Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ανοικτό Forum Διαβούλευσης για την Ανάπτυξη του Νομού Χίου, από τους 2...

Ανοικτό Forum Διαβούλευσης για την Ανάπτυξη του Νομού Χίου, από τους 2 βουλευτές του νομού

13

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Αγαπητοί συμπολίτες,


Όπως γνωρίζετε, στις 09 Νοεμβρίου 2009, με κοινή μας πρωτοβουλία, διοργανώσαμε συνάντηση εργασίας εκπροσωπών τοπικών φορέων.
Κατά την εν λόγω συνάντηση, διαπιστώθηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός ανοικτού βήματος καταγραφής, τεκμηρίωσης αλλά και αξιολόγησης των προτάσεων, για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Νομού μας και των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν.
Σε συνέχεια αυτής της πρωτοβουλίας, σας καλούμε να συμμετέχετε στη σύσταση άτυπου συλλογικού οργάνου, με τον τίτλο «Ανοικτό Forum Διαβούλευσης για την Ανάπτυξη του Νομού Χίου».
Θεωρούμε πολύ σημαντική την ενεργό συμμετοχή σας στη σύσταση και τις εργασίες του Forum, επειδή πιστεύουμε ότι θα συνεισφέρει στην από κοινού διαμόρφωση, τεκμηρίωση και εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής αποδοχής και συναίνεσης στις βασικές στρατηγικές επιλογές ισόρροπης ανάπτυξης του Νομού μας.
Για το σκοπό αυτό, θέτουμε σήμερα και για ένα μήνα, σε δημόσια διαβούλευση, σχέδιο λειτουργίας του Forum, το οποίο θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο http://www.chios.gr/forum 
Θεωρούμε ότι, με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζονται αφενός μεν, η ανοικτή και κατά το δυνατόν ευρεία συμμετοχή φορέων και πολιτών και αφετέρου, η εύρυθμη λειτουργία του.
Αναμένουμε τις απόψεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση forum@chios.gr


Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μας.Ελπίδα Τσουρή                                                                         Κωστής Μουσουρούλης
      

Ανοικτό Forum Διαβούλευσης για την  ανάπτυξη του Νομού Χίου


Καταστατικό και Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

 

Άρθρο 1

Σύσταση,  Αποστολή και δραστηριότητες

1. Για την υποστήριξη της προώθησης της ανάπτυξης του Νομού Χίου συνιστάται άτυπο συλλογικό όργανο διαβούλευσης με τον τίτλο «Ανοικτό Forum Διαβούλευσης για την ανάπτυξη του Νομού Χίου», αναφερόμενο εφεξής ως «το Forum».

2. Αποστολή του Forum είναι  η υποστήριξη της προώθησης της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής του Νομού Χίου με ταυτόχρονη διατήρηση, με τη διαμόρφωση συνθηκών συστηματοποίησης του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των τοπικών φορέων και των πολιτών και την καταγραφή και παρακολούθηση της εφαρμογής των σχετικών συμπερασμάτων και κατευθύνσεων.

3. Με βάση την αποστολή του, το Forum είναι δυνατόν να αναλαμβάνει ιδίως τις ακόλουθες δραστηριότητες :

(α) Οργάνωση και υλοποίηση περιοδικών ή εκτάκτων συνελεύσεων-συνεδριάσεων των φορέων και πολιτών του Νομού που ενδιαφέρονται για την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής του Νομού.

(β) Οργάνωση συστηματικής κοινωνικής διαβούλευσης για ζητήματα προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης του Νομού, τόσο στα πλαίσια των ανωτέρω συνελεύσεων όσο και με άλλες μεθόδους επικοινωνίας (ηλεκτρονική συγκέντρωση προτάσεων, διαβούλευση κλπ).

(γ)  Μέριμνα για την καταγραφή, κωδικοποίηση και την ευρύτερη δυνατή δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων των ανωτέρω διαβουλεύσεων  στους πολίτες και τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή αναπτυξιακών δράσεων.

(δ) Μέριμνα για την παρακολούθηση και αποτίμηση των τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων που υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν στο Νομό, ως προς την εναρμόνισή τους με τις κατευθύνσεις και τα συμπεράσματα του Forum, καθώς και μέριμνα για την κοινοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων της εν λόγω παρακολούθησης.

4. Την τεχνική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Forum αναλαμβάνει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Ενιαία Νομαρχιακή Αυτοδίοικηση Χίου Α.Ε. (Αναπτυξιακή Εταιρεία Ε.Ν.Α. Χίου ΑΕ). 

5. Ειδικότερα, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Ε.Ν.Α. Χίου ΑΕ αναλαμβάνει την οργάνωση των συνελεύσεων του Forum, τη γραμματειακή του υποστήριξη, την προετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, την προετοιμασία της ημερήσιας διάταξης, την τήρηση του Μητρώου μελών του Forum, την τήρηση πρακτικών και την καταγραφή των συμπερασμάτων, τη δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας με τις δραστηριότητες και τα συμπεράσματα του Forum και την παραγωγή ενημερωτικών δελτίων με την καταγραφή της εναρμόνισης ή όχι των αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων των αρμοδίων φορέων προς τις κατευθύνσεις και τα συμπεράσματα του Forum.


Άρθρο 2

Μέλη και προεδρείο του Forum


1. Μέλη του Forum μπορούν να γίνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Σωματεία, Επιχειρήσεις της περιοχής κλπ) που ενστερνίζονται τις αρχές και διατάξεις του παρόντος και επιθυμούν να συνεισφέρουν στην αναπτυξιακή διαδικασία του Νομού έχουν εγγραφεί στο ειδικό Μητρώο Μελών του  Forum και συμμετέχουν επώνυμα στις συνελεύσεις του Forum.

2. Το ειδικό Μητρώο Μελών του Forum τηρείται από την ΕΝΑ Χίου Α.Ε. Για την εγγραφή στο ως άνω Μητρώο και τη συμμετοχή στις συνελεύσεις του Forum απαιτείται απλή Αίτηση – Δήλωση του μέλους με τα βασικά στοιχεία ταυτότητάς του.

Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα απαιτείται η δήλωση των εκπροσώπων, που θα συμμετέχουν στις συνελεύσεις. Ο ορισμός των εκπροσώπων μπορεί να τροποποιείται με νεότερη δήλωση.

3. Για τη συμμετοχή  στις συνεδριάσεις του Forum απαιτείται η εγγραφή στο ως άνω Μητρώο τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες προ της σύγκλησης της συνέλευσης.

4. Σε κάθε συνεδρίαση – συνέλευση ορίζεται Προεδρείο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και το Γραμματέα του.

Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Προέδρου παραμένουν στις θέσεις τους από την εκλογή τους μέχρι την εκλογή του νέου Προεδρείου κατά την επόμενη συνεδρίαση.

Ο Γραμματέας εκτελεί τα καθήκοντά του κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στην οποία εκλέγεται.


Άρθρο 3

Αρμοδιότητες Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α)  Προεδρεύει της συνεδρίασης στην οποία εκλέγεται.

(β)  Συγκαλεί την επόμενη  συνεδρίαση  και προεδρεύει αυτής μέχρι της εκλογής του νέου Προεδρείου.

(γ)  Υπογράφει τα συμπεράσματα της συνεδρίασης  της οποίας προεδρεύει.

(γ)  Μεριμνά για την αποτελεσματική διάχυση των συμπερασμάτων της συνεδρίασης της οποίας προεδρεύει.

(δ)  Μεριμνά για την αποτελεσματική υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Forum με βάση την αποστολή του, συνεργαζόμενος με την ΕΝΑ Χίου Α.Ε. κατά το διάστημα της θητείας του.

2. Σε περίπτωση κωλύματος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του..

3. Ο Γραμματέας μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών, την  καταγραφή και κωδικοποίηση των συμπερασμάτων των συνεδριάσεων, καθώς και  τη σχετική ενημέρωση των μελών..


Άρθρο 4

