Αρχική Νέα Τοπικά Εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών για την αναστολή των αδειών λόγω των Ολυμπιακών...

Εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών για την αναστολή των αδειών λόγω των Ολυμπιακών αγώνων

23

Από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εκδόθηκε εγκύκλιος που αφορά στον προγραμματισμό κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση, η αναστολή των αδειών θα γίνει με την απαιτούμενη προσοχή, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες, χωρίς να υπάρξει σπατάλη ανθρώπινου δυναμικού, αλλά ούτε και έλλειψη του αναγκαίου προσωπικού, ώστε οι υπηρεσίες να μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων.

Το περιεχόμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων 2004.

1. Ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων που θα τελεσθούν στη Χώρα μας κατά την περίοδο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2004, είναι αυτονόητη η ανάγκη προγραμματισμού της χορήγησης των κανονικών αδειών κατά τη θερινή περίοδο σε δημόσιους υπαλλήλους των υπηρεσιών που η έδρα τους βρίσκεται στο Νομό Αττικής καθώς επίσης και σε Νομούς, όπου εδρεύουν ολυμπιακοί δήμοι. Για τη διαχείριση του θέματος των κανονικών αδειών των υπαλλήλων οι υπηρεσίες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στις υπηρεσίες που έχουν άμεση εμπλοκή με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και στις υπόλοιπες, που εμπλέκονται έμμεσα, με την έννοια ότι ενδέχεται οι άμεσα εμπλεκόμενες υπηρεσίες να χρειασθούν τη συνδρομή τους σε θέματα αρμοδιότητάς τους. Πρέπει να θεωρηθεί ότι έμμεσα εμπλεκόμενες είναι τουλάχιστον οι δημόσιες υπηρεσίες που εδρεύουν σε νομό, όπου θα διεξαχθούν ολυμπιακά αγωνίσματα. Η ορθολογική χορήγηση των κανονικών αδειών καθίσταται επομένως απαραίτητη, προκειμένου να υπάρξει, αφενός προγραμματισμός από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού των διαφόρων υπηρεσιών και αφετέρου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες σε προσωπικό της δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο του εθνικού στόχου της άρτιας και επιτυχημένης διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων από τη Χώρα μας.

2. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως επιτελικός φορέας, αρμόδιος σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, συντονίζοντας μια σειρά από διαδοχικές συναντήσεις και διαβουλεύσεις μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων της δημόσιας διοίκησης και των αρμοδίων εκπροσώπων της «Οργανωτικής Επιτροπής Αθήνα 2004›, διαπίστωσε την ανάγκη ειδικής – εσωτερικής ρύθμισης και προγραμματισμού των αδειών του προσωπικού των υπηρεσιών που θα συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία και διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων. Η ανάγκη αυτορρύθμισης τεκμηριώνεται και από το γεγονός ότι οι ίδιες οι υπηρεσίες γνωρίζουν με ακρίβεια το βαθμό και την ένταση εμπλοκής τους στην Ολυμπιακή προετοιμασία. Κατά συνέπεια, είναι οι πλέον αρμόδιες να διαχειριστούν το ζήτημα χορήγησης κανονικών αδειών στο προσωπικό τους κατά την καλοκαιρινή περίοδο, με βασικό κριτήριο τις αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων και τις ειδικότητες των υπαλλήλων, των οποίων η συμμετοχή κρίνεται αναγκαία για την προετοιμασία και διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.

3. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι τα Υπουργεία, των οποίων αρμοδιότητες σε θέματα του τομέα τους ασκούνται τόσο από τις υπηρεσίες των Περιφερειών όσο και από αυτές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού (π.χ. εποπτεία υγείας, έλεγχος τιμών, συγκοινωνίες κ.τ.λ.), πρέπει να παράσχουν άμεσα σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις για τις ιδιαίτερες ανάγκες που ανακύπτουν στους τομείς αυτούς εξαιτίας της προετοιμασίας και τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων καθώς επίσης να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την ενίσχυση των τομέων αυτών σε προσωπικό συγκεκριμένων ειδικοτήτων, όπου απαιτείται.

4. Επιπλέον, καθίσταται σαφές ότι κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων θα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας όλες οι Δ/νσεις ΠΣΕΑ των δημοσίων υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει ότι ο αρμόδιος Προϊστάμενος πρέπει, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, να βρίσκεται στη θέση του με το αναγκαίο προσωπικό για λειτουργία της μονάδας του.

