Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Αυξημένες οι αρμοδιότητες ναυτιλίας στο υπουργείο Οικονομίας

Αυξημένες οι αρμοδιότητες ναυτιλίας στο υπουργείο Οικονομίας

9

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009 


 Η ποντοπόρος ναυτιλία, καθώς και οι αξιωματικοί του Λιμενικού, που στελεχώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες, υπάγονται στο υπουργείο Οικονομίας.
Το σύνολο σχεδόν των αρμοδιοτήτων του πρώην υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, που αφορούν στην ποντοπόρο ναυτιλία, καθώς και οι αξιωματικοί του Λιμενικού που στελεχώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες, παραμένουν στο νέο υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ενώ δεν ξεκαθαρίζεται ακόμη πλήρως τι θα γίνει με την ακτοπλοΐα.

Τα παραπάνω προκύπτουν από το προεδρικό διάταγμα 189/2009 (ΦΕΚ Α/221/2009, με τίτλο «καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». Σύμφωνα με το π.δ., η ελληνική ναυτιλία ανήκει στην αρμοδιότητα της υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκας Κατσέλη. Η γενική γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής περνά στο υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Το ερώτημα σε σχέση με τη Διεύθυνση Θαλάσσιων Συγκοινωνιών παραμένει, καθώς δεν υπάρχει καμία αναφορά για τη συγκεκριμένη διεύθυνση στο π.δ. Εκτιμάται, ωστόσο, ότι από το προηγούμενο π.δ. (185/2009, περί επανασύστασης του υπουργείου Οικονομικών και συγχώνευσης του υπουργείου Οικονομίας με τα υπουργεία Ανάπτυξης και Ναυτιλίας) είναι ενταγμένη προς το παρόν στο ΥΠΟΙΑΝ. Ωστόσο, έτσι όπως εμφανίζεται αυτή τη στιγμή η κατάσταση, οι μισές άγονες γραμμές είναι αρμοδιότητας της κας Κατσέλη και οι άλλες μισές του κ. Ρέππα.


Στην Ακτή Μιαούλη, θετικά κρίνεται το γεγονός ότι όλες σχεδόν οι υπηρεσίες που αφορούν την ποντοπόρο ναυτιλίας παραμένουν «εν σώματι» στο ΥΠΟΙΑΝ, ενώ κρατώνται στις υπηρεσίες αυτές και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Με τη ρύθμιση αυτή, εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην αντιμετώπιση θεμάτων ναυτιλιακής πολιτικής που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.


Στο Π.Δ. αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:


Αρθρο 2


Από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού:


α) Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (π.δ. 185/2009) με έδρα τη Μυτιλήνη, στην οποία υπάγονται οι αυτοτελείς υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και οι φορείς που εποπτεύονται από αυτή.


Aρθρο 4


…4. Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μεταφέρεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού:


α) Η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής [άρθρο 1 (β) και (ββ) π.δ. 184/2009], η οποία συγχωνεύεται με τις ακόλουθες υπηρεσίες του τέως υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και αποτελεί τη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής:


αα) Το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού και το Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας σε Θέματα Θαλασσίου Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Κλάδου Β΄ (άρθρο 17 π.δ. 242/1999, Α΄ 201).


ββ) Το Τμήμα Θαλασσίου Τουρισμού της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Κλάδου Γ΄ (άρθρο 22 π.δ. 242/1999)


γγ) Τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του Κλάδου Γ΄ (άρθρο 24 π.δ. 242/1999)


δδ) Τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Κλάδου Γ΄ (άρθρο 25 π.δ. 242/1999)


εε) Τη Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Κλάδου Γ΄ (άρθρο 19 π.δ. 242/1999)


στστ) Τη Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων του Κλάδου Γ΄ (άρθρο 25 Α π.δ. 26/2004 Α΄ 23)


ζζ) Τον Κλάδο Δ΄ (άρθρο 26 π.δ. 242/1999)


ηη) Τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (άρθρο34 π.δ. 242/1999).


θθ) Τη Διεύθυνση Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών(άρθρο 40 π.δ. 242/1999).


ιι) Τη Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Αμυνας Εκτακτης Ανάγκης (άρθρο 39 π.δ. 242/1999).


κκ) Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (άρθρο 41π.δ. 242/1999) (γραφείο Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης – γραφείο Εθιμοτυπίας, Δημοσίων Σχέσεων, πολιτιστικών θεμάτων και εκδηλώσεων).


λλ) Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (άρθρο 42π.δ. 242/1999).


μμ) Το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων (άρθρο 49ν. 2935/2001, Α΄ 162).


Η αρμοδιότητα του γραφείου αυτού ως προς το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος όλων των βαθμών μεταφέρεται στο Υπουργείο Προστασίας Του Πολίτη.


Στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής υπάγονται οι Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και οι Πλοηγικοί Σταθμοί, καθώς και οι Περιφερειακοί Σταθμοί Καταπολέμησης Ρύπανσης (ΠΣΚΡ) και οι Υπηρεσίες Ναυτικών Ακολούθων στις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές (άρθρο 1 π.δ. 115/2009,Α΄ 149) και η αρμοδιότητα εποπτείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των εξής φορέων:


1) Του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου


2) Του Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.)


3) Του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.)


4) Του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.)


5) Του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.)


6) Του Ταμείου Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.).


7) Του Ταμείου Προνοίας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.).


8) Του Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.)


9) Των Λιμενικών Ταμείων


10) Της Εστίας Ναυτικών


11) Του Ινστιτούτου Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας


12) Της «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» Ινστιτούτο Ναυτικής Κατάρτισης Α.Ε.


β) Από τη Διεύθυνση Ασφαλείας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας Του Πολίτη (άρθρο 21 π.δ. 242/1999) τα Τμήματα Διεθνούς Συνεργασίας σε θέματα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνιακών Μέσων και Συστημάτων Θαλάσσιας Κυκλοφορίας σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στο έργο των διεθνών οργανισμών για τα συστήματα ασφάλειας και τα τηλεπικοινωνιακά θέματα, τμήματα τα οποία αποτελούν υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολιτικής εωσότου συσταθούν σχετικές υπηρεσίες της Γραμματείας αυτής. γ) Στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τα ακόλουθα γραφεία: αα) Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους (άρθρο 2 παρ. 5 π.δ. 242/1999). ββ) Το Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 2 παρ. 5 π.δ. 242/1999). γγ) Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 2 παρ.5 π.δ. 242/1999). Ως τη λειτουργία αντίστοιχων γραφείων στη συγκροτούμενη κατά το άρθρο 5 του παρόντος Γενική Γραμματεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας τα γραφεία αυτά εξυπηρετούν και τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας αυτής.


Αρθρο 5


Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος, οι μεταφερθείσες με το π.δ. 184/2009 από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υπηρεσίες, συγκροτούνται ως σύνολο αρμοδιοτήτων θέσεων και προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει και η άσκηση εποπτείας του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ).


Αρθρο 10


Οργανα και Αρχές του Λιμενικού Σώματος, στα οποία περιλαμβάνονται τα Λιμεναρχεία και οι Ναυτιλιακοί Ακόλουθοι που ασκούν αρμοδιότητες οι οποίες έχουν μεταφερθεί ή μεταφέρονται με το παρόν στα Υπουργεία Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη, δρουν εφεξής κατά το μέρος αυτό ως όργανα των Υπουργείων αυτών. Η υπηρεσιακή εξέλιξη του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, το οποίο υπηρετεί στις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής που μεταφέρονται με το παρόν ή έχουν μεταφερθεί στα Υπουργεία του προηγούμενου εδαφίου, διέπεται από τους κανόνες που ισχύουν για το Λιμενικό Σώμα, η δε πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό αυτό ασκείται από τα αρμόδια όργανα, ατομικά ή συλλογικά, του Λιμενικού Σώματος.


ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΜπάσκετ- τοπικό, αποτελέσματα 7-8/11
Επόμενο άρθροΚινηματογραφική Λέσχη: ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΜΑΣ ΚΡΑΟΥΝ (13/11)