Αρχική Νέα Τοπικά Εκλογές στον Παγχιακό Σύλλογο ΑΜΕΑ

Εκλογές στον Παγχιακό Σύλλογο ΑΜΕΑ

64

Με τη συ­μπλή­ρω­ση 3 χρό­νων θη­τεί­ας του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Παγχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ, πραγματοποιείται σήμερα στις 10.00 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Χίου, η Εκλογοαπολο­γι­στι­κή Γε­νι­κή Συ­νέ­λευ­ση για την ανά­δει­ξη νέου Δ.Σ. και αντι­προ­σώ­πων στην Πε­ρι­φε­ρεια­κή Ομο­σπον­δία Α.μεΑ. Βο­ρεί­ου Αι­γαί­ου (Π.Ο.Α.μεΑ.Β.Α.), καθώς και στην Εθνι­κή Συ­νο­μο­σπον­δία Α.μεΑ.(Ε.Σ.Α.μεΑ.).
Οι κάλπες θα είναι ανοικτές μέχρι τις 7.00 μ.μ..