Αρχική Μαστίχα Μαστιχοπαραγωγοί Εύλογη η καθυστέρηση στις αποζημιώσεις των μαστιχοπαραγωγών απαντά το Υπουργείο

Εύλογη η καθυστέρηση στις αποζημιώσεις των μαστιχοπαραγωγών απαντά το Υπουργείο

104

Διαδικασία καθορισµού ευνοϊκότερων όρων και προϋποθέσεων αναφορικά µε τους εν δυνάµει δικαιούχους ενίσχυσης μαστιχοπαραγωγούς από την καταστροφική πυρκαγιά του 2016 στη Χίο, έχει δρομολογήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Στην απάντηση προς τους βουλευτές του νομού Χίου (Ανδρέα Μιχαηλίδη και Νότη Μηταράκη), ο Υπουργός σημειώνει ότι στόχος είναι «να στηριχθεί η παραγωγή του ιδιαίτερου αυτού προϊόντος» και ότι «η εν λόγω διαδικασία ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. ∆εδοµένης, ωστόσο, της εµπλοκής όλων των αρµόδιων Υπηρεσιών των συναρµόδιων Υπουργείων ή Υπηρεσιών της Ε.Ε., η καθυστέρηση που έχει προκύψει θεωρείται εύλογη».
Αναλυτικά η απάντηση:
ΘΕΜΑ: «Xορήγηση ενίσχυσης στους πληγέντες από πυρκαγιές µαστιχοπαραγωγούς της νήσου Χίου»
ΣΧΕΤ: 1. Η Ερώτηση 2589/15-1-2018 2. Η Ερώτηση ΑΚΕ 2917/171/25-1-2018 3. Η ΠΑΒ 403/11-01-2018
Απαντώντας στα παραπάνω, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Ν. Μηταράκης και Α. Μιχαηλίδης, σας πληροφορούµε τα εξής:
Σχετικά µε την πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στις 25 και 26 Ιουλίου του 2016 στην ευρύτερη περιοχή της νήσου Χίου (Τ.Κ. Βέσσας, Λιθίου, Ελάτας, Ολύµπων και Μεστών) σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το σχετικό απόσπασµα βιβλίου συµβάντων της αρµόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κάηκαν περίπου 41.000 στρέµµατα δασικής και αγροτικής έκτασης.
Ειδικότερα, ζηµιές προξενήθηκαν σε φυτικό κεφάλαιο (κυρίως µαστιχόδεντρα και ελαιόδεντρα), σε πάγιο κεφάλαιο (περιορισµένος αριθµός αποθηκών, στάβλων κ.λπ.) και σε αποθηκευµένα προϊόντα (τριφύλλια και σανά). Για τις εν λόγω ζηµιές ολοκληρώθηκαν οι εξατοµικεύσεις και, παράλληλα, διενεργήθηκε και ο διοικητικός έλεγχος των δικαιολογητικών που προσκόµισαν οι πληγέντες παραγωγοί προς τον ΕΛ.Γ.Α, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων.
Σηµειώνεται ότι η προαναφερθείσα πυρκαγιά εντάχθηκε στο πρόγραµµα χορήγησης Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων: «Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκµεταλλεύσεις ζηµιώθηκαν από τις πυρκαγιές κατά τα έτη 2014, 2015 και 2016», η υλοποίηση του οποίου ανατέθηκε στον ΕΛ.Γ.Α. µε την αριθµ. 182/59384/31-5-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράµµατος κρατικών οικονοµικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκµεταλλεύσεις ζηµιώθηκαν από πυρκαγιές κατά τα έτη 2014, 2015 και 2016» (Β’ 1968/Β΄/7-62017).
Ο ΕΛ.Γ.Α., µε σχετική ανακοίνωση Τύπου, κάλεσε τους πληγέντες παραγωγούς να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης, προσκοµίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 21/7/2017 έως 21/8/2017, για το σύνολο των γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων που ζηµιώθηκαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τα έτη 2014, 2015 και 2016 και κρίθηκαν επιλέξιµες ενίσχυσης. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισµοί και οι διαδικασίες καταβολής των ενισχύσεων του προγράµµατος ορίζονται στις διατάξεις του εγκεκριµένου Κανονισµού Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων, καθώς και στην προαναφερθείσα αριθµ 182/59384/315-2017 ΚΥΑ του προγράµµατος.
Ωστόσο, για τη νήσο Χίο και την καταστροφή που υπέστησαν τα µαστιχόδεντρα από τις πυρκαγιές του έτους 2016, µε σοβαρό αντίκτυπο στην τοπική οικονοµία λόγω της ιδιαιτερότητας και της µοναδικότητας του προϊόντος, έχει ήδη δροµολογηθεί διαδικασία καθορισµού ευνοϊκότερων όρων και προϋποθέσεων αναφορικά µε τους εν δυνάµει δικαιούχους ενίσχυσης, ώστε να στηριχθεί η παραγωγή του ιδιαίτερου αυτού προϊόντος. Η εν λόγω διαδικασία ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. ∆εδοµένης, ωστόσο, της εµπλοκής όλων των αρµόδιων Υπηρεσιών των συναρµόδιων Υπουργείων ή Υπηρεσιών της Ε.Ε., η καθυστέρηση που έχει προκύψει θεωρείται εύλογη.
Σηµειώνεται ότι τα πορίσµατα θα κοινοποιηθούν και οι σχετικές ενισχύσεις θα καταβληθούν µετά την αποκατάσταση των ζηµιών από τους πληγέντες παραγωγούς, όπως, άλλωστε, προβλέπεται από τον Κανονισµό Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων.
Τέλος, επισηµαίνεται ότι για την προαναφερθείσα διαδικασία, η οποία αφορά στους µαστιχοπαραγωγούς της νήσου Χίου, έχουν ενηµερωθεί από τη ∆ιοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. όλοι οι φορείς της νήσου (Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, τοπικοί παράγοντες κ.λπ.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ από τη φωτιά τον Ιούλιο 2016 στα Μαστιχοχώρια