Αρχική Νέα Τοπικά Φοίτηση Δημοσίων Υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Εθνικής Ασφάλειας

Φοίτηση Δημοσίων Υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Εθνικής Ασφάλειας

6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

 
 

 

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ

  Θέμα: Φοίτηση δημοσίων υπαλλήλων στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (15η εκπαιδευτική σειρά)

      Με την αριθμ. πρωτ. 6517/2/18 /5-4-2011 απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίστηκε ο αριθμός των εισαγομένων στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας για το έτος 2011-2012 σε σαράντα (40) σπουδαστές, εκ των οποίων οι έξι (6) θα είναι πολιτικοί υπάλληλοι των Υπουργείων και των Υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εξουσιοδοτημένοι για το χειρισμό θεμάτων κρατικής ασφάλειας (άρθρο 16 του Π.Δ. 380/1996, ΦΕΚ 251 Α’).

1.         Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι πέραν της απασχόλησης τους με θέματα Κρατικής Ασφαλείας (χειρισμός εμπιστευτικών – απορρήτων εγγράφων κ.λ.π.) πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, να έχουν το βαθμό Α’, και ηλικία που να συνεπάγεται δυνατότητα περαιτέρω παραμονής τους στην υπηρεσία για πέντε (5) τουλάχιστον έτη και να μην υπερβαίνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους (γεννηθέντες την 31-12-1956 και εντεύθεν).

2.      Κατά το χρόνο της εκπαίδευσης που θα διαρκέσει από τις 19-9-2011 έως 30-3-2012, οι υπάλληλοι – σπουδαστές θεωρούνται αποσπασμένοι στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας.

3.      Οι Μονάδες Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες Διοικητικού, παρακαλούνται μέχρι τις 22 Μαΐου 2011 να αποστείλουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, θεωρημένες και εγκεκριμένες, τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης για το χειρισμό θεμάτων Κρατικής Ασφάλειας  καθώς και τυχόν επιπλέον στοιχεία, όπως τίτλους σπουδών, που μπορούν να ληφθούν υπόψη για την επιλογή τους, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών (Βασ. Σοφίας 15 – Τ.Κ.10674) για την τελική επιλογή των έξι (6) υπαλλήλων και των αναπληρωματικών τους.

4.      Παρακαλούνται τα Υπουργεία να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλες τις υπηρεσίες, Οργανισμούς κ.λ.π., που εποπτεύουν.

5.      Τέλος, παρακαλούνται οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων να επιληφθούν για την επιλογή των καταλλήλων υπαλλήλων.

   

Η  Γενική  Γραμματέας

  Ευσταθία Μπεργελέ

 

                                                                                         

                                                                                               

              

 

                                  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Δ/νση Διοικητικού                                                                                                    

Τμήμα Εκπαίδευσης