Αρχική Νέα Τοπικά H Nel Lines στρέφεται στην Αίγυπτο μετά τις ζημιές στις γραμμές του...

H Nel Lines στρέφεται στην Αίγυπτο μετά τις ζημιές στις γραμμές του Αιγαίου

7Μείωση εσόδων και ζημίες εμφάνισε η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου (Nel Lines) στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2008 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οπως αναφέρεται στην εξαμηνιαία έκθεση της διοίκησης της εταιρείας ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της Nel Lines κατά το Α΄ εξάμηνο του 2008 ανήλθε σε 18,481 εκατ. ευρώ από 19,063 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2007 και σημείωσε μία μείωση 3,06%.


Η μείωση οφείλεται όπως σημειώνεται κυρίως στη μείωση των δρομολογίων των πλοίων. Τα EBITDA ανήλθαν σε ζημία 8,524 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 6,124 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2007 ενώ τα τελικά αποτελέσματα μετά φόρων είναι ζημίες ύψους 11,621 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,224 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2007. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι τα παραπάνω αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2008 επιβαρύνθηκαν με 4,859 εκατ. ευρώ, ποσό που αφορά την απομείωση της αξίας του πλοίου «Θεόφιλος» συνεπεία του από 28/6/08 ναυτικού ατυχήματος, τα δε αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2007 ωφελήθηκαν με ποσό 3,873 εκατ. ευρώ κερδών από την πώληση πλοίων καθώς και με ποσό 7,600 εκατ. ευρώ, ποσό που αφορούσε αντιστροφή πρόβλεψης απομείωσης αξίας πλοίων λόγω αποκατάστασης της λειτουργικής τους ικανότητας.


Πέραν των όσων αναφέρονται παραπάνω σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του α΄ εξαμήνου 2008 έπαιξε και η κατά 38% αύξηση του κόστους καυσίμων σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2007.


Σε επίπεδο μητρικής ο κύκλος εργασιών της Nel Lines κατά το α΄εξάμηνο 2008 ανήλθε σε 14,595 εκατ. ευρώ έναντι 14,597 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημία 8,002 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 6,132 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2008.


Τα αποτελέσματα της εταιρείας πριν και μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημία ύψους 11,262 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,836 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2007. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η Nel Lines ίδρυσε εντός του Ιουλίου την 100% θυγατρικής εταιρεία με την επωνυμία Silver Fin Shipping Ltd με έδρα τη Μάλτα. Το πλοίο «Παναγιά Θαλασσινή» της θυγατρικής εταιρείας Σι Λινκ Φέρις πωλήθηκε εντός του Αυγούστου 2008 με τίμημα έναντι τιμήματος 17 εκατ. ευρώ στη Silver Fin Shipping Ltd. Το τίμημα της πώλησης αντιπροσώπευε την αναπόσβεστη λογιστική αξία του πλοίου κατά την 30/6/2008.


 

Eπίσης η Nel Lines ίδρυσε την 04/08/2008 με ποσοστό συμμετοχής 34% θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία Nel Egypt S.A.E. Η νέα εταιρεία έχει έδρα το Κάιρο και ως σκοπό τη διαχείριση πλοίων.
Η Nel Egypt S.A.E έχει αναλάβει την διαχείριση των πλοίων «Red Sea I» (πρώην Αίολος Κεντέρης), «Αίολος Κεντέρης ΙΙ» και «Παναγιά Θαλασσινή» τα οποία θα δραστηριοποιηθούν σε δρομολογιακές γραμμές στην Ερυθρά Θάλασσα συνδέοντας την Αίγυπτο με τη Σαουδική Αραβία με έναρξη δρομολογίων το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. 
 

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