5. Όσον αφορά στις υπηρεσίες, οι οποίες δεν έχουν άμεση εμπλοκή στη διαδικασία των Ολυμπιακών Αγώνων αλλά εδρεύουν στο Ν. Αττικής ή σε νομούς όπου υπάρχουν Ολυμπιακοί Δήμοι, θα πρέπει κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο, 10 Αυγούστου – 4 Σεπτεμβρίου 2004, να χορηγήσουν τις κανονικές άδειες στους υπαλλήλους (μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) σύμφωνα με τις διατάξεις του Υ.Κ (Ν.2683/99), -στο πεδίο εφαρμογής του οποίου ως προς τη χορήγηση κανονικών αδειών περιλαμβάνονται και οι υπάλληλοι (μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης-, με τις εξής δύο επισημάνσεις:

α) Δεν πρέπει να χορηγηθούν κατά την ανωτέρω περίοδο άδειες σε υπαλλήλους κλάδων ή ειδικοτήτων, των οποίων η συμβολή κρίνεται αναγκαία κατά τη συγκεκριμένη περίοδο όχι μόνο για την υπηρεσία τους αλλά, ενδεχομένως, και για την εξυπηρέτηση άλλων υπηρεσιών, όπως οδηγούς, υπαλλήλους τεχνικών ειδικοτήτων (ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, μηχανοτεχνίτες, ηλεκτρονικούς, συντηρητές κτιρίων κ.α.), στο προσωπικό καθαριότητας καθώς και στο προσωπικό του τομέα υγείας γενικά (επόπτες δημόσιας υγείας, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, βοηθητικό κ.λ.π.). Επίσης, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Πληροφορικής οφείλουν να βρίσκονται στη θέση τους σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

β) Επιπλέον, κατά την ίδια χρονική περίοδο (10 Αυγούστου – 4 Σεπτεμβρίου 2004) τα υπηρεσιακά στελέχη που κατέχουν θέσεις ευθύνης (Γενικοί Διευθυντές, Διευθυντές και Προϊστάμενοι Τμήματος) πρέπει να βρίσκονται στη θέση τους σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

6. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η χρήση του μέτρου της αναστολής των αδειών θα γίνει με την απαιτούμενη προσοχή, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες, χωρίς να υπάρξει σπατάλη ανθρώπινου δυναμικού, αλλά ούτε και έλλειψη του αναγκαίου προσωπικού, ώστε οι υπηρεσίες να μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων. Επισημαίνεται ακόμη ότι σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο υπάρξει ανάγκη, θα μπορεί να γίνει ανάκληση της κανονικής άδειας υπαλλήλων. Για το λόγο αυτό, όλοι οι αδειούχοι υπάλληλοι υποχρεούνται να δηλώσουν τη διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η άμεση ανάκλησή τους στην υπηρεσία σε περίπτωση ανάγκης.

7. Επιπρόσθετα, οι οικείοι Υπουργοί θα πρέπει να ρυθμίσουν έγκαιρα σημαντικά για τον ανωτέρω σκοπό ζητήματα του προσωπικού τους, όπως πιθανή υπερωριακή απασχόληση και ευελιξία ωραρίου συγκεκριμένων κατηγοριών (ειδικοτήτων) υπαλλήλων, μετακινήσεις – αποσπάσεις, προκειμένου να μπορούν να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες.

Θέτουμε ακόμη υπόψη σας ότι όλοι οι ανωτέρω περιορισμοί δεν αφορούν τις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες δεν συμμετέχουν κατά τα ανωτέρω με οποιονδήποτε τρόπο τόσο στην προετοιμασία όσο και στη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που οι αρμόδιοι πολιτικοί προϊστάμενοι κρίνουν διαφορετικά. Οι υπηρεσίες αυτές θα προγραμματίσουν κανονικά τις άδειες του προσωπικού τους με βάση τις ανάγκες τους.

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εγκυκλίου συμπεριλαμβάνονται τα Υπουργεία, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Περιφέρειες, οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές καθώς και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού.

Η εγκύκλιος δεν έχει εφαρμογή στις ΔΕΚΟ καθώς και στα Ν.Π.Ι.Δ., υπηρεσίες για τις οποίες τα εποπτεύοντα Υπουργεία θα πρέπει εγκαίρως να απευθύνουν σχετικές οδηγίες στο πλαίσιο της παρούσας εγκυκλίου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε συνεργασία με την «Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004› θα είναι στη διάθεσή σας, προκειμένου να συμβάλει στην επίλυση τυχόν προβλημάτων που ενδέχεται να ανακύψουν».


Πηγή: ΜΠΕ

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΣε σύσκεψη καλεί τους Συμβασιούχους το Νομαρχιακό Τμήμα Χίου της ΑΔΕΔΥ
Επόμενο άρθροΑκυρώνεται η παράσταση στη Βολισσό;