Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Eπιστολη Κ. Μουσουρούλη προς Περιφερειάρχη Ν.Γιακαλη για Regionetwork2020

Eπιστολη Κ. Μουσουρούλη προς Περιφερειάρχη Ν.Γιακαλη για Regionetwork2020

20

 

Θέμα: Δικτύωση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών – RegioNetwork2020

 

 

 

Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη,

 

Οι διακόσιες εβδομήντα μία (271) περιφέρειες των είκοσι επτά (27) Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύουν την ποικιλομορφία της. Οι περιφέρειες αυτές λόγω του διαφορετικού επιπέδου ανάπτυξής τους, σε πολλές περιπτώσεις εντός και του ίδιου Κράτους – Μέλους, αποτελούν αντικείμενο ενός από τους ισχυρότερους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής, της Πολιτικής Συνοχής (ή Περιφερειακής Πολιτικής), στην οποία για την περίοδο 2007 – 2013 κατευθύνεται το 1/3, περίπου, του κοινοτικού προϋπολογισμού.

 

Ήδη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν οργανωθεί θεσμοί για την καλύτερη συνεργασία των περιφερειών, την κοινή παρέμβαση στις ευρωπαϊκές πολιτικές, τη συνεργασία σε ειδικά προγράμματα κλπ.

 

Πρόσφατα, ο ευρωπαίος Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική κος Johannes Hahn, πήρε την πρωτοβουλία για την ηλεκτρονική δικτύωση των ευρωπαϊκών περιφερειών, μέσω μιας online επαγγελματικής διαδικτυακής πλατφόρμας. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η δικτύωση και η συνεργασία των περιφερειών, η ανταλλαγή καλών πρακτικών, η προβολή των προτεραιοτήτων και των έργων τους, η άμεση επαφή με άλλες συνεργαζόμενες περιφέρειες ή και ειδικούς για θέματα περιφερειακής πολιτικής, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων για θέματα των περιφερειών.

 

Από τον περασμένο Οκτώβριο που το Regionetwork2020 έχει τεθεί σε λειτουργία, έχουν εγγραφεί και το χρησιμοποιούν σαράντα οκτώ (48) περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περισσότεροι από χίλιοι (1.000) χρήστες[1]. Ο δικτυακός τόπος επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν το προφίλ τους, να θέτουν θεματικές ενότητες και να συμμετέχουν σε αυτές, να ανταλλάσουν καλές πρακτικές κλπ. Στο εν λόγω δίκτυο, έως σήμερα, έχουν τεθεί και συζητούνται οι εξελίξεις για την πολιτική συνοχής της περιόδου 2014 – 2020 και θέματα όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η ενσωμάτωση της καινοτομίας, η  μεσογειακή συνεργασία, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων και άλλα σημαντικά, κατά τη γνώμη μου, ζητήματα.

 

Κύριε Περιφερειάρχη,

 

Εκτιμώ ότι η συμμετοχή της  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο Regionetwork2020 μπορεί να είναι πολλαπλά χρήσιμη και επωφελής για την προβολή της, αλλά και για την προώθηση των θέσεών της σε ευρωπαϊκό επίπεδο (οι θέσεις αυτές πρέπει να διαμορφωθούν σύντομα από το νέο αιρετό Περιφερειακό Συμβούλιο).

 

Επιπλέον, η Περιφέρειά μας, θα έχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης ή συμμετοχής της σε θεματικές ενότητες που την ενδιαφέρουν, επικοινωνίας με ειδικούς για διάφορα θέματα, ανταλλαγής απόψεων για αναπτυξιακά ζητήματα, προσέλκυσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με άλλες περιφέρειες της Ε.Ε. κλπ.

 

Σας καλώ, λοιπόν, να αξιοποιήσετε την ευκαιρία αυτή και η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που θα ενταχθεί στη δικτύωση αυτή να είναι το Βόρειο Αιγαίο.

 

 

 

Με τιμή,

 

 

Κωστής Μουσουρούλης

 

Πίνακας Αποδεκτών

Βουλευτές Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

 

Αντιπεριφερειάρχες Βορείου Αιγαίου

 

Περιφερειακοί Σύμβουλοι Βορείου Αιγαίου

 

Δήμαρχοι Βορείου Αιγαίου

 
[1]       Στελέχη των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε., στελέχη περιφερειών, εμπειρογνώμονες, ερευνητές, στελέχη των διαχειριστικών αρχών, δικαιούχοι χρηματοδοτήσεων κα