Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Ελπ. Τσουρή για Τεχνολογικό Πάρκο στη Χίο

Ερώτηση Ελπ. Τσουρή για Τεχνολογικό Πάρκο στη Χίο

73

 Στα πλαίσια της δράσης 3.7.1 του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου «Τεχνοκυψέλες Βορείου Αιγαίου-Δημιουργία χώρων εγκατάστασης/προσέλκυσης επιχειρήσεων καινοτομικών ή και έντασης γνώσης (Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα-Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων»), εγκρίθηκε η πρόταση της εταιρείας «Aegean Technopolis AE». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.692.829€ με δημόσια δαπάνη 846.414,50€.


Το έργο ολοκληρώθηκε την 31η-12-2008. Ο έλεγχος του φυσικού αντικειμένου του έργου πραγματοποιήθηκε, από την αρμόδια επιτροπή, στις 27-2-2009 και ο οικονομικός έλεγχος διεξήχθη στις 13 και 14-4-2009.


Δεδομένου ότι το έργο είναι εξαιρετικής σημασίας για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη του νησιού, παρακαλώ για την κατάθεση:


1. Της τελικής έκθεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, την οποία υπέβαλε ο ανάδοχος.
2. Τις εκθέσεις των εξουσιοδοτημένων οργάνων ελέγχου, τα οποία διενήργησαν  τους ενδιάμεσους ελέγχους Πιστοποίησης και Παραλαβής του έργου.
3. Της τελικής έκθεσης ελέγχου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, από την αρμόδια Επιτροπή.07.07.2009
Η αιτούσα βουλευτής


Ελπίδα Τσουρή