Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Ανάρτηση βαθμολογιών πανελλαδικών εξετάσεων Β΄ κύκλου ΤΕΕ

Ανάρτηση βαθμολογιών πανελλαδικών εξετάσεων Β΄ κύκλου ΤΕΕ

8

 Από τις 4 Ιουλίου 2008 έχουν αναρτηθεί στα σχολεία οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων Β΄ κύκλου ΤΕΕ. Η βαθμολογία κάθε μαθήματος είναι το άθροισμα των βαθμών των δυο βαθμολογητών με άριστα το 200.
Για τον υπολογισμό των μορίων: Ο βαθμός των Νέων Ελληνικών πολλαπλασιάζεται      * 3
                                              ο βαθμός των Μαθηματικών πολλαπλασιάζεται                      * 3
                                              και ο βαθμός του μαθήματος Ειδικότητας πολλαπλασιάζεται * 4  
Χωρίς ειδικό μάθημα (σχέδιο, ξένη γλώσσα κλπ) ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ο υποψήφιος είναι 20.000 μόρια. Εισιτήριο τα 10.000 μόρια.
 
Γιάννης Καμενάκης