Αρχική Νέα Οικονομία ΕΟΑΕΝ: Θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τις ΜΜΕ των νησιωτικών περιοχών

ΕΟΑΕΝ: Θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τις ΜΜΕ των νησιωτικών περιοχών

10

 
      Χίος, 30 Νοεμβρίου 2009
        Αρίθμ. πρωτ. 4883ΠΡΟΣ :  1) Κύριο Γεώργιο Παπακωνσταντίνου
                  Υπουργό Οικονομικών
    2) Κυρία Λούκα Κατσέλη
                  Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ΚΟΙΝ  : 1) Βουλευτές νησιωτικών περιοχών
              2) Επιμελητήρια/μέλη  Ε.Ο.Α.Ε.Ν.
              3) ΜΜΕΘΕΜΑ : Θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τις ΜΜΕ των νησιωτικών περιοχών


Κυρία και Κύριε Υπουργέ,


Είναι γνωστό ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στις νησιωτικές περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, όπως υψηλό μεταφορικό κόστος, απομόνωση από τις μεγάλες αγορές, αδυναμία δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, κ.λ.π., που οφείλονται στα μόνιμα εγγενή διαρθρωτικά προβλήματα και τις μειονεξίας του νησιωτικού χώρου στον οποίο δραστηριοποιούνται.


Τα παραπάνω προβλήματα, σε συνδυασμό με την πρωτοφανή  σε μέγεθος και έκταση οικονομική κρίση που διανύει η Χώρας μας, εμφανίζουν σήμερα μια άκρως αρνητική και απογοητευτική κατάσταση όσον αφορά  το παρόν και το μέλλον του επιχειρηματικού ιστού στα νησιά μας.


Οι εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων των  Ελληνικών νησιών, μέλη του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), που συμμετείχαν στην 25η  Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Α.Ε.Ν., η οποία πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Κέρκυρας, στις 14/11/2009, ομόφωνα αποφάσισαν να σας προτείνουν τη θέσπιση και εφαρμογή μιας σειράς φορολογικών κινήτρων για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με σκοπό: α) να ξεπεραστούν τα προβλήματα της σημερινής κρίσης και β) να αναπτυχθεί μια ισχυρότερη νησιωτική ενδογενής οικονομία, η οποία θα διασφαλίζει στους νησιώτες τη δυνατότητα  να παραμείνουν, να εργασθούν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.
     
Κατά τη γνώμη μας η πολιτεία πρέπει να σχεδιάσει και εφαρμόσει δύο δέσμες φορολογικών μέτρων, για την ενίσχυση  των μικρομεσαίων επιχειρήσεων:
* η πρώτη θα αφορά την ουσιαστική μεταρρύθμιση του  υπάρχοντος φορολογικού συστήματος, όπως φορολογία εισοδήματος, φορολογία κεφαλαίου, φόρος προστιθέμενης αξίας κ.λ.π. και
* η δεύτερη  φορολογικά κίνητρα για την τόνωση της επενδυτικής δραστηριότητας.


Ειδικότερα προτείνεται:


Φορολογικές μεταρρυθμίσεις στην ισχύουσα νομοθεσία 
  
– Αύξηση του αφορολόγητου ποσού του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα κατά 50%,σε όλα τα νησιά και όχι μόνο στα νησιά έως 3.100 κατοίκους.


– Κατάργηση του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων και αντικατάστασή του με το Βιβλίο Αγορών για επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 150.000 ευρώ στις νησιωτικές περιοχές.


– Επέκταση της έκπτωσης φόρου 60 € ανά προστατευόμενο μέλος, σε όλα τα εισοδήματα που προκύπτουν στα νησιά και όχι μόνο από εισοδήματα μισθωτών υπηρεσιών στις παραμεθόριες περιοχές.


– Για τους νέους επαγγελματίες στις νησιωτικές περιοχές:
* μείωση συντελεστών φορολογίας εισοδήματος και κατάργηση της προκαταβολής φόρου για μία πενταετία
* απαλλαγή από τους δασμούς του μηχανολογικού εξοπλισμού και των απαραίτητων υλικών ίδρυσης της επιχείρησής τους. Είναι ένα σημαντικό μέτρο που μπορεί να σταματήσει τον απορφανισμό από τα νέα και δυναμικά στοιχεία των νησιών μας.


– Κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης με συντελεστή 10%  των κερδών που διανέμουν οι  Α.Ε.
Με δεδομένο ότι στις νησιωτικές περιοχές πάνω από το 90% των Α.Ε. είναι οικογενειακού χαρακτήρα και συγκαταλέγονται στις μικρομεσαίες  και μικρές επιχειρήσεις η φορολόγηση τους σήμερα με συντελεστή 35% (25% το νομικό πρόσωπο και 10% οι εταίροι για τα διανεμόμενα κέρδη), είναι άνιση και δυσβάστακτη.


– Επιταχυνόμενες αποσβέσεις (accelerated depreciation), όπως ισχύει στα σύγχρονα φορολογικά συστήματα πολλών χωρών (Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία, κ.λ.π.), για να ενισχυθούν γενικά οι επενδύσεις ή για να δοθεί κίνητρο στις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε συγκεκριμένες περιοχές.  Ουσιαστικά η μέθοδος της επιταχυνόμενης απόσβεσης επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επανακτήσουν το κόστος του κεφαλαιουχικού τους εξοπλισμού ταχύτερα από ότι ο εξοπλισμός αυτός έχει απαξιωθεί.


