Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Απόφαση Ελπ. Τσουρή για σύσταση επιτροπής άγονων γραμμών

Απόφαση Ελπ. Τσουρή για σύσταση επιτροπής άγονων γραμμών

29

 

                 Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Συγκρότηση Επιτροπής για τη Νησιωτική Πολιτική, την Ακτοπλοΐα και το Θαλάσσιο Τουρισμό από την Υφυπουργό Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

 

Στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας, συγκροτήθηκε επιτροπή η οποία θα εξετάσει τον εξορθολογισμό του θεσμικού πλαισίου και του δικτύου γραμμών ανάθεσης Δημόσιας υπηρεσίας, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για τη νησιωτική πολιτική και θα εισηγηθεί μέτρα για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού με απόφαση της υφυπουργού, κ. Ελπίδας Τσουρή.

 

Στην επιτροπή προεδρεύει η Υφυπουργός, με αναπληρωτή της το Γενικό Γραμματέα Αιγαίου & Νησιωτικής πολιτικής, κ. Δημήτρη Χαλκιώτη και συμμετέχουν άνθρωποι με εμπειρία και γνώσεις του συγκεκριμένου τομέα, τόσο από τον πανεπιστημιακό, όσο και από τον επιχειρηματικό και ναυτιλιακό χώρο, αλλά και εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργών.

 

Η συμμετοχή συναρμόδιων υπουργείων (Υπ. Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Υπ. Πολιτισμού & Τουρισμού, και Υπ. Οικονομικών) διασφαλίζει τη λειτουργικότητα, το συντονισμό και την αποτελεσματικότητα της επιτροπής. Στόχος της επιτροπής είναι να τεθούν άμεσες πολιτικές προτεραιότητες και να υπάρξουν στοχευμένες αποφάσεις, που θα αντιμετωπίζουν συνολικά τα προβλήματα. 

 

 

                             

 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.   Τις διατάξεις:

          

    α)   Του Π.Δ. 242/1999 ( ΦΕΚ 201 Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής

          Ναυτιλίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

    β)  Του Π.Δ. 110/2001 (ΦΕΚ 101/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου

          Αιγαίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

    γ)   Του Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α’) «Σύσταση Υπουργείου

          Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των

          αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των

          Υπουργείων»

    δ)   Του Κανονισμού (ΕΟΚ) με αρίθμ. 3577/1992 του Συμβουλίου «για

           την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των

           υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο Εσωτερικό των Κρατών

           μελών (Θαλάσσιες ενδομεταφορές)»

ε)    Του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α) « Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις

       θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων

       και Λιμενικής Πολιτικές – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και

       ιδίως του άρθρου 8

   στ)   Του Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και   

       θεμάτων δημόσιας Διοίκησης»  και ιδίως το άρθρο 17 (κατάργηση

       ΡΑΘΕ)

ζ )   Του Ν. 3409/2005 (ΦΕΚ 273/Α’) «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες

       διατάξεις»   

     η)   Του Ν. 3450/2006 (ΦΕΚ64Α’) Αναβάθμιση και αναδιάρθωση της

            Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (υιοθέτηση έννοιας

            ‘’ενδεικτικού δικτύου’’ και όχι υποχρεωτικού)

  θ)  Του Π.Δ. 124/2006 (ΦΕΚ 136/Α’) «Εφαρμογή της ελεύθερης παροχής

        υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές….» (κατάργηση της

        35ετίας για τα πλοία)

   ι)   Του Ν. 3872/2010 (ΦΕΚ 148/Α’)  «Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από

         πλοία  με σημεία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα….»

   ια) Της ΚΥΑ 3323/01010/2006 (ΦΕΚ 657/Β’/25-5-2006

         «Απελευθέρωση ναύλων οικονομικής θέσης πλοίων»

  ιβ)   Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (    ΦΕΚ 87/Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της

         της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» και ιδίως τα

         άρθρο 204 ως 209.

