Αρχική Νέα Οικονομία Πρόσκληση ΕΤΑΧ Α.Α.Ε. ΟΤΑ για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία &...

Πρόσκληση ΕΤΑΧ Α.Α.Ε. ΟΤΑ για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014 -2020»

24

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Τ.Α.Χ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»

Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής του ΕΠΑΛΘ 2014- 2020» και Μέτρο8.3.3 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων»,καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους αναφορικά με τη Δράση 4.2.2 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. ΧΙΟΥ».

Η Δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματοςCLLDΕΠΑλΘ όπως αυτή απεικονίζεται στον Πίνακα 1,ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά σε 503.480,20 €.

Πίνακας 1: ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες: Χίου, Θυμιανών, Νεοχωρίου, Καλλιμασιάς, Καταρράκτη, Νενήτων, Καρδαμύλων, Πυργίου, Ελάτας, Καλαμωτής, Λιθίου, Μεστών, Ολύμπων, Βροντάδου, Καρυών, Λαγκάδας, Συκιάδας
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες: Οινουσσών
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες: Ψαρών

 

Αναλυτικότερα, οι πράξεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω της τοπικής στρατηγικής, όσον αφορά στα έργα Δημόσιου Χαρακτήρα, είναι οι ακόλουθες:

 

Δραση 4.2.2.1 – Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας / υδατοκαλλιέργειας

Η δράση αφορά παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού αλιευτικών καταφυγίων που χρήζουν επέμβασης, προκειμένου να καταστούν λειτουργικά  για τους αλιείς της περιοχής.

Στόχος της δράσης είναι μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις να εκσυγχρονιστούν πλήρως τουλάχιστον δύο αλιευτικά καταφύγια.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις μπορεί να είναι:

 • Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών
 • Αποκατάσταση υποσκαφής παλαιάς προβλήτας
 • Φωτοσήμανση προβλήτας
 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέων πλωτών προβλητών
 • Προμήθεια και εγκατάσταση κιβωτίων παροχής ρεύματος και νερού
 • Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και δικτύων ηλεκτροφωτισμού
 • Βελτίωση πρόσβασης σε αυτά
 • Αποκατάσταση χερσαίας ζώνης

 

Δραση 4.2.2.2 – Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας

Η δράση αφορά παρεμβάσεις, που έχουν στόχο την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή παρέμβασης. Αφορά κυρίως έργα που σχετίζονται με τη βελτίωση των υποδομών στις πύλες εισόδου του νησιού και πρώτης υποδοχής των τουριστών και τη δημιουργία νέων υποδομών για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις μπορεί να είναι:

 • Δημιουργία/εκσυγχρονισμός χώρων αναμονής
 • Δημιουργία/εκσυγχρονισμός γραφείων πληροφόρησης τουριστών
 • Τουριστικές πληροφορίες (σημάνσεις αξιοθέατων και μνημείων, προώθηση περιοχών, περιπατητικών διαδρομών κλπ)
 • Δημιουργία θαλάσσιων πάρκων
 • Δραστηριότητες κατάδυσης και παρατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 

Δραση 4.2.2.3 – Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές

Η παρούσα δράση αφορά παρεμβάσεις ολοκληρωμένης αναβάθμισης των επιλεγμένων παραλιακών μετώπων και οικισμών, τα οποία εκτιμάται ότι χρήζουν παρεμβάσεων με στόχο την ποιοτική και πολιτιστική  αναβάθμιση των περιοχών αυτών.

Στόχος είναι να αναδειχθεί  η φυσική ομορφιά τους, αφού τα έργα θα γίνουν με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Επίσης είναι απαραίτητη η ενδυνάμωση της πολιτιστικής δραστηριότητας, έτσι ώστε τόσο οι ντόπιοι κάτοικοι, όσο και οι επισκέπτες του νησιού να απολαμβάνουν τη διαμονή τους και να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν με διαφορετικό τρόπο τις συγκεκριμένες περιοχές.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω παρεμβάσεις:

 • Αναβάθμιση δικτύων ηλεκτροφωτισμού
 • Δημιουργία πεζόδρομων
 • Σημεία φωτισμού (δημιουργία νέων και ενεργειακή αναβάθμιση υφισταμένων)
 • Πλακοστρώσεις – επισκευή πλακοστρώσεων δρόμων – πλατειών
 • Κοινωφελή – Πολιτιστικά κτίρια (βιβλιοθήκες, πολιτιστικά κέντρα, κλπ)
 • Βελτίωση βιολογικών καθαρισμών
 • Αποκατάσταση διάβρωσης ακτών
 • Δράσεις πολιτικής προστασίας κ.α.

 

 

Στόχοι: Οι δράσεις εξυπηρετούν άμεσα δύο από τις τρεις θεματικές κατευθύνσεις που έχουν τεθεί

 1. Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
 2. Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού

 

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους

 

Το συνολικό επιλέξιμο συγχρηματοδοτούμενο κόστος ανά πράξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 400.000,00€, ενώ για πράξεις οι οποίες αφορούν σε άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000€.

 

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης των δράσεων μπορεί να ανέλθει έως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΕΣΠΑ(https://logon.ops.gr) συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονικήυποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων : 9/03/2020

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων: 9/06/2020

H πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου. Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου ΑΑΕ ΟΤΑ στη διεύθυνση: Ροδοκανάκη 7, 82100 Χίος, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι οι κ. Καρράς Ιωάννης και Τέττερης Μιχάλης στο τηλέφωνο 22710 43510, e-mail: etaxsa@gmail.com.

Περαιτέρω πληροφορίες για το ΕΠΑλΘ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΕΠΑλΘ 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΕΠΑλΘ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://alieia.grή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ http://www.leaderchios.gr.

Η πλήρης πρόσκληση με τα παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικόείναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε ηλεκτρονική μορφήμέσω της ιστοσελίδας της ΟΤΔ στη διεύθυνση http://leaderchios.gr/1h-prosklisi-dimosion-epalth.

 

 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER/ΕΠΑλΘ Ν. Χίου

 

 

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