Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Κ. Μουσουρούλης: ερώτηση για τα STAGES

Κ. Μουσουρούλης: ερώτηση για τα STAGES

6

 Τετάρτη, 4.11.2009


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Μουσουρούλης, κατέθεσε, σήμερα, Ερώτηση, σχετικά με την απόφαση της Κυβέρνησης να καταργήσει τις συμβάσεις μαθητείας (stage), στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.


Όπως επισημαίνει στην Ερώτησή του, ο Κ. Μουσουρούλης, τυχόν αποχώρηση των νέων που ήδη εργάζονται με συμβάσεις μαθητείας θα δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Βραχυπρόθεσμα, η αναπλήρωσή τους, με νέες προσλήψεις δεν είναι εφικτή. 


Όπως υπογραμμίζει ο Βουλευτής Χίου, θα μπορούσε, η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο αναζήτησης μιας αποτελεσματικής αντιμετώπισης του θέματος, να προχωρήσει, καταρχήν, σε μια αντικειμενική αξιολόγηση του ίδιου του Προγράμματος Stage, με τη συμμετοχή των φορέων υποδοχής των εργαζομένων με stage, ώστε να καθορίσει την περαιτέρω στάση της.


Καταλήγοντας ο Κ. Μουσουρούλης, ρωτά τους αρμόδιους Υπουργούς:α) Γιατί δεν αξιοποίησε η Κυβέρνηση τη δυνατότητα αξιολόγησης, η οποία θα προσέφερε την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων, ως προς τη συνεισφορά των εργαζομένων στα προγράμματα Stage, αλλά και την εν γένει χρησιμότητα του εν λόγω Προγράμματος;
β) Πώς προτίθεται η Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ανεργίας που ανακύπτει για τους νέους αυτούς, οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια προσφέρουν πραγματική υπηρεσία και έχουν αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία;
γ) Πώς προτίθεται η Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τη διαπιστωμένη ανάγκη υποστήριξης των υπηρεσιών και οργανισμών του δημόσιου τομέα, αλλά και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), οι οποίοι βασίζονται για την αποτελεσματική λειτουργία τους σε αυτούς τους εργαζόμενους; Πρόκειται να προβεί σε προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων;
δ) Πώς προτίθεται η Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το ζήτημα της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για τους νεοεισερχόμενους ή τους επανεντασσόμενους στην αγορά εργασίας; Συνακόλουθα, πώς προτίθεται η Κυβέρνηση να καλύψει τους στόχους του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων σε ό,τι αφορά το παραπάνω ζήτημα, ιδίως στο πλαίσιο της παρούσας οικονομικής συγκυρίας, κατά την οποία οι προσλήψεις, τόσο στο δημόσιο, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα είναι αισθητά μειωμένες; (Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης)


ΕΡΩΤΗΣΗ
(Αρ. Πρωτ. 610/4.11.09)


Προς:
-Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
-Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
-Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Θέμα: Κατάργηση και απαγόρευση των συμβάσεων μαθητείας (STAGE) στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.


Η ανεργία των νέων παραμένει σταθερά υψηλή, τόσο στην Ελλάδα, όσο και την Ε.Ε. γενικότερα. Αυτό συνιστά μείζον κοινωνικό πρόβλημα, αλλά και αναπτυξιακό διαρθρωτικό έλλειμμα, αποστερώντας από την οικονομία μας τη συνεισφορά του δυναμικότερου τμήματος του ανθρώπινου δυναμικού.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της νεανικής ανεργίας, ήδη, από τα τέλη της δεκαετίας του ’90, η τότε Κυβέρνηση υιοθέτησε, τη διεθνώς αναγνωρισμένη καλή πρακτική της παροχής ευκαιριών απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Η πρακτική αυτή αποσκοπεί στο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, είτε στο δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα για τους νεοεισερχόμενους ή τους επανεντασσόμενους στην αγορά εργασίας (το ζήτημα της λεγόμενης πρώτης ευκαιρίας).
Συγκεκριμένα, στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ’ ΚΠΣ) και στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα “Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση 2000-2006΄΄ που εγκρίθηκε από την ΕΕ περιλαμβάνονται ενέργειες προώθησης της απόκτησης εργασιακής και επαγγελματικής εμπειρίας, η υλοποίηση των οποίων ήταν πλήρως συμβατή με τα προβλεπόμενα, τόσο στο εν λόγω πρόγραμμα, όσο και τους Κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων.
Επίσης, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2008-2010, η χώρα μας δεσμεύτηκε στην υλοποίηση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία, σε κάθε νέο, ο οποίος εξέρχεται από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα προσφέρεται, εντός 6μήνου, μια ευκαιρία απασχόλησης εκπαίδευσης, κατάρτισης ή άλλης ενεργητικής πολιτικής, προκειμένου να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος της πρώτης ευκαιρίας.
Η δέσμευση αυτή αποτυπώνεται και στις προτεραιότητες του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού’’, όπου οι νέοι αναγνωρίζονται ως ομάδα του πληθυσμού, της οποίας η υποστήριξη, όσον αφορά στο ζήτημα της απασχόλησης, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα.
Παράλληλα, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζονται οι πάγιες δυσλειτουργίες της Δημόσιας Διοίκησης, ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, το κανονιστικό πλαίσιο, τις δομές και τα συστήματα που δημιουργούν έλλειμμα ως προς τη διοικητική ικανότητα, επηρεάζοντας τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών και την παραγωγή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Είναι γνωστό ότι, οι νέοι που ήδη εργάζονται με τέτοιες συμβάσεις μαθητείας αξιοποιήθηκαν σε τέτοιο βαθμό, ώστε σήμερα, τυχόν αποχώρησή τους καθιστά ακόμη πιο προβληματική τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Περαιτέρω, η αναπλήρωσή με νέες προσλήψεις δεν είναι εφικτή λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.
Εν τούτοις, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε (ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας 23/10/09), την κατάργηση και απαγόρευση των Stages στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ. Θα μπορούσε, ωστόσο, η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο αναζήτησης μιας δίκαιης κοινωνικά λύσης, να προχωρήσει, καταρχήν σε μια αντικειμενική αξιολόγηση, τόσο των απασχολουμένων στα προγράμματα, όσο και του ίδιου του Προγράμματος Stage. Μόνο τότε θα είχε τη δυνατότητα καθορισμού της περαιτέρω στάσης της κατάλληλα.


Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί


α) Γιατί δεν αξιοποίησε η Κυβέρνηση τη δυνατότητα αξιολόγησης, η οποία θα προσέφερε την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων, ως προς τη συνεισφορά των εργαζομένων στα προγράμματα Stage, αλλά και την εν γένει χρησιμότητα του εν λόγω Προγράμματος;
β) Πώς προτίθεται η Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ανεργίας που ανακύπτει για τους νέους αυτούς, οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια προσφέρουν πραγματική υπηρεσία και έχουν αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία;
γ) Πώς προτίθεται η Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τη διαπιστωμένη ανάγκη υποστήριξης των υπηρεσιών και οργανισμών του δημόσιου τομέα, αλλά και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), οι οποίοι βασίζονται για την αποτελεσματική λειτουργία τους σε αυτούς τους εργαζόμενους; Πρόκειται να προβεί σε προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων;
δ) Πώς προτίθεται η Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το ζήτημα της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για τους νεοεισερχόμενους ή τους επανεντασσόμενους στην αγορά εργασίας; Συνακόλουθα, πώς προτίθεται η Κυβέρνηση να καλύψει τους στόχους του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων σε ό,τι αφορά το παραπάνω ζήτημα, ιδίως στο πλαίσιο της παρούσας οικονομικής συγκυρίας, κατά την οποία οι προσλήψεις, τόσο στο δημόσιο, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα είναι αισθητά μειωμένες;
     
      Ο Ερωτών Βουλευτής


Κωστής Μουσουρούλης       Αθήνα, 4.11.2009Βουλευτής Νομού Χίου


Πολιτικό Γραφείο Κωστή Μουσουρούλη                                          Βουλευτή Χίου – Νέα Δημοκρατία


 


press@moussouroulis.gr                                              1 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΤης Μαρίας Αρβανίτη – Σωτηροπούλου: Σαράντα χρόνια Ίντερνετ
Επόμενο άρθρο«Ανοικτά Στρατόπεδα» την 11η Νοεμβρίου