Αρχική Νέα Οικονομία Πρόγραμμα για τη Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του Αγροτικού πληθυσμού

Πρόγραμμα για τη Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του Αγροτικού πληθυσμού

28

Από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Χίου ανακοινώνεται ότι δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μέτρο 3.  του Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ. 2000-2006 <<Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του Αγροτικού πληθυσμού για το έτος 2005>>
      Η πρόσκληση αναφέρεται : 1) στην πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης Νέων Γεωργών Μέτρο 3.1 &  2) στην χορήγηση χαμηλότοκων δανείων για αντιμετώπιση δαπανών πρώτης εγκατάστασης Μέτρο 3.2

Α.  Δικαιούχοι του πρώτου  μέτρου είναι νέοι & νέες (φυσικά πρόσωπα) που είναι κάτω των 40 ετών (έχουν γεννηθεί μετά την 4-8-1965) και έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά σε δική τους γεωργική εκμετάλλευση σαν αρχηγοί της το διάστημα από 4 – 8 –2004 έως και 10-6-2005 και είναι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Χίου.
      Η γεωργική εκμετάλλευση του υποψηφίου θα πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος σε εργασία 0,5 ΜΑΕ  (1ΜΑΕ = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος) και να είναι ιδιόκτητη ή μισθωμένη με 10 ετές τουλάχιστον μισθωτήριο συμβόλαιο. Το ζωικό κεφάλαιο πρέπει να είναι ιδιόκτητο.
      Οι δικαιούχοι οφείλουν εντός προθεσμίας 3 ετών να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ να αποκτήσουν επαγγελματική ικανότητα, την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα γεωργού (δηλαδή τουλάχιστον 50% του εισοδήματος τους από γεωργικές δραστηριότητες) και να δημιουργήσουν μια οικονομικά βιώσιμη εκμετάλλευση. Για χρονικό δε διάστημα 10 ετών πρέπει να παραμείνουν στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους με την ιδιότητα του μερικής τουλάχιστον απασχόλησης γεωργού (δηλαδή 25% του εισοδήματος τους από γεωργικές δραστηριότητες), διατηρώντας το επίπεδο οικονομικής βιωσιμότητας με το οποίο εντάχθηκαν στο πρόγραμμα.
      Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης καθορίζεται από τον τόπο μόνιμης κατοικίας, το επίπεδο οικονομικής βιωσιμότητας και το μέγεθος της εκμετάλλευσης και μπορεί να φθάσει έως 25.000 Ευρώ.
      Οι φάκελλοι υποψηφιότητας με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και το σχέδιο δράσης  που συντάσσεται και υπογράφεται από Γεωτεχνικό διαπιστευμένο στο ΓΕΩΤΤΕ  καταθέτονται  σε 3 αντίγραφα στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Χίου. Ακολουθεί αξιολόγηση των φακέλων σε επίπεδο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Απόφαση Γνωμοδοτικής Επιτροπής σε επίπεδο Περιφέρειας.
       Η τελική Απόφαση ένταξης στο μέτρο γίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και η αποδοχή της με υπογραφή σχετικής σύμβασης. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε 2 δόσεις ισόποσες, η πρώτη μετά την υπογραφή της σύμβασης και η δεύτερη μετά την ολοκλήρωση των δεσμευτικών υποχρεώσεων.


Β. Δικαιούχοι για το μέτρο χορήγησης χαμηλότοκου δανείου μπορεί να κριθούν οι δικαιούχοι της πριμοδότησης πρώτης εγκατάστασης που δεν έχουν συμπληρώσει το 40 έτος της ηλικίας τους και δεν έχει παρέλθει τριετία από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης. Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιδότησης επιτοκίου με τους παρακάτω όρους: Διάρκεια επιδότησης μέχρι 6 έτη, Ποσοστό επιδότησης επιτοκίου 80%, κεφαλαιοποιημένη αξία της ενίσχυσης μέχρι τα 10.000 Ευρώ.
      Το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων και η πορεία εξέτασης των φακέλων υποψηφιότητας είναι ίδια με το καθεστώς πριμοδότησης πρώτης εγκατάστασης.


      Ολόκληρη την Απόφαση δημοσιοποίησης-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τις σχετικές φόρμες εντύπων, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr
      Επίσης στην ιστοσελίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου www.chios.gr  υπάρχουν καταχωρημένα τα παραπάνω καθώς και η ΚΥΑ 609/2005 που καθορίζει την εφαρμογή του Μέτρου. Τέλος πρόσθετες πληροφορίες, διευκρινήσεις και έντυπο υλικό μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στο αρμόδιο Γραφείο Νέων Γεωργών της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Χίου.


Ο Δ/ντης Αγροτικής Ανάπτυξης Χίου


 Στ. Κλουμάσης