Αρχική Νέα Τοπικά Επιμελητήριο- εκλογές, μέχρι σήμερα πληρωμή συνδρομών για δικαίωμα ψήφου

Επιμελητήριο- εκλογές, μέχρι σήμερα πληρωμή συνδρομών για δικαίωμα ψήφου

150

Λήγει σήμερα, 6 Νοεμβρίου, στις 2.00 μ.μ. η προθεσμία για εξόφληση ή διακανονισμού συνδρομών στο Επιμελητήριο Χίου και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), που δίνει και το δικαίωμα ψήφου στις επερχόμενες εκλογές, που έχουν οριστεί για το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Δεκεμβρίου 2017

Συγκεκριμένα καλούνται τα μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους, δηλαδή έχουν εγγραφεί στο Επιμελητήριο έως την 15/12/2016, να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έως τις 6 Νοεμβρίου 2017.
Τα Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, να καταβάλλουν τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το έτος 2016 και τα Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, να καταβάλλουν τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή να εξοφλήσουν ή διακανονίσουν την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το έτος 2016.

Επίσης η Εκλογική Επιτροπή καλεί όσους επιθυμούν να εκλεγούν ως αιρετά μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής, το αργότερο μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.00 μ.μ..
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ανά συνδυασμό από τον επικεφαλής του συνδυασμού.
Απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Επιμελητηρίου τα τελευταία τρία χρόνια από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, δηλαδή μέχρι 15/12/2014.

Ο αριθμός των αντιπροσώπων (εδρών), που θα εκλεγούν σε κάθε Τμήμα του Επιμελητηρίου Χίου έχει καθοριστεί με σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΔΑ:6ΑΞΝ465ΧΙ8-ΞΝΕ) ως εξής:
α) Τμήμα Εμπορίου: οκτώ (8) έδρες,
β) Τμήμα Μεταποίησης: εννέα (9) έδρες,
γ) Τμήμα Υπηρεσιών: τρεις (3) έδρες,
δ) Τμήμα Τουρισμού: μία (1) έδρα.