Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Ξεκινούν οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο...

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

26

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.). Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε μία από τις τρεις (3) εξειδικεύσεις που παρέχονται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών-Παραγωγής, Λογιστική – Ελεγκτική, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων), είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) υποχρεωτικά μαθήματα στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο, ενώ στο τρίτο πραγματοποιείται η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 θα εισαχθούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.), τριανταπέντε έως σαράντα (35-40) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν στην αίτηση εγγραφής τους μία (1) από τις ανωτέρω τρεις εξειδικεύσεις. Στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών, Kοινωνικών, Διοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ. Στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι. με την προϋπόθεση ότι πριν από την αξιολόγηση της αίτησής τους, θα έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε τέσσερα (4) μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Διευκρινίζεται ότι η επιτυχής εξέταση στα προπτυχιακά μαθήματα δεν σημαίνει εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αλλά προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M. B. A.) είναι:


1. Έντυπη Αίτηση (που παρέχεται από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση:
http://www.ba.aegean.gr/mba/aitisi_2004-2005.doc
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα,
3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.),
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας,
6. Τέσσερις (4) φωτογραφίες,
7. Δύο συστατικές επιστολές,
8. Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας: Proficiency-Cambridge ή Michigan που να έχει αποκτηθεί την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών ή TOEFL (213 και πάνω στο computer-based testing) ή IELTS (6 και πάνω), τα αποτελέσματα των οποίων κατοχυρώνονται για τέσσερα έτη. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου Πανεπιστημίου ή πτυχίου Αγγλικής Φιλολογίας. (Όσοι από τους υποψηφίους δεν έχουν τα προαναφερθέντα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας θα εξετασθούν γραπτώς),
9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν),
10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν),
11. Αναλυτική έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντά τους και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για Μεταπτυχιακές Σπουδές.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 1.500 € για κάθε εξάμηνο, τα οποία θα καταβάλλονται εφάπαξ πριν από την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου. Επίσης, παρέχεται ένας αριθμός υποτροφιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές με την υψηλότερη επίδοση στα μαθήματα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μιχάλων 8, Τ.Κ. 82 100, Χίος υπόψη κας Μπενά Μαργαρίτας (τηλ. επικοινωνίας 2271035120,από 11.00-16.00 fax: 2271035129, e-mail:
mbena@aegean.gr), το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2004 (σφραγίδα ταχυδρομείου).


Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.)

Αναπληρωτής Kαθηγητής
Λεωνίδας Ε. Μαρούδας

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΣωστή εταιρική διαδικτυακή παρουσία.
Επόμενο άρθροΠοδόσφαιρο: Β’ Τοπική, ΑΤΛΑΣ- ΚΑΛΑΜΩΤΗ για πρώτη θέση