Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Εγκύκλο για σχολεία στρατώνα καταγγέλει η ΕΝΟΤΗΤΑ

Εγκύκλο για σχολεία στρατώνα καταγγέλει η ΕΝΟΤΗΤΑ

26


” ΗΜΙΑΝΑΣ!!!!!!!  ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΣΑΣ!!!!!!!”
Με αυτό τον τίλο η συνδικαλιστική οργάνωση των δασκάλων- νηπιαγωγών ΕΝΟΤΗΤΑ αναφέρεται σε εγκύκλιο του Υπουργείου που έρχεται να υλοποιήσει το Ν. 2986 με τον οποίο θεσμοθετήθηκε η αξιολόγηση και καθιερώθηκε ο περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.
Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση “ακολουθούν και άλλες αποφάσεις και διατάγματα που αφορούν στους δείκτες αξιολόγησης, με βάση τους οποίους θα αξιολογούν τον εκπαιδευτικό ο Διευθυντής του σχολείου και ο Σχολικός Σύμβουλος.
 Η διοίκηση  με τις αυταρχικές διατάξεις θα μετατρέψει το σχολείο σε στρατώνα.
 Ας δούμε τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της εγκυκλίου, σημειώνεται στην ανακοίνωση:
1.  Άρθρο 3, παρ 2, εδ. ΙΘ (Αρμοδιότητες Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης): “Αποφασίζουν τη διάθεση εκπαιδευτικών οι οποίοι δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας σε αντίστοιχες προς την ειδικότητά τους υπηρεσίες του δημοσίου τομέα του ιδίου νομού”.
Πρόκειται για πρωτοφανή διάταξη. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι θα γίνει αφού γνωρίζουμε ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί είναι στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ, άλλοι είναι με μειωμένο ωράριο και άλλοι διορίζονται συνήθως ως υπεράριθμοι σε πολλές περιοχές. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ
2.  Το άρθρο 9 αναφέρεται στους Σχολικούς Συμβούλους. Στην παρ. 2, στ, αναφέρει: “Παρακολουθούν, ύστερα από ενημέρωση των εκπαιδευτικών, διδασκαλίες και κάνουν τις αναγκαίες παρατηρήσεις και υποδείξεις σχετικά με τους τρόπους σχεδιασμού και πραγματοποίησης της διδασκαλίας”. Η διάταξη αυτή, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 36, παρ. 6: “Δέχονται στην τάξη τους Σχολικούς Συμβούλους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και συνεργάζονται μαζί τους. Οι επισκέψεις αυτές γίνονται ύστερα από σχετική συνεννόηση με το διδάσκοντα.”, όχι μόνο επιτρέπει, αλλά κάνει υποχρεωτική την είσοδο του Σχολικού Συμβούλου – Επιθεωρητή στην τάξη.
3.  Στην παρ. 3 του άρθρου 9 προβλέπει να υπάρχουν δυο ώρες κενές στο ωρολόγιο πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας, ώστε να συνεργάζονται με το Σχολικό Σύμβουλο. Παρακάτω προβλέπει την χρησιμοποίηση των εκπαιδευτικών σε άλλες δραστηριότητες (π.χ. εργασία στη βιβλιοθήκη!) εφόσον οι δυο αυτές ώρες δεν χρησιμοποιούνται για συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο.
4.  Παρ. 9 και παρ. 10 (άρθρο 18) αναφέρει: “Προσλαμβάνουν τους ωρομισθίους εκπαιδευτικούς και εκδίδουν τις πράξεις πρόσληψης και απόλυσης. Τοποθετούν στις σχολικές μονάδες της περιφέρειάς τους προσωρινούς αναπληρωτές και εκδίδουν τις πράξεις απόλυσής τους”. Πλήρης παράκαμψη των ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ στις προσλήψεις και στις τοποθετήσεις ωρομισθίων και αναπληρωτών.
5.  Τα άρθρα 27 έως 32 καθορίζουν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Στο άρθρο 28, παρ. 2, εδ. Στ και ζ αναφέρει: “Συντάσσει τις αξιολογικές εκθέσεις για το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Ενημερώνει το διδακτικό προσωπικό, τους γονείς και τους μαθητές, για την εκπαιδευτική πολιτική, τους στόχους και το έργο του σχολείου”. Δηλαδή ο Διευθυντής, εκτός από αξιολογητής, είναι και προπαγανδιστής της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής.
 Στο εδ. Ιδ αναφέρει για το Διευθυντή: “Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου”. Βλέπε εισαγγελείς, αστυνομία, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
