Αρχική Νέα Τοπικά Απόφαση Συνεδρίου ΚΕΔΚΕ

Απόφαση Συνεδρίου ΚΕΔΚΕ

11Η απόφαση του συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ που ελήφθη στο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΚΕ κοινοποίησε η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων.
Το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:


“Το Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, πραγματοποιείται σε μια μεταβατική περίοδο έντονων κοινωνικών και πολιτικών διεργασιών στην Ελλάδα, την Ευρώπη, τον κόσμο.


Η αποκέντρωση με Αυτοδιοίκηση, η τοποθέτηση της Αυτοδιοίκησης στο κέντρο της άσκησης πολιτικών στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, η θεσμική αναγνώριση του πρωταγωνιστικού ρόλου της στην τοπική ανάπτυξη, αποτελούν συστατικά χαρακτηριστικά της στρατηγικής για την ενίσχυση της δημοκρατίας, της αξιοπιστίας των αντιπροσωπευτικών και συμμετοχικών θεσμών, της ανταγωνιστικής οικονομικής παρέμβασης και διαχείρισης, της βιώσιμης ανάπτυξης, της επίτευξης της κοινωνικής συνοχής.
Η στρατηγική αυτή συμπυκνώνει το ρόλο, τις δυνατότητες και τις ευθύνες της Αυτοδιοίκησης στο περιβάλλον των πολλαπλών αλλαγών, των ραγδαίων εξελίξεων και των προκλήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.


Η Αυτοδιοίκηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία προς μια δημοκρατικά προσανατολισμένη Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, με οικονομική ισχύ και υποστήριξη των κοινωνιών. Πρέπει επομένως να αναδεικνύεται σε κέντρο σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών και παρεμβάσεων για τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα και την βιώσιμη ανάπτυξη.
Για τους σκοπούς αυτούς στον Ευρωπαϊκό χώρο είναι σήμερα σε εξέλιξη σημαντικές συζητήσεις και αλλαγές, για την διαμόρφωση των όρων και των προϋποθέσεων για μια δημοκρατική, με συμμετοχή και κοινωνική ευαισθησία, και ταυτόχρονα αποδοτική, οργάνωση και λειτουργία των θεσμών Αυτοδιοίκησης, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.


Γι΄ αυτό και το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, αναγνωρίζει για πρώτη φορά το ρόλο της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.


Το περιεχόμενο του αναθεωρημένου άρθρου 102 του Συντάγματος καθώς και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας, καθόρισε τον πραγματικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης πρώτου αλλά και δεύτερου βαθμού, η οποία ως η πλησιέστερη στον πολίτη διοικητική αρχή αναδεικνύεται μέσα από την συνταγματική επιταγή ως η πεμπτουσία για την παραπέρα ανάπτυξη της δημοκρατίας, την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, την ενεργοποίηση του πολίτη, στα κοινά, τη διατήρηση και επέκταση της κοινωνικής συνοχής.


Το τεκμήριο νομιμότητας που προβλέπει η συνταγματική επιταγή συντρέχει υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου αλλά και δεύτερου βαθμού, για την διοίκηση των τοπικών υποθέσεων.

Εθνική Συμφωνία για τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές
Το Συνέδριο μας υϊοθετεί και προτείνει προς την Κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα τώρα, πριν από τις εκλογές του 2004, να υπάρξει μέσα από διάλογο, εθνική συμφωνία και δέσμευση για τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζεται η χώρα, τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, που θα στηρίζονται στην Αρχή της Τοπικής Αυτονομίας και θεμελιώνεται στην Αυτοδιοίκηση του πρώτου και δεύτερου βαθμού, σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές. Αυτό σημαίνει μια πλήρης αποσαφήνιση των κρατικών και αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων.


Αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
Το Συνέδριο μας, προτείνει τη θεσμοθέτηση του β΄ βαθμού αυτοδιοίκησης σε επίπεδο περιφέρειας, με αιρετό περιφερειάρχη και περιφερειακό συμβούλιο.
Οι περιφέρειες αποτελούν το επίπεδο εκείνο που συγκεντρώνει τα απαραίτητα δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά μεγέθη για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση της αναπτυξιακής πορείας.


Γι αυτό προτείνει στις εκλογές του 2006 να έχουμε την εκλογή των πρώτων αιρετών οργάνων της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, η οποία θ΄ αναλάβει και την υλοποίηση του Δ΄ Κ.Π.Σ. σε περιφερειακό επίπεδο. Εξ΄ άλλου από το 2006 η Ε.Ε. θα επιλέγει τα περιφερειακά αιρετά όργανα ως συνομιλητές στην διαμόρφωση των περιφερειακών πολιτικών της.


Μητροπολιτικές Περιοχές
Είναι πλέον ώριμο και απαραίτητο να καθιερωθεί η κατάλληλη δομή αυτοδιοίκησης που θα αντιμετωπίζει τα υπερτοπικά προβλήματα και θα πάρει αποφάσεις για ολόκληρο το αστικό συγκρότημα. Η ενιαία και αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινών υπερτοπικών προβλημάτων απαιτεί και αρμοδιότητες διευρυμένες και τον αναγκαίο μηχανισμό για την υλοποίηση των πολιτικών επιλογών.


Η μορφή του Συνδέσμου, με την υποχρεωτική συμμετοχή των Δήμων της περιοχής, είναι αξιόπιστη λύση, καθώς υποστηρίζεται και από την θετική πρόβλεψη για τους Συνδέσμους του νέου Συντάγματος να ασκούν αρμοδιότητες Αυτοδιοίκησης.


Oικονομική Αυτοδυναμία και Αυτοτέλεια
Η εφαρμογή, στο σύνολό τους, των νόμων (1828/89 και 2539/97) που έχουν καταστρατηγηθεί απ΄ όλες τις μέχρι τώρα κυβερνήσεις, δεν μπορεί να επιλύσει οριστικά το οικονομικό πρόβλημα της Αυτοδιοίκησης, δεν κατοχυρώνει τον ουσιαστικό αναπτυξιακό ρόλο της και δεν οριοθετεί με ένα καθαρό πλαίσιο τις σχέσεις της με το κράτος, με δεδομένο ότι διατηρεί την εξάρτησή της από το σύστημα των επιχορηγήσεων, πολύ δε περισσότερο δεν συγκλίνει με το ευρωπαϊκό πρότυπο για την Αυτοδιοίκηση. Θεωρούμε ότι ΑΜΕΣΑ επιβάλλεται η οργάνωση ενός αποτελεσματικού διαλόγου ανάμεσα στην κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα και την αυτοδιοίκηση. Ο διάλογος αυτός θα πρέπει να καταλήξει σε μια εθνική συμφωνία για το τι Αυτοδιοίκηση θέλουμε, ποιος είναι ο ρόλος της στο ενιαίο πολιτικό σύστημα της χώρας και με ποιους πόρους, μέσα, ενιαίο δημοσιονομικό πλαίσιο, ασκεί την συνταγματική αποστολή της.


Ένας τέτοιος διάλογος οφείλει και πρέπει να λάβει υπόψη του τις εξής αρχές :
§ Την σύγκλιση με την ευρωπαϊκή θεσμική και οικονομική πραγματικότητα.
§ Την ενίσχυση της οικονομικής βάσης του Ν.1828/89, σύμφωνα με τις αποφάσεις των συνεδρίων της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης.
§ Την καθιέρωση ιδίων πόρων με τοπική φορολογία που θα μπορεί να επιβάλλει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες, με μεταρρύθμιση και αναδιανομή των υφισταμένων φορολογικών πόρων και όχι με πρόσθετη επιβάρυνση των πολιτών.


Υπογραμμίζουμε ότι οι όποιες μεταρρυθμίσεις επαληθεύονται κυρίως από την αντίστοιχη οικονομική μεταρρύθμιση στα πλαίσια ενός ενιαίου δημοσιονομικού συστήματος, γιατί σε τελευταία ανάλυση είναι εκείνη που καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.


Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας
Ο νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων είναι προϊόν διαλόγου 8 μηνών τόσο μεταξύ Αυτοδιοίκησης και Κυβέρνησης όσο και στο εσωτερικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Το τελικό αποτέλεσμα συμπυκνώνει τις εμπειρίες των τελευταίων ετών επιλύοντας μια σειρά θεσμικών ζητημάτων και λειτουργικών προβλημάτων όλων των Ο.Τ.Α. Αποτυπώνει και εξειδικεύει σε μεγάλο βαθμό τη Συνταγματική Αναθεώρηση και τον Ε.Χ.Τ.Α., αποτελεί ικανοποιητική βάση για την περαιτέρω μετεξέλιξη του θεσμού, απέχει όμως από τις προσδοκίες της Τ.Α. αφού απαντά στη σημερινή πραγματικότητα με δεδομένη τη διοικητική δομή της χώρας και τον εξαρτημένο χαρακτήρα της Τ.Α. από τον κρατικό προϋπολογισμό.


Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονισθεί ότι η τελική μορφή του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, είναι αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με το αρχικό σχέδιο, ακριβώς γιατί είναι προϊόν διαλόγου και παρέμβασης της Αυτοδιοίκησης.


Η συγκεκριμένη εμπειρία αποτελεί για εμάς κεκτημένο.


Το Συνέδριο μας, παρά τα θετικά βήματα που έγιναν, εμμένει και στα 10 σημεία των αποφάσεων του Έκτακτου Συνεδρίου της Αθήνας για τα Οικονομικά.


Κρίνοντας ότι υπάρχει απόκλιση από τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης, διεκδικεί:
1. Την απόδοση των 50 εκατ. € από τη ΣΑΤΑ του 2003 μέχρι 31/12.
2. Την ορθή εγγραφή στον προϋπολογισμό του 2004 των πόρων που αναλογούν στην Αυτοδιοίκηση με βάση το ν. 1828/89, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του 2002, γιατί έχει διαπιστωθεί απόκλιση 200 εκατ. €.
3. Την εφαρμογή του Ν.2539/97, με την εγγραφή στους προϋπολογισμούς των Υπουργείων του 2004 των σχετικών πιστώσεων, προκειμένου να συγχρηματοδοτήσουν το Ε.Π.Τ.Α.
4. Την απόδοση των παρακρατηθέντων των παρελθόντων οικονομικών ετών, σε βάθος πενταετίας, παράλληλα με την λειτουργία της αρμόδιας Επιτροπής που θα καθορίσει το ύψος και τους κωδικούς από τους οποίους θα προέρχονται αυτά.
5. Την θεσμοθέτηση της συμμετοχής της ΚΕΔΚΕ στις διαδικασίες των συλλογικών διαπραγματεύσεων με τους εργαζομένους στην Τ.Α.


Αποφασίζουμε να παραστεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Βουλή των Ελλήνων στις 18/12/2003, ημέρα έναρξης της συζήτησης του προϋπολογισμού του 2004, προκειμένου να διεκδικήσει από την Κυβέρνηση και τα Πολιτικά Κόμματα την αποτύπωση των Κυβερνητικών δεσμεύσεων στον προϋπολογισμό”.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΑποτελέσματα Εφηβικού
Επόμενο άρθροΕΛΤΑ: προβλήματα με τους ταχυδρόμους