Υπογραφή σύμβασης για κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Χίου

    16

    Υπογράφηκε μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Χίου και του αναδόχου του έργου, η Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Χίου» στη θέση Πυργιά (πρώην Δήμου Καρδαμύλων).

    Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία ΕΡΓΑΣΙΣ Τεχνική Α.Ε. και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης φτάνει τους 18 μήνες.

    Το συγκεκριμένο έργο κόστους 3.357.699 € χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013, και ολοκληρώνει το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο νησί μας.