   ιγ)  Του Ν. 3201/2003 (ΦΕΚ 282/Α) «Αποκατάσταση, προστασία και

         ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος των νησιών που

         υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου»

  ιδ)   Του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ / 97/Α’)  όπως

         αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α’ 15-3-

         2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την

         αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και ιδίως του πρώτου

         εδαφίου της παρ. 1.

 

2.      Η από 42/8-11-2010 (ΦΕΚ 1752 Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού και του  Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας Ελπίδα Τσουρή» όπως τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 5221.1/02/10 (ΦΕΚ 1850/Β’) απόφαση των ιδίων οργάνων.

 

3.      Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπής προκειμένου να εξετάσει τον εξορθολογισμό του θεσμικού πλαισίου και του δικτύου γραμμών ανάθεσης Δημόσιας υπηρεσίας, τη νησιωτική πολιτική και να εισηγηθεί μέτρα για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού. 

 

 

4.      Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

1.                 Συγκροτούμε Επιτροπή στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας αποτελούμενη από τους παρακάτω:

           

 1. Τσουρή Ελπίδα, Υφυπουργό ΥΘΥΝΑΛ, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Χαλκιώτη Δημήτριο, Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
 2. Βασιλική Νικόλαο, Πλοίαρχο ΕΝ Α’ Τάξης, ως μέλος.
 3. Δαλιάκα Σταύρο, Ειδικό Σύμβουλο του Υφυπουργού Πολιτισμού & Τουρισμού, κ. Γ. Νικητιάδη, ως μέλος.
 4. Κορρέ Άλκη, Καθηγητή του Τμήματος Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Παν/μιο Αιγαίου, ως μέλος.
 5. Κωνσταντόπουλο Ιωάννη, Ειδικό Σύμβουλο Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Φ. Σαχινίδη, ως μέλος.
 6. Λεκάκου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Παν/μιο Αιγαίου, ως μέλος.
 7. Πάλλη Αθανάσιο, Επίκουρο Καθηγητή  του Τμήματος Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Παν/μιο Αιγαίου, ως μέλος.
 8. Παπαδημητρίου Στράτο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, Παν/μιο Πειραιά, ως μέλος.
 9. Παπαθεοφάνους Θεμιστοκλή, Πρόεδρο ΕΟΑΕΝ, ως μέλος.
 10. Ρεμούνδο Γεώργιο, συνεργάτη της Υφυπουργού ΥΘΥΝΑΛ.
 11. Στρίντζη Γεράσιμο, Επιχειρηματία, πρώην Πρόεδρο ΕΕΑ, ως μέλος.
 12. Τζαννάτο Ερνέστο, Καθηγητή του  Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, Παν/μιο Πειραιά, ως μέλος.
 13. Χλωμούδη Κων/νο, Καθηγητή του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, Παν/μιο Πειραιά, ως μέλος.
 14. Χρυσίνη Νικόλαο, Ειδικό Σύμβουλο του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Παν. Ρήγα, ως μέλος.

 

2.                 Έργο της επιτροπής θα είναι:

Ø      Ο εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου και του δικτύου γραμμών ανάθεσης Δημόσιας υπηρεσίας.

Ø      Η κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου για τη νησιωτική πολιτική

Ø      Μελέτη και εισήγηση μέτρων για την ανάπτυξη του θαλάσσιου  τουρισμού

 

3.                 Το έργο της Επιτροπής θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες, με δυνατότητα παράτασης.

 

4.                 Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, είναι δυνατό να παρίστανται υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρόσωποι των εμπλεκομένων φορέων προκειμένου να συνδράμουν το έργο της.

 

5.                 Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα πραγματοποιούνται στον Πειραιά

 

6.                 Η Επιτροπή θα υποστηρίζεται γραμματειακά από την υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μαρία Φραγκιαδάκη κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α’ με αναπληρώτρια την Ελένη Κόβρα, κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού Λογιστικού με  βαθμό Α’ της ιδίας υπηρεσίας.

 

 

                                                       Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ

                                                  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ                                                  

 

                                                                 ΕΛΠΙΔΑ ΤΣΟΥΡΗ