-Κατάργηση του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων όχι μόνο στα φυσικά πρόσωπα, αλλά και στα νομικά πρόσωπα και επαναφορά του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. 
  
– Μείωση των φορολογικών συντελεστών μεταβίβασης ακινήτων στις νησιωτικές περιοχές, εφόσον τα συγκεκριμένα ακίνητα προορίζονται για παραγωγική επένδυση.


– Επέκταση σε όλα τα νησιά του μειωμένου κατά 30% συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όπως ισχύει στα παραμεθόρια νησιά.
Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ αντισταθμίζει ως ένα βαθμό το αυξημένο κόστος  μεταφοράς των εμπορευμάτων και των πρώτων υλών, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο  ανταγωνιστικότερες τις τιμές των προϊόντων στις νησιωτικές αγορές.


Φορολογικά κίνητρα για αύξηση των επενδύσεων 
  
– Φορολογικά κίνητρα για την αύξηση της απασχόλησης.
Για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν πάνω από ένα συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων ή προωθούν έναν εργαζόμενο μερικής απασχόλησης σε εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης, να δοθούν επιπλέον φορολογικά κίνητρα, όπως η μη φορολόγηση των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις, καθώς επίσης η μείωση των εργοδοτικών εισφορών και  εισφορών των εργαζομένων.
  
– Φορολογικά κίνητρα για εκπαίδευση και κατάρτιση.
Στις νησιωτικές περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένης εργασίας και το μορφωτικό επίπεδο  χαμηλό, είναι επιτακτική η ανάγκη θέσπισης κινήτρων,  ώστε οι επιχειρήσεις να επενδύσουν στην εκπαίδευση και τη μάθηση.
Ως μέτρο προτείνεται η πλήρης απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των δαπανών που καταβάλλονται για εκπαίδευση και κατάρτιση.
  
– Αφορολόγητα αποθεματικά.
Επαναφορά του Ν.3220/2004, σύμφωνα με τον οποίο επιτρέπεται στις επιχειρήσεις να σχηματίζουν αφορολόγητα αποθεματικά, αποτελούμενα από συγκεκριμένα ποσοστά των ετήσιων κερδών τους, με την προϋπόθεση ότι θα επανεπενδυθούν μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα.


– Άλλα φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις
  
* επαναφορά του μέτρου της επιδότησης επιτοκίου με 3% του κεφαλαίου κίνησης επιχειρήσεων, σε όλες τις νησιωτικές περιοχές.
* επιδότηση του κόστους εργασίας στις παραγωγικές επιχειρήσεις των νησιωτικών περιοχών με ποσοστό 12%, όπως ισχύει στην περιοχή της Θράκης.
* φορολογικά κίνητρα για στοχευμένες επιδιώξεις, όπως: έρευνα-καινοτομία –περιβάλλον με πρόβλεψη για πλήρη απαλλαγή από τη φορολογία των σχετικών δαπανών.  
   
Τέλος, σχετικά με τις πρόσφατες ανακοινώσεις για την αναδιάρθρωση των επενδυτικών κινήτρων:
α) θεωρούμε αδιανόητο να αλλάξουν οι όροι και κυρίως να μειωθούν οι προϋπολογισμοί των ήδη ευρισκομένων σε εξέλιξη προκηρύξεων (ΠΕΠ), στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 και
β) για την τροποποίηση του αναπτυξιακού νόμου προτείνουμε να παραταθεί το χρονικό διάστημα υποδοχής προτάσεων μέχρι 31/03/2010, ώστε:
   1) Να μην υπάρχει χρονικό «κενό» μεταξύ της λήξης υποδοχής προτάσεων από τον υφιστάμενο Αναπτυξιακό Νόμο και της προκήρυξης του νέου Αναπτυξιακού νόμου,
   2) Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εκταμίευσης των επιχορηγήσεων, αξιολόγησης και ένταξης των  προτάσεων που ήδη έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν και
   3) Να υπάρξει εύλογο χρονικό διάστημα  διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς για την κατάρτιση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.
 
Με τη βεβαιότητα ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη τις προτάσεις των νησιωτικών Επιμελητηρίων της Χώρας,  στο πλαίσιο: α)  των μέτρων που επεξεργάζεστε για τη βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας και την ενίσχυση των επενδύσεων και β) της επιταγής του άρθρου 101 του Συντάγματος, περί αναγνώρισης της «νησιωτικότητας», σας πληροφορούμε ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. επιθυμούν να σας επισκεφθούν, προκειμένου να σας αναπτύξουν λεπτομερέστερα τις σχετικές προτάσεις, εφόσον μας προσδιορίσετε ημερομηνία συνάντησης.


          Με εκτίμηση


           Ο Πρόεδρος         


 


       Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους
  
      
                           ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
                          ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΝΗΣΙΩΝ – Ε.Ο.Α.Ε.Ν.  
    
  
                          CHAMBERS GROUP FOR THE DEVELOPMENT
                           OF GREEK ISLES – Ε.Ο.Α.Ε.Ν.
  
  
    Μιχαήλ Λιβανού 52, 82100 Χίος, Τηλ.: 22710 41170, Fax.: 2271044722
    e-mail: eoaen@chi.forthnet.gr
  
  

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠαναγιώτης Ξενάκης: “Έλεος;;” – Σφαγή της Χίου: “Κανένα έλεος!”
Επόμενο άρθροΕκδήλωση απ’ τον Σύλλογο ΕΛΟΦ για το περιβάλλον στο Δαφνώνα