Αρχική Νέα Τοπικά Νοσηλεύτρια ζητά η ΔΑΕΧ

Νοσηλεύτρια ζητά η ΔΑΕΧ

23


18/05/2004


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ (Δ.Α.Ε.Χ.)Το Δ.Σ. της Δημοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρησης Χίου, προτίθεται να προσλάβει:
Μια Νοσηλεύτρια με σύμβαση Έργου διάρκειας ενός έτους. Τα προσόντα που απαιτούνται είναι:
Πτυχίο Μέσης τεχνικής Νοσηλευτικής Σχολής.
Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Αποδεδειγμένη εμπειρία.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υπόδικη, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση), με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν. 2207/1994.
Για την επιλογή θα συνυπολογισθούν εκτός των τυπικών προσόντων, το εάν οι υποψήφιοι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου Χίου ή είναι νόμιμοι κάτοικοι Δήμου Χίου, η οικογενειακή κατάσταση των υποψήφιων, ο αριθμός των ανηλίκων τέκνων, η ύπαρξη τέκνου με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2.Βιογραφικό Σημείωμα.
3.Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους.
4.Κυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα α)ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή ή υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος κατ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, δεν έχουν, λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση, β)ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ)ότι δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
6.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος ή ανεπάγγελτος.
7.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
8.Πιστοποιητικό του οικείου δήμου ή κοινότητας για τη μόνιμη κατοικία του υποψηφίου.
9.Βεβαίωση του φορέα που απασχόλησε τον εργαζόμενο για την απόδειξη της εμπειρίας.
10.Πιστοποιητικό κρατικού φορέα για την εξακρίβωση της αναπηρίας των προστατευόμενων μελών.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην Δ.Α.Ε.Χ. οδό Οινοπίωνος αριθμό 1, στην πόλη της Χίου, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, μέχρι την 21η Μαίου 2004.

ΓΙΑ ΤΗ Δ.Α.Ε.Χ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΑΚΗΣ

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΣυγχαρητήρια Επιτροπής αγώνα για την κινητοποίηση
Επόμενο άρθροΣυνεπείς και φέτος στο ραντεβού τους οι Εθελοντές Δασοπροστασίας του Δήμου Ομηρούπολης