6.  Άρθρο 29, παρ. 3: “Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες έχει την ευθύνη της σύνταξης του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία του”.Δηλαδή το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι αρμοδιότητα του Διευθυντή, που απλώς συνεργάζεται με τους διδάσκοντες ως μονάδες και σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται ο Σύλλογος Διδασκόντων ως συλλογικότητα.
 Πιο επικίνδυνη είναι η διάταξη της παρ. 8 “Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικών, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό”, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 36, παρ. 25: “Αντικαθιστούν εκπαιδευτικό ο οποίος λείπει και, ανάλογα με την περίπτωση, ή καλύπτουν το κενό ή απασχολούν τους μαθητές, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Διευθυντή”.
 Είναι φανερός ο απεργοσπαστικός χαρακτήρας των διατάξεων αυτών. Υποχρεώνει τον εκπαιδευτικό να καλύπτει άλλες διδακτικές ώρες. Η ασυδοσία του Διευθυντή να τροποποιεί το ωρολόγιο πρόγραμμα έχει επίπτωση στο ωράριο του εκπαιδευτικού, αλλά και στη συνδικαλιστική δράση.
7. Το άρθρο 36 αναφέρεται στα καθήκοντα των εκπαιδευτικών.
 Στην παρ. 14 αναφέρει: “Για θέματα που αφορούν στο σχολείο προβαίνουν σε ανακοινώσεις προς τους μαθητές, τους γονείς ή τους πολίτες μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων”. Πρόκειται για φίμωση του εκπαιδευτικού και περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης. Απαγορεύεται, στην ουσία, να ενημερώνει ο εκπαιδευτικός τους γονείς και τους μαθητές, για παράδειγμα  γιατί απεργεί, ποια τα αιτήματά του ή να εκφραστεί δημόσια κατά της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η διάταξη αυτή αποβλέπει στο κουκούλωμα των προβλημάτων του σχολείου.
 Στην παρ. 17 αναφέρεται: “Παραμένουν στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες πέρα από το ωράριο διδασκαλίας τους, για να προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καθορίζονται με πράξη του Διευθυντή του σχολείου”. Η ερμηνεία που δινόταν μέχρι σήμερα ήταν η παραμονή του εκπαιδευτικού, πέραν του διδακτικού ωραρίου, για εργασία που του ανέθεσε ο Σύλλογος Διδασκόντων. Τώρα, αυθαίρετα, ο Διευθυντής θα μπορεί να αναθέτει καθημερινά, όπως αυτός κρίνει, και να κρατά τους εκπαιδευτικούς ομήρους, μέχρι τη λήξη του προγράμματος.
8. Το άρθρο 37 αναφέρεται στη λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων. Στην παρ. 6 αναφέρει: “Δε συγκαλείται συνεδρίαση του συλλόγου, αν το θέμα ή τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο, στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθυντή ή άλλου σχολικού φορέα ή όταν δεν είναι σύννομα”.
 Πιο κάτω, στην παρ. 15, αναφέρει μεταξύ άλλων “Ζητήματα τα οποία ρυθμίζονται από την υφισταμένη εκπαιδευτική νομοθεσία δεν είναι επιτρεπτό να γίνονται θέματα συνεδρίασης του Συλλόγου των Διδασκόντων και ούτε να λαμβάνονται αποφάσεις αντίθετες με τις ρυθμίσεις αυτές”.
 Τελικά ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν μπορεί να αποφασίσει για τίποτα και απλώς θα διεκπεραιώνει τη νομοθεσία.
 Στην παρ. 14 καταργεί τη λευκή ψήφο, αφού προβλέπει ότι το μέλος που ψηφίζει λευκό θεωρείται απών!
 Υπάρχουν και άλλες διατάξεις που αποκαλύπτουν τον αυταρχισμό και τον ασφυκτικό έλεγχο της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στη ΔΟΕ η ενιαία παράταξη ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ  έχει ακέραια την ευθύνη που άφησε να περάσει και να υλοποιηθεί ένα τέτοιο έκτρωμα.
ΘΑ ΤΟΥΣ ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΡΟΛΟ; ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ ΤΑ ΜΕΤΡΑ;
       ΓΙ ΑΥΤΟ”ΕΝΟΤΗΤΑ”, ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗ ,ΜΑΧΗΤΙΚΗ, ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ”.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθρο“Ολο μαστίχα μασείς… Μαρκέλλα μου!”
Επόμενο άρθροΤο Πανεπιστήμιο ξεναγεί στα Ταμπάκικα