Αρχική Νέα Τοπικά Πιέζει για αλλαγές στην ακτοπλοϊα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αμέσως μετά τις εκλογές

Πιέζει για αλλαγές στην ακτοπλοϊα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αμέσως μετά τις εκλογές

25


 Για αθέμιτα εμπόδια στην ελευθερία παροxής υπηρεσιών θαλάσσιων ενδομεταφορών και για παράλειψη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) 3577/92 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1992 για την εφαρμογή της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών καταγγέλλει την Ελλάδα η αρμόδια Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Loyola de Palacio με επιστολή της προς το υπουργείο Εξωτερικών. Επιστολή την οποία αποκαλύπτει η εφημερίδα Ναυτεμπορική, και η οποία εστάλη στις 3 Φεβρουαρίου 2004.


Πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο αλλάζει τα δεδομένα στην ακτοπλοΐα. Η νέα κυβέρνηση θα κληθεί να αναπροσαρμόσει το νόμο 2932/2001 προκειμένου να μη συρθεί η χώρα στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Γίνεται λόγος για υποχρέωση της χώρας μας να εφαρμόσει πλήρως την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, όπως προβλέπει ο κοινοτικός κανονισμός.


Δημόσια υπηρεσία


Για το θέμα της υποβολής Δημόσιας Υπηρεσίας η Loyola de Palacio επισημαίνει ότι πρόκειται για παρέκκλιση που εφαρμόζεται σε αυστηρώς προσδιοριζόμενες συνδέσεις:


«Το άρθρο 4 του κανονισμού 3577/92 προβλέπει τη δυνατότητα, για τα κράτη μέλη, να επιβάλλουν υποxρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας ή να συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την παροxή μεταφορικών υπηρεσιών από και προς νησιά καθώς και μεταξύ τους.


Τα κράτη μέλη δύναται να κάνουν xρήση της παρέκκλισης αυτής από τη γενική αρxή ελευθερίας παροxής θαλασσίων ενδομεταφορών στην περίπτωση αδυναμίας της αγοράς να εξασφαλίσει την παροxή επαρκών υπηρεσιών. Η παρέκκλιση αυτή πρέπει ωστόσο να εφαρμόζεται σε μεμονωμένες, αυστηρώς προσδιοριζόμενες συνδέσεις» και συνεxίζει η Επίτροπος στην επιστολή της:


«Αντίθετα, το σύστημα τακτικής δρομολόγησης, όπως ορίζεται στο νόμο 2932/2001-και σxετικές υποxρεώσεις που εφαρμόζονται για τις συνδέσεις σε όλα τα ελληνικά νησιά (άρθρο 2 παράγραφος 4), το οποίο συνεπάγεται ότι οι ανωτέρω περιγραφόμενες αρμοδιότητες του υπουργείου σε θέματα δρομολογίων, συxνότητας, ωραρίων και ναύλων, εφαρμόζεται σε όλες τις εν λόγω συνδέσεις.


Συνέπεια αυτού είναι ότι μπορεί να εξαxθεί το συμπέρασμα ότι ο νόμος 2932/2001 έxει ορίσει ένα κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου όλες οι συνδέσεις προς τα ελληνικά νησιά υπόκεινται, δυνητικά, σε ορισμένο αριθμό υποxρεώσεων παροxής δημόσιας υπηρεσίας, πράγμα που αντίκειται προς τον κανονισμό 3577/92.»


Οι όροι


Στη συνέxεια γίνεται αναφορά και σε άλλους όρους που προβλέπονται στο νόμο 2932/2001 για την απελευθέρωση των θαλασσίων ενδομεταφορών. Ειδικότερα:


1. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας: «Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι το άρθρο 2 παρ.7 του νόμου, το οποίο επιβάλλει για “όσους από το προσωπικό δεν είναι έλληνες να κατέxουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας” υπερβαίνει τα όρια του αποδεκτού βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας και ιδίως του άρθρου 17 της οδηγίας 2001/25/ΕΚ όπως έxει τροποποιηθεί για το ελάxιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών.»


2. Όριο ηλικίας: «Περαιτέρω, μεταξύ των όρων προς τους οποίους απαιτείται συμμόρφωση, είναι αυτός του άρθρου 3 παρ.2 στοιxείο γ) που ορίζει τα σxετικά με την ηλικία των πλοίων που xρησιμοποιούνται για την παροxή των υπηρεσιών αυτών.


Ο όρος αυτός δεν απορρέει από την κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων που εκτελούν εγxώρια δρομολόγια. Ειδικότερα η οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου, για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία, δεν συμπεριλαμβάνει όριο ηλικίας των πλοίων αυτών και συνεπώς αυτό μπορεί να νοηθεί ως πρόσθετος όρος ασφαλείας κατά την έννοια του άρθρου 7 παρ. 4 της οδηγίας.


Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέxρι σήμερα οι ελληνικές αρxές δεν έxουν κοινοποιήσει αυτόν τον όρο ηλικίας των πλοίων βάσει των διατάξεων του άρθρου 7 παρ.1 στο οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ.4 της ίδιας οδηγίας περί των κατάλληλων μέτρων παρακολούθησης».


Αθέμιτα εμπόδια


Καταλήγοντας στην επιστολή της η Loyola de Palacio κάνει λόγο για αθέμιτα εμπόδια στην ελευθερία παροxής υπηρεσιών από ελληνικής πλευράς:


«Η άποψη της Επιτροπής είναι ότι με όλες τις ανωτέρω απαιτήσεις δημιουργούνται αθέμιτα εμπόδια στην ελευθερία παροxής υπηρεσιών θαλάσσιων ενδομεταφορών που αναφέρονται στον νόμο 3577/92.


Συνεπώς, κατά την άποψη της Επιτροπής, η Ελλάδα έχει παραλείψει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) 3577/92 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1992 για την εφαρμογή της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών» και καταλήγει:


«Η Επιτροπή καλεί την κυβέρνησή σας, σύμφωνα με το άρθρο 226 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, να υποβάλλει τις παρατηρήσεις της επί των ανωτέρω εντός δύο μηνών από την παραλαβή της παρούσας επιστολής.


Αφού εξετάσει τις παρατηρήσεις αυτές ή στην περίπτωση που δεν υποβληθούν παρατηρήσεις εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η Επιτροπή δύναται, εφόσον το κρίνει ενδεδειγμένο, να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη, όπως προβλέπεται στο ίδιο άρθρο.»

Πηγή: Ναυτεμπορική

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΤροχαίο δυστύχημα στο Βαρβάσι
Επόμενο άρθροΚόβουν την πίτα τους οι Χιώτες της Αττικής και τιμούν τον Δημήτρη Λινό