Αρχική Νέα Τοπικά Το Τμήμα Περιβάλλοντος ενημερώνει την Περιφέρεια για τις αδειοδοτήσεις του νερού

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ενημερώνει την Περιφέρεια για τις αδειοδοτήσεις του νερού

13


Για τη νομοθεσία που διέπει στο θέμα των αδειοδοτήσεων για την άδεια χρήσης νερού για ύδρευση του Δήμου Χίου από τα πηγάδια της περιοχής του χειμάρρου Παρθένη ενημερώνει με υπηρεσιακό έγγραφο το Τμήμα Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Στην ουσία πρόκειται για ένα υπηρεσιακό έγγραφο που στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το έγγραφο του της Δ/νσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης που υπογράφεται από το Διευθυντή Γιώργο Στεφανίδη αναλυτικά έχει ως εξής:
“Από δημοσιεύματα του τοπικού τύπου πληροφορούμαστε ότι η ΔΕΥΑΧ έχει υποβάλλει αίτηση στην υπηρεσία σας για τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού για ύδρευση του Δήμου Χίου από υφιστάμενα πηγάδια στις όχθες του χειμάρρου Παρθένη σύμφωνα με το Π.Δ. 256/89.
Με το παρόν επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε, για την περίπτωση που δεν έχετε ενημερωθεί, ότι για την πραγματοποίηση αυτής της δραστηριότητας απαιτείται προηγουμένως η “Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων” από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου/ Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 (εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος), δεδομένου ότι η εν λόγω δραστηριότητα υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/2002 (υδραυλικά έργα, ομάδα 2η με α/α 3.1.β, υποκατηγορία 2η για υδρευόμενο πληθυσμό μεγαλύτερο από 5.000 κατοίκους).
Η εν λόγω υποχρέωση (έγκρισης περιβαλλοντικών όρων) δεν αποτελεί απλώς τυπική γραφειοκρατική διαδικασία,. Αλλά είναι ουσιαστική, καθόσον υποχρεώνει εκτός των άλλων όρων και προύποθέσε4ων και στην “κανονιστικής απόφασης” )σε Νομαρχιακό επίπεδο) καθορισμού “ζώνης προστασίας” των επιφανειακών νερ4ών που τροφοδοτούν τα υπό αδειοδότηση πηγάδια, όπως επιβάλλεται αφενός από την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 “για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης” (στο άρθρο 11) και αφετέρου από την Ε1β/221/65 “περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων” (στο άρθρο 6 περί καθορισμού χρήσεως επιφανειακών υδάτων κλπ.), δεδομένου ότι, εκτός των άλλων πηγών ρύπανσης (κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κλπ.), στο χείμαρρο Παρθένη εκβάλλουν (χωρίς προηγούμενη επεξεργασία) και τα στραγγίσματα ου σκουπιδότοπου του Δήμου Χίου.
Με την εν λόγω κανονιστική απόφαση (που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ) καθορίζονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις του αρμόδιου φορέα (ΔΕΥΑΧ ή Δήμος ή άλλος αντί αυτών οργανισμός ή φορέας), όσον αφορά στην εποπτεία της λεκάνης τροφοδοσίας (απορροής) και στη συντήρηση του αποδέκτη (χείμαρρου Παρθένη), που τροφοδοτεί τα παρόχθια πηγάδια ύδρευσης.
Λόγω της σοβαρότητας του θέματος παρακαλείσθε για τις ενέργειές σας και εν όψει έκδοσης των σχετικών άδειων χρήσης νερού για ύδρευση του Δήμου Χίου”. 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠαραμένει το ΠΑΝΑΓΙΑ ΨΑΡΙΑΝΗ στη γραμμή Χίος- Ψαρά
Επόμενο άρθρο2η μέρα πολιτιστικών προγραμμάτων Β’ βαθμιας