984.
β)Ειδικότερα για τους κλάδους ΔΕ28 Χειριστές Βαρέων Οχημάτων, ΔΕ30 Τεχνιτών (Σιδερά), ΔΕ30 Τεχνιτών (Οικοδόμων) κατά τα έτη 1955 έως και 1984 (ηλικίας από 21 έως και 50 ετών).
γ)Για τον κλάδο ΔΕ29 Οδηγών κατά τα έτη 1960 έως και 1984 (ηλικία από 21 ετών έως και 45 ετών).
δ)Για την κατηγορία ΥΕ κατά τα έτη 1960 έως και 1985 (ηλικίας από 20 έως και 45 ετών).


Η αίτηση απευθύνεται και υποβάλλεται στο Δήμο Χίου στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Χίου, στη διεύθυνση: Δημοκρατίας 2, Τ.Κ. 821 00 Χίος, Τηλ: 22710 – 44386)


 Τα έντυπα των αιτήσεων των κατηγοριών ΠΕ (181Φ), ΤΕ (182Φ) ΔΕ (183Φ) και ΥΕ (184Φ) διατίθενται από το Δήμο Χίου.


 Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων:
α) Από την τελευταία επιλογή του αρχικού menu “Υποδείγματα προκηρύξεων – Αιτήσεων φορέων που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ” της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).
β) από την κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας www.kep.gov.gr και στην περιοχή Σημαντικές Καταχωρήσεις – Επικαιρότητα (δεξιά στήλη), επιλογή “ΕΝΤΥΠΑ ΑΣΕΠ”.
Για την ίδια προκήρυξη επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αιτήσεως.
 Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Υποψήφιοι που κατέχουν περισσότερους του ενός τίτλους σπουδών, καθένας από τους οποίους αντιστοιχεί σε διαφορετικό κλάδο της ίδιας κατηγορίας θέσεων (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) επιτρέπεται να συνυποβάλλουν δύο ή και περισσότερα έντυπα αιτήσεων συρραμμένα ώστε να αποτελούν ενιαίο σώμα, για τις οποίες θα υποβάλλεται ένα και μόνο παράβολο. Η σειρά προτίμησης των θέσεων αυτών αναγράφεται από τον υποψήφιο στις παραπάνω έντυπες αιτήσεις, οι οποίες και θα αριθμούνται. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται όταν στην προκήρυξη προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας  ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ.  Στην  περίπτωση αυτή ο υποψήφιος που συμμετέχει ταυτόχρονα τόσο για θέση ΔΕ από τις ανωτέρω, όσο και για θέση ΥΕ της ίδιας προκήρυξης θα χρησιμοποιήσει το έντυπο της κατηγορίας ΥΕ και ανάλογα με την προτίμησή του, θα αναγράψει και τις θέσεις της κατηγορίας ΔΕ, που μπορούν επικουρικώς να πληρωθούν με εμπειρία.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημερών και αρχίζει από 29-12-2004.
   ΧΙΟΣ 22-12-2004
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΜΕΝΝΗΣ