Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Οι βασικές ρυθμίσεις για την Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία

Οι βασικές ρυθμίσεις για την Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία

117


Η Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία
Η Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία:


Θα είναι ένα ανεξάρτητο κράτος με τη μορφή ενός συνεταιρισμού μη επιδεχόμενου διάλυσης.


Θα έχει μία ομοσπονδιακή κυβέρνηση και δύο ισότιμα συνιστώντα κράτη, το Ελληνοκυπριακό Κράτος και το Τουρκοκυπριακό Κράτος.


Θα είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Θα έχει μία ενιαία διεθνή νομική προσωπικότητα και κυριαρχία.


Η Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία θα είναι οργανωμένη σύμφωνα με το Σύνταγμά της και σύμφωνα με τις βασικές αρχές του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, της αντιπροσωπευτικής δημοκρατικής διακυβέρνησης, της πολιτικής ισότητας των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, της διζωνικότητας και του ισότιμου καθεστώτος των συνιστώντων κρατών, και θα είναι κοσμικού χαρακτήρα.


Το Σύνταγμα της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας:


Είναι ο υπέρτατος νόμος της χώρας και θα δεσμεύει όλες τις αρχές της ομοσπονδίας και των συνιστώντων κρατών.


Θα υιοθετηθεί με δημοκρατικές διαδικασίες από τους Ελληνοκυπρίους και τους Τουρκοκυπρίους σύμφωνα με τη χωριστά εκφρασθείσα κοινή τους βούληση.


Η Διασφάλιση της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας
Η ανεξαρτησία, η εδαφική ακεραιότητα, η ασφάλεια και η συνταγματική τάξη της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως επίσης η ταυτότητα, η εδαφική ακεραιότητα, η ασφάλεια και η συνταγματική τάξη των συνιστώντων κρατών, θα διασφαλίζονται και θα γίνονται σεβαστές από όλους.


Το Σύνταγμα της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας δύναται να τροποποιηθεί μόνο με την έγκριση του ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου και της πλειοψηφίας των ψηφοφόρων του Ελληνοκυπριακού Κράτους και του Τουρκοκυπριακού Κράτους, έπειτα από τη διενέργεια χωριστών δημοψηφισμάτων. Τα δύο Βασικά Άρθρα του Συντάγματος τα οποία καθορίζουν την Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία και τα δύο συνιστώντα κράτη δεν δύνανται να τροποποιηθούν.


Το Ανώτατο Δικαστήριο θα διαφυλάσσει το Σύνταγμα της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας και θα διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό του.


Απαγορεύεται οποιαδήποτε μονομερής τροποποίηση της τάξης πραγμάτων που εγκαθιδρύεται με τη Θεμελιώδη Συμφωνία, ιδιαίτερα η ολική ή μερική ένωση της Κύπρου με οποιαδήποτε άλλη χώρα, ή οποιαδήποτε μορφή διχοτόμησης ή απόσχισης.


Η Συνθήκη Εγκαθίδρυσης, η Συνθήκη Εγγυήσεως και η Συνθήκη Συμμαχίας θα εξακολουθούν να ισχύουν και θα εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στη νέα τάξη πραγμάτων. Με την έναρξη της ισχύος της Θεμελιώδους Συμφωνίας, η Κύπρος θα υπογράψει μια Συνθήκη με την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο για θέματα σχετικά με τη νέα τάξη πραγμάτων στην Κύπρο, καθώς και πρόσθετα πρωτόκολλα στις Συνθήκες Εγκαθίδρυσης, Εγγυήσεως και Ασφάλειας.


Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα ασκεί κυριαρχικά τις εξουσίες που καθορίζει το Σύνταγμα της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι εξουσίες αυτές θα διασφαλίζουν ότι η Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία δύναται:


να ομιλεί και να ενεργεί με μία φωνή διεθνώς και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,


να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και


να προστατεύει την ακεραιότητα, τα σύνορα, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και την αρχαία κληρονομιά της.


Το κάθε συνιστών κράτος θα ασκεί κυριαρχικά εντός των εδαφικών του συνόρων και εντός των ορίων του Συντάγματος της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας όλες τις εξουσίες που δεν εκχωρούνται ρητώς στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.


Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα συνιστώντα κράτη θα σέβονται πλήρως και δεν θα παραβιάζουν τις μεταξύ τους εξουσίες και λειτουργίες.


Δεν θα υπάρχει ιεραρχία μεταξύ των ομοσπονδιακών νόμων και των νόμων των συνιστώντων κρατών.


Τα συνιστώντα κράτη θα συνεργάζονται και θα συντονίζονται μεταξύ τους καθώς και με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση μέσω μηχανισμών που περιλαμβάνουν:


Συνταγματικούς Νόμους που θα εγκρίνονται από το ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο και τα νομοθετικά σώματα των συνιστώντων κρατών, οι οποίοι θα δεσμεύουν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα συνιστώντα κράτη, και


Συμφωνίες Συνεργασίας τις οποίες τα συνιστώντα κράτη δύνανται να συνάπτουν μεταξύ τους ή με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.


Τα Συνιστώντα Κράτη
Τα δύο συνιστώντα κράτη, το Ελληνοκυπριακό Κράτος και το Τουρκοκυπριακό Κράτος, θα είναι ισότιμου καθεστώτος. Η ισοτιμία τους θα διασφαλίζεται από τα πιο κάτω:


Τα συνιστώντα κράτη θα έχουν ταυτόσημες εξουσίες και αρμοδιότητες.


Κάθε συνιστών κράτος θα ασκεί κυριαρχικά τις εξουσίες αυτές εντός των εδαφικών του συνόρων και εντός των ορίων του Συντάγματος της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας.


Ο λαός του Ελληνοκυπριακού Κράτους και ο λαός του Τουρκοκυπριακού Κράτους θα εκπροσωπούνται αποτελεσματικά σε όλα τα ομοσπονδιακά όργανα και θα συμμετέχουν αποτελεσματικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ομοσπονδιακό επίπεδο.


Κάθε συνιστών κράτος θα δύναται με δική του πρωτοβουλία να αρχίσει και να συμμετέχει ισότιμα στη διαδικασία συντονισμού και εναρμόνισης μεταξύ των δύο συνιστώντων κρατών ή μεταξύ των συνιστώντων κρατών και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.


Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του Συντάγματος της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας θα πρέπει να εγκριθούν με χωριστά δημοψηφίσματα από τον λαό του Ελληνοκυπριακού Κράτους και τον λαό του Τουρκοκυπριακού Κράτους. Το κάθε συνιστών κράτος θα οργανωθεί ελεύθερα εντός των ορίων του Συντάγματος της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας και σε συμμόρφωση με τις βασικές αρχές του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το δικό του Σύνταγμα.


Η ταυτότητα, η εδαφική ακεραιότητα, η ασφάλεια και η συνταγματική τάξη των συνιστώντων κρατών θα διασφαλίζεται και θα γίνεται σεβαστή από όλους.


Κατανομή Εξουσιών Και Αρμοδιοτήτων
Το Σύνταγμα καθορίζει τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που εκχωρούνται στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Όλες οι υπόλοιπες εξουσίες και οι αρμοδιότητες θα εκχωρούνται στα συνιστώντα κράτη και θα ασκούνται κυριαρχικά εντός των εδαφικών τους συνόρων. Αυτές αποτελούν την πλειονότητα των εξουσιών και αφορούν σε τομείς που επηρεάζουν καθημερινά τους πολίτες ή που απαιτούν ψηλά προϋπολογιστικά έξοδα.


Οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες που θα ασκούνται από το Ελληνοκυπριακό Κράτος περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:


1. Δημόσια ασφάλεια, επιβολή του νόμου και της τάξης.


2. Απονομή δικαιοσύνης σε επίπεδο συνιστώντος κράτους.


3. Τουρισμός.


4. Προστασία του περιβάλλοντος.


5. Αλιεία και γεωργία.


6. Βιομηχανία και εμπόριο.


7. Ορισμός ζωνών και χωροταξικός σχεδιασμός.


8. Αθλητισμός και παιδεία.


9. Υγεία.


10. Κοινωνική ασφάλιση και εργασία.


11. Οικογενειακό, εταιρικό και ποινικό δίκαιο.


Οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες που θα ασκούνται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση:


1. Εξωτερικές σχέσεις.


2. Σχέσεις με την Ευρωπαική Ένωση.


3. Αρμοδιότητες της Κεντρικής Τράπεζας.


4. Ομοσπονδιακά χρηματοοικονομικά θέματα.


5. Φυσικοί Πόροι.


6. Μετεωρολογία, αεροπορία, διεθνής ναυτιλία και η ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα και τα χωρικά ύδατα της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας.


7. Επικοινωνίες.


8. Κυπριακή ιθαγένεια.


9. Πάταξη της τρομοκρατίας.


10. Απονομή χάριτος και αμνηστίας.


11. Πνευματική ιδιοκτησία.


12. Αρχαιότητες.


Οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες που θα ασκούνται από το Τουρκοκυπριακό Κράτος περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:


1. Δημόσια ασφάλεια, επιβολή του νόμου και της τάξης.


2. Απονομή δικαιοσύνης σε επίπεδο συνιστώντος κράτους.


3. Τουρισμός.


4. Προστασία του περιβάλλοντος.


5. Αλιεία και γεωργία.


6. Βιομηχανία και εμπόριο.


7. Ορισμός ζωνών και χωροταξικός σχεδιασμός.


8. Αθλητισμός και παιδεία.


9. Υγεία.


10. Κοινωνική ασφάλιση και εργασία.


11. Οικογενειακό, εταιρικό και ποινικό δίκαιο.


Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα ασκεί επίσης εξουσία σε τομείς όπως η ομοσπονδιακή διοίκηση, οι ομοσπονδιακές εκλογές και τα δημοψηφίσματα, παραβάσεις των ομοσπονδιακών νόμων, η ομοσπονδιακή απονομή δικαιοσύνης, η ομοσπονδιακή περιουσία και άλλες ομοειδείς εξουσίες που είναι συναφείς με τις καθορισμένες εξουσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.


Όπου αρμόζει, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα αναθέτει την εφαρμογή της νομοθεσίας της στα συνιστώντα κράτη.


Συνεργασία και Συντονισμός
Τα συνιστώντα κράτη θα συνεργάζονται και θα συντονίζονται μεταξύ τους και με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Οι μηχανισμοί για το σκοπό αυτό περιλαμβάνουν Συνταγματικούς Νόμους και Συμφωνίες Συνεργασίας.


Συμφωνίες Συνεργασίας μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και του Τουρκοκυπριακού Κράτους.


Συνταγματικοί Νόμοι και Συμφωνίες Συνεργασίας μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των δύο συνιστώντων κρατών.


Συμφωνίες Συνεργασίας μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και του Ελληνοκυπριακού Κράτους.


Συμφωνίες Συνεργασίας και άλλο νομοθετήματα συντονισμου και εναρμόνισης μεταξύ των δύο συνιστώντων κρατών.


Συνταγματικοί Νόμοι μπορούν να ρυθμίζουν νομοθετικά θέματα κατά τρόπο δεσμευτικό για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και για τα συνιστώντα κράτη. Αυτοί υπόκεινται στην έγκριση του ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων των συνιστώντων κρατών.


Συμφωνίες Συνεργασίας μπορούν να συνάπτονται μεταξύ των συνιστώντων κρατών και/ή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ώστε να διασφαλίζονται μηχανισμοί συνεργασίας σε θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων των εν λόγω μερών.


Η Θεμελιώδης Συμφωνία θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους Συνταγματικούς Νόμους και Συμφωνίες Συνεργασίας μεταξύ των τριών μερών:


Συνταγματικοί Νόμοι
Για την επεξεργασία και για την υιοθέτηση Συνταγματικών Νόμων.


Για θέματα αστυνομίας και για τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες της Κοινής Υπηρεσίας Ερευνών.


Για την εσωτερική ιδιότητα του πολίτη συνιστώντος κράτους και για το δικαίωμα της διαμονής σε ένα συνιστών κράτος.


Συμφωνίες Συνεργασίας
Για θέματα εξωτερικών σχέσεων.


Για υποθέσεις που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση


Για θέματα αστυνομίας.


Τα συνιστώντα κράτη θα προσπαθούν, όπου είναι πρέπον, να συντονίζουν και να εναρμονίζουν την πολιτική και τη νομοθεσία τους σε μια σειρά από θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων τους, περιλαμβανομένων συμφωνιών, κοινών προτύπων και διαβουλεύσεων.


Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα στηρίζει, τόσο σε οικονομικό όσο και σε λογιστικό επίπεδο τις προσπάθειες συνεργασίας μεταξύ των συνιστώντων κρατών ή μεταξύ των δήμων και των χωριών που βρίσκονται στο καθένα από τα συνιστώντα κράτη.


Εξωτερικές Σxέσεις: Εξουσίες και Αρμοδιότητες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και Των Συνιστώντων Κρατών
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα ασκεί κυριαρχικά νομοθετικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες στα θέματα των εξωτερικών σχέσεων, περιλαμβανομένης της συνομολόγησης διεθνών συνθηκών, και στην αμυντική πολιτική.


Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα διαβουλεύεται με τα συνιστώντα κράτη σχετικά με τις ομοσπονδιακές αποφάσεις στα θέματα των εξωτερικών σχέσεων που επηρεάζουν τις αρμοδιότητές τους.


Τα συνιστώντα κράτη θα δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες για εμπορικά και πολιτιστικά θέματα με τις αρχές των κρατών που έχουν σχέσεις με την Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία με την προϋπόθεση ότι:


τέτοιες συμφωνίες δεν ζημιώνουν την Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία, την εξουσία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ή του άλλου συνιστώντος κράτους, και


είναι συμβατές με την ιδιότητα της Κύπρου ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Τα συνιστώντα κράτη δύνανται να διορίζουν εκπροσώπους τους για εμπορικά και πολιτιστικά θέματα, περιλαμβανομένων των τεχνών,της εκπαίδευσης και του αθλητισμού. Αυτοί θα είναι διαπιστευμένοι ως μέλη των διπλωματικών αποστολών της Κύπρου.


Κατά την άσκηση των εξουσιών αυτών, τα συνιστώντα κράτη θα τηρούν τις ακόλουθες διαδικασίες:


Θα χρησιμοποιούν το ομοσπονδιακό Υπουργείο των Εξωτερικών για επαφές σε πολιτικό επίπεδο με ξένες κυβερνήσεις.


Θα δύνανται να έχουν απευθείας επαφές με συνιστώσες ή υπο-οντότητες ή υποτελείς αρχές άλλων κρατών. Σε τέτοια περίπτωση θα ενημερώνουν το ομοσπονδιακό υπουργείο των Εξωτερικών για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για οποιαδήποτε συμφωνία με τις εν λόγω αρχές και θα ενημερώνουν το ομοσπονδιακό υπουργείο σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.


Η Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία θα διατηρεί ιδιαίτερους δεσμούς φιλίας με την Ελλάδα και την Τουρκία σεβόμενη την ισορροπία που καθιερώνεται με τις Συνθήκες στη Θεμελιώδη Συμφωνία, και θα τους παραχωρεί ειδική προνομιακή μεταχείρηση στο βαθμό που αυτό είναι συμβατό με τις υποχρεώσεις της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης.


Η εφαρμογή των πιο πάνω θα ρυθμίζεται από μια Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των συνιστώντων κρατών. Η Συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνεται στη Θεμελιώδη Συμφωνία.


Η Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία ως Μέλος της ΕυρωπαΪκής Ένωσης
Η Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία θα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα ασκεί κυριαρχικά νομοθετικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Η Θεμελιώδης Συμφωνία προβλέπει ευρεία συνεργασία μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των συνιστώντων κρατών:


Χάραξη Πολιτικής
Οι κυβερνήσεις των συνιστώντων κρατών θα συμμετέχουν στη διαμόρφωση της πολιτική ς της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Εκπροσώπηση στην ΕΕ
Η Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία θα εκπροσωπείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στους τομείς της αρμοδιότητάς της, ή στην περίπτωση που κάποιο θέμα αφορά κατά κύριο λόγο σε κάποιον τομέα της αρμοδιότητάς της. Στις περιπτώσεις που κάποιο θέμα εμπίπτει κατά κύριο λόγο ή αποκλειστικά σε τομέα της αρμοδιότητας των συνιστώντων κρατών, η Κύπρος μπορεί να εκπροσωπηθεί από εκπρόσωπο είτε της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είτε του συνιστώντος κράτους, με την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος είναι σε θέση να δεσμεύει την Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία.


Εκπλήρωση των υποχρεώσεων
Οι υποχρεώσεις της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας που απορρέουν από την ιδιότητά της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εκπληρώνονται από το ομοσπονδιακό όργανο ή το όργανο των συνιστώνων κρατών το οποίο έχει τη νομοθετική εξουσία στον τομέα που αναφέρεται η υποχρέωση.


Αποτυχία στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ή το σχετικό συνιστών κράτος που αποτυγχάνει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της/του στον τομέα των αρμοδιοτήτων της/του, θα υπέχει υποχρέωση για τις κυρώσεις, τα πρόστιμα ή τις αποζημιώσεις που ως αποτέλεσμα θα επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν ένα συνιστών κράτος αποτυγχάνει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του και ως αποτέλεσμα κυρώσεις, πρόστιμα ή αποζημιώσεις επιβάλλονται στην Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία, τότε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα στη θέση του παραβαίνοντος συνιστώντος κράτους έως ότου το εν λόγω συνιστών κράτος εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του


Η εφαρμογή των πιο πάνω θα ρυθμίζεται από μια Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των συνιστώντων κρατών. Αυτή η Συμφωνία Συνεργασίας θα περιλαμβάνεται στη Θεμελιώδη Συμφωνία.


Κάθε νέα συνθήκη ή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή πράξεις προσχώρησης οποιωνδήποτε αιτούντων κρατών προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα επικυρώνονται από την Κύπρο, εκτός εάν το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο και τα νομοθετικά σώματα αμφοτέρων των συνιστώντων κρατών αντιτίθενται σε αυτές.


Ουδεμία διάταξη του Συντάγματος:
θα καθιστά άκυρους νόμους, πράξεις ή μέτρα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ή των συνιστώντων κρατών που απαιτούνται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή θα εμποδίζει νόμους, πράξεις ή μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν ισχύ νόμου σε ολόκληρη την Κύπρο.


Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ελευθερίες
Η Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία θα διαφυλάσσει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σύμφωνα με:


Την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα αυτής, και


Το Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τα Αστικά και τα Πολιτικά Δικαιώματα.


Οι Συμβάσεις αυτές θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συντάγματος.


Δεν θα υπάρχει διάκριση σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου λόγω:


του φύλου του,


της εθνικής ή της θρησκευτικής του ταυτότητας, ή


της εσωτερικής του ιδιότητας του πολίτη συνιστώντος κράτους.


Θα υπάρχει ελευθερία διακίνησης και ελευθερία διαμονής σε ολόκληρη την Κύπρο.


Ωστόσο, μέχρι την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα συνιστών κράτος δύναται να περιορίσει την απόκτηση διαμονής από πρόσωπα που προέρχονται από το άλλο συνιστών κράτος.


Επιπροσθέτως, το Σύνταγμα καθορίζει τα πιο κάτω:


Δικαιώματα των θρησκευτικών μειονοτήτων:
Τα δικαιώματα των μειονοτήτων των Μαρωνιτών, των Λατίνων και των Αρμενίων θα διαφυλάσσονται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση – Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων και ειδικότερα, το δικαίωμα να διαχειρίζονται τις δικές τους πολιτιστικές, θρησκευτικές και εκπαιδευτικές υποθέσεις και να αντιπροσωπεύονται στο ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο και τα νομοθετικά σώματα των συνιστώντων κρατών.


Δικαιώματα των Ελληνοκυπρίων σε συγκεκριμένα χωριά στο Τουρκοκυπριακό κράτος:
Οι Ελληνοκύπριοι που διαμένουν στα χωριά της Καρπασίας Ριζοκάρπασο, Αγιαλούσα, Αγία Τριάδα και Μελάναργα θα απολαμβάνουν το δικαίωμα να διαχειρίζονται τις δικές τους πολιτιστικές, θρησκευτικές και εκπαιδευτικές υποθέσεις και να εκπροσωπούνται στο νομοθετικό σώμα του συνιστώντος κράτους. Θα συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις για θέματα που αφορούν στον ορισμό των ζωνών και τον χωροταξικό σχεδιασμό των χωριών τους.


Δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων σε συγκεκριμένα χωριά στο Ελληνοκυπριακό κράτος:
Τα ίδια δικαιώματα θα απολαμβάνουν οι Τουρκοκύπριοι που διαμένουν στα χωριά της Τηλλυρίας Αμαδιές, Λιμνήτης, Σελέμανι, Ξερόβουνος, Καραβοστάσι, Αγιος Γεώργιος και Κόκκινα, καθώς και στα χωριά της Μεσαορίας Πύλα, Σκυλλούρα και Άγιος Βασίλειος.


Ομοσπονδιακά όργανα
Βασικές Αρχές στη Διαμόρφωση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης
Στην έκθεσή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας τον Απρίλιο του 2003, ο Γενικός Γραμματέας εξηγεί ότι στο προτεινόμενο σχέδιο προσπάθησε να εξισορροπήσει τα αιτήματα των δύο πλευρών. Η Θεμελιώδης Συμφωνία προτείνει ένα ομοσπονδιακό σύστημα που πρώτον, καταδεικνύει και εγγυάται την πολιτική ισότητα των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, παράλληλα όμως καταδεικνύει με δημοκρατικό τρόπο το σημαντικά μεγαλύτερο πληθυσμιακό μέγεθος των Ελληνοκυπρίων και, δεύτερον, προσφέρει ακλόνητες εγγυήσεις ενάντια στην επιβολή της κυριαρχίας της μιας πλευράς πάνω στην άλλη, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει ότι η κυβέρνηση θα λειτουργεί αποτελεσματικά.


Η πολιτική ισότητα διασφαλίζεται από:


τη σύνθεση της Γερουσίας, η οποία θα απαρτίζεται από ίσο αριθμό γερουσιαστών από το κάθε συνιστών κράτος,


τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στη Γερουσία, και


την πρόβλεψη για ένα συλλογικό Προεδρικό Συμβούλιο με εκ περιτροπής εναλλαγή Προέδρου και Αντιπροέδρου.


Η διαφορά στο πληθυσμιακό μέγεθος καταδεικνύεται:


στη σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπου ένα μέγιστο όριο 75% των βουλευτών θα προέρχονται από το Ελληνοκυπριακό Κράτος κι ένα ελάχιστο όριο 25% από το Τουρκοκυπριακό Κράτος,


στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων,


στη σύνθεση του Προεδρικού Συμβουλίου, όπου 4 μέλη θα προέρχονται από το Ελληνοκυπριακό Κράτος και 2 μέλη από το Τουρκοκυπριακό Κράτος, και


στην πρόβλεψη που διασφαλίζει ότι για κάθε δύο περιόδους που η θέση του Προέδρου στο Προεδρικό Συμβούλιο θα υπηρετείται από μέλη του Συμβουλίου που προέρχονται από το Ελληνοκυπριακό Κράτος, θα αναλογεί μία περίοδος για μέλος που προέρχεται από το Τουρκοκυπριακό Κράτος.


Οι εγγυήσεις ενάντια στην επιβολή της κυριαρχίας της μιας πλευράς πάνω στην άλλη περιλαμβάνουν:


τον όρο ότι η εκλογή του Προεδρικού Συμβουλίου από έναν ενιαίο κατάλογο θα εξασφαλίζει την υποστήριξη των γερουσιαστών του κάθε συνιστώντος κράτους κατά τουλάχιστον 40%.


τη σθεναρή υποστήριξη και των δύο συνιστώντων κρατών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στη Γερουσία, και


την πρόβλεψη για ομόφωνη λήψη αποφάσεων από το Προεδρικό Συμβούλιο όπου αυτό είναι δυνατόν. Στην αντίθετη περίπτωση οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, υπό τον όρο ότι τέτοια πλειοψηφία θα περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος από το κάθε συνιστών κράτος.


Η αποτελεσματική λειτουργία της Κυβέρνησης διασφαλίζεται από τις διατάξεις που αποτρέπουν την πιθανότητα της άσκησης βέτο σε αποφάσεις από ένα και μόνο μέλος οποιουδήποτε συνιστώντος κράτους. Επιπλέον, το Ανώτατο Δικαστήριο στο οποίο έχει ανατεθεί η διαφύλαξη του Συντάγματος, θα επιλύει σε προσωρινή βάση αδιέξοδα των ομοσπονδιακών οργάνων.


Η Εκτελεστική Εξουσία
Το Προεδρικό Συμβούλιο
Το αξίωμα του Αρχηγού Κράτους θα ανατίθεται συλλογικά σε ένα εξαμελές Προεδρικό Συμβούλιο το οποίο θα ασκεί την εκτελεστική εξουσία. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου θα εκπροσωπεί το Προεδρικό Συμβούλιο ως Αρχηγός Κράτους.


Τα μέλη του Συμβουλίου θα εκλέγονται από το Κοινοβούλιο με ειδική πλειοψηφία για μια καθορισμένη περίοδο πέντε ετών, βάσει ενιαίου καταλόγου. Τα μέλη του Συμβουλίου δεν θα κατέχουν άλλο δημόσιο αξίωμα ή ιδιωτική θέση.


Σύνθεση:
Η σύνθεση του εξαμελούς Προεδρικού Συμβουλίου θα αντικατοπτρίζει την πληθυσμιακή αναλογία της νήσου, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο μέλη θα προέρχονται από το κάθε συνιστών κράτος. Σύμφωνα με τα τρέχοντα πληθυσμιακά μεγέθη, 4 μέλη θα προέρχονται από το Ελληνοκυπριακό Κράτος και 2 μέλη από το Τουρκοκυπριακό Κράτος.


Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος:
Τα αξιώματα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου θα εναλλάσσονται εκ περιτροπής μεταξύ των μελών του Συμβουλίου κάθε 10 μήνες.


Δεν θα προέρχονται από το ίδιο συνιστών κράτος περισσότεροι από δύο συνεχόμενοι Πρόεδροι.


Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν θα προέρχονται από το ίδιο συνιστών κράτος.


Ο Αντιπρόεδρος θα αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Προέδρου σε περίπτωση απουσίας η προσωρινής ανικανότητας του Προέδρου.


Τα έξι μέλη του Συμβουλίου – περιλαμβανομένων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου:


Θα είναι ισότιμα και οποιοδήποτε μέλος δύναται να θέσει θέμα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου.


Κάθε μέλος του Συμβουλίου θα είναι επικεφαλής ενός υπουργείου. Τα υπουργεία θα ανατίθενται με απόφαση του Συμβουλίου.


Οι επικεφαλής του Υπουργείων των Εξωτερικών και του Υπουργείου των Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα προέρχονται από το ίδιο συνιστών κράτος.


Οι επικεφαλής των υπουργείων θα συντάσσουν και θα εκτελούν τις αποφάσεις του Προεδρικού Συμβουλίου που αφορούν στο υπουργείο τους.


Λειτουργίες, διορισμοί και διεθνής εκπροσώπηση:
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου θα εκπροσωπεί το Προδερικό Συμβούλιο ως Αρχηγός Κράτους.


Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου θα εκπροσωπεί την Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία ως Αρχηγός της Κυβέρνησης σε συνδιασκέψεις αρχηγών κυβερνήσεων, εκτός σε συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή όπου το Προερικό Συμβούλιο υποδείξει άλλο μέλος .


Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου θα συγκαλεί και θα προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Προεδρικού Συμβουλίου.


Ο επικεφαλής του Υπουργείου των Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εκπροσωπεί το Προεδρικό Συμβούλιο – όταν λειτουργεί ως Αρχηγός της Κυβέρνησης- σε συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και θα υποβοηθείται από τον επικεφαλής του Υπουργείου των Εξωτερικών.


Οι επικεφαλής των σχετικών υπουργείων θα εκπροσωπούν την Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία σε συνδιασκέψεις υπουργών κυβερνήσεων.


Το Προεδρικό Συμβούλιο θα διορίζει τα μέλη της δικαστικής εξουσίας και τους ανεξάρτητους αξιωματούχους: τους Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου,τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και το Συμβούλιο, τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Αναπληρωτή Γενικό Εισαγγελέα, τον Γενικό Ελεγκτή και τον Αναπληρωτή Γενικό Ελεγκτή.


Θα προτείνει υποψηφίους ή θα διορίζει μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα διεθνή σώματα.


Στις περιπτώσεις που μια διεθνής σύνοδος είναι πιθανόν να πραγματευθεί θέματα ζωτικού ενδιαφέροντος για το ένα συνιστών κράτος και ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου σε αυτή τη σύνοδο προέρχεται από το άλλο συνιστών κράτος, το Συμβούλιο θα δύναται να διορίσει μέλος από αυτό το συνιστών κράτος για να συνοδεύσει τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου.


Οποιοσδήποτε εκπρόσωπος της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας σε διεθνείς συνόδους θα δεσμεύεται από τις αποφάσεις του Προεδρικού Συμβουλίου.


Διαδικασία λήψης αποφάσεων:
Το Προεδρικό Συμβούλιο θα προσπαθεί να λαμβάνει όλες τις αποφάσεις του ομόφωνα. Όπου δεν επιτυγχάνεται ομοφωνία, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των μελών που ψηφίζουν. Τέτοια πλειοψηφία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος από το κάθε συνιστών κράτος. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν θα έχουν νικώσα ψήφο.


Η Εκλογή της Εκτελεστικής Εξουσίας
Ποιοί εκλέγονται ;
Ενας ενιαίος κατάλογος θα πρέπει να λάβει 50% των ψήφων συν μία ψήφο από τη Γερουσία, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνει επίσης 40% των ψήφων των γερουσιαστών του κάθε συνιστώντος κράτους (ειδική πλειοψηφία). Ακολούθως θα πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με απλή πλειοψηφία. Οι 6 υποψήφιοι του νικηφόρου καταλόγου θα απαρτίσουν το Προεδρικό Συμβούλιο.


Το Προεδρικό Συμβούλιο και η Εκπροσώπηση της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας
Το Προεδρικό Συμβούλιο ως Αρχηγός Κράτους και ως Αρχηγός Κυβέρνησης
Προεδρία

Τα Αξιώματα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου θα εναλλάσσονται εκ περιτροπής μεταξύ των μελών του Συμβουλίου κάθε 10 μήνες. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν θα προέρχονται από το ίδιο συνιστών κράτος.


Στα εν λόγω αξιώματα δεν θα παραμένουν μέλη που προέρχονται από το ίδιο συνιστών κράτος για περισσότερες από δύο συνεχόμενες περιόδους.


Ο Πρόεδρος θα εκπροσωπεί το Συμβούλιο ως Αρχηγός Κράτους σε επίσημες εκδηλώσεις, θα υπογράφει και θα λαμβάνει τα διαπιστευτήρια διπλωματικών αποστολών και θα απονέμει τις τιμητικές διακρίσεις της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα εκπροσωπεί την Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία σε συνδιασκέψεις αρχηγών κυβερνήσεων, εκτός εάν το Συμβούλιο υποδείξει άλλο μέλος. *


Οι επικεφαλής των υπουργείων
Κάθε μέλος θα είναι επικεφαλής ενός υπουργείου. Οι επικεφαλής των υπουργείων θα συντάσσουν και θα εκτελούν τις αποφάσεις του Συμβουλίου που αφορούν στο υπουργείο τους.

Θα εκπροσωπούν την Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία σε συνδιασκέψεις υπουργών κυβερνήσεων*. Το μέλος που είναι αρμόδιο για τις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εκπροσωπεί το Προεδρικό Συμβούλιο σε συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκτός εάν το Συμβούλιο υποδείξει άλλο μέλος.*

*Οποιοσδήποτε εκπρόσωπος της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας σε διεθνείς συνόδους θα δεσμεύεται από τις αποφάσεις του Προεδρικού Συμβουλίου
 


Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠέθανε τα ξημερώματα ο καθηγητής Μίλτος Αναγνώστου
Επόμενο άρθροΣυναντήσεις Υπουργού Αιγαίου με Τούρκους Υπουργούς