Αρχική Νέα Οικονομία Εκπαίδευση Μηχανικών σε ειδικά θέματα δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Εκπαίδευση Μηχανικών σε ειδικά θέματα δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

15

 Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σχεδίασε και υλοποιεί έργο με τίτλο “Εκπαίδευση Μηχανικών σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)” στο πλαίσιο του Μέτρου 2.5, κατηγορία πράξης 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ (2000-2006), το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους.


Το έργο αφορά στην εκπαίδευση των μελών του ΤΕΕ όλης της χώρας και των τακτικών μελών του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΕ (e-TEE), πάνω σε σύγχρονα και εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία σχετικά με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, περιλαμβανομένων θεμάτων σχετικών με τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον.


Η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί μέσω πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, είτε με παραδοσιακή διδασκαλία είτε με εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) είτε με συνδυαστικές μεθόδους, που θα προσφέρουν οι φορείς εκπαίδευσης.


Το έργο αφορά στην εκπαίδευση των Μηχανικών όλης της χώρας, περιλαμβανομένων και των τακτικών μελών του Τμήματος Πληροφορικής και


Επικοινωνιών του ΤΕΕ (e-TEE) πάνω σε σύγχρονα και εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία και εργαλεία (λογισμικά) σχετικά με τις Τεχνολογίες


Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) – περιλαμβανομένων θεμάτων σχετικά με τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον (GreenICT). Η εκπαίδευση γίνεται μέσω


Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων που θα οδηγούν σε πιστοποίηση των ωφελούμενων, θα προσφέρονται από Φορείς Εκπαίδευσης και θα υλοποιούνται είτε δια


παραδοσιακής διδασκαλίας είτε δια εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) ή με συνδυασμό αυτών.


Η εκπαίδευση των ωφελούμενων αποβλέπει στην:


o Αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους πάνω σε ειδικά εργαλεία ΤΠΕ απαραίτητα για την υλοποίηση της εργασίας τους με βάση τα σύγχρονα


δεδομένα (π.χ. εφαρμογές CAD/CAM, εφαρμογές GIS, εφαρμογές ασύρματων δικτύων, εφαρμογές διαχείρισης έργων για Μηχανικούς)


o Αναβάθμιση των γνώσεων τους σε σύγχρονα αντικείμενα ΤΠΕ (π.χ. ΤΠΕ και Περιβάλλον, Ψηφιακή Τηλεόραση, Έξυπνα σπίτια, ασύρματα δίκτυα)


o Μείωση των ανισοτήτων σε θέματα γνώσης σε εργαλεία και σύγχρονα αντικείμενα ΤΠΕ μεταξύ των διαφόρων ηλικιακών ομάδων.


 Θα καλυφθούν επιστημονικά πεδία συναφή με το αντικείμενο των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων και των επιστημόνων ΤΠΕ που ενδεικτικά θα καλύπτουν επιστημονικά θεματικά πεδία όπως:


o σχεδιαστικά προγράμματα και ηλεκτρονικές πλατφόρμες, χρήσιμες για την άσκηση του επαγγέλματος των μηχανικών


o εφαρμογές και εργαλεία σχετικά με τα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS)


o θέματα σχετικά με τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον (GreenICT), ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας και εφαρμογές τους στο


πεδίο δράσης των μηχανικών


o ευρυζωνικές υπηρεσίες και υποδομές, πληροφοριακά συστήματα


o θέματα εφαρμογής ψηφιακών διαδικασιών και υπηρεσιών στο επάγγελμα τωνμηχανικών


Το ύψος της επιδότησης ανά ωφελούμενο ανέρχεται στο 90% του κόστους του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, με μέγιστο ποσό τα €1.500 και περιλαμβάνει το


κόστος εκπαίδευσης, εξέτασης και πιστοποίησης των ωφελούμενων, οι οποίοι καταβάλλουν μόνο τη δική τους συμμετοχή στο Φορέα Εκπαίδευσης.


Κάθε ωφελούμενος μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα και να εξασκήσει το δικαίωμα της επιδότησής του μόνο μία φορά, ανεξαρτήτως του είδους (Κατηγορία 1


ή Κατηγορία 2) και του ποσού του Εκπαιδευτικού Προγράμματος που θα επιλέξει.


Εγγραφές των ωφελούμενων σε Προγράμματα Εκπαίδευσης θα γίνονται μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του έργου και με βάση τη σειρά προσέλευσης. Σε


περίπτωση που ο προϋπολογισμός του έργου εξαντληθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, το ΤΕΕ έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τη δράση και να αυξήσει τον


αριθμό των ωφελούμενων στο έργο.


Το έργο «e-Μηχανικοί» συγχρηματοδοτείται κατά 20% από εθνικούς πόρους και κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), μέσω του Επιχειρησιακού


Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Η υλοποίηση της δράσης έχει ανατεθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) στο πλαίσιο του Μέτρου 2.5,


κατηγορία πράξης 2, του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας».


Δικαιούχοι μηχανικοί


Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι μηχανικοί της χώρας που είναι εγγεγραμμένοι στο ΤΕΕ καθώς και τα τακτικά μέλη του Τμήματος Πληροφορικής και


Επικοινωνιών του ΤΕΕ (e-TEE).


Αφού ο δικαιούχος ενημερωθεί για τα προσφερόμενα Εκπαιδευτικά Προγράμματα θα πρέπει να απευθυνθεί στο Φορέα( ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΕΕΣ, κ.α.) που παρέχει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει, με σκοπό την εγγραφή του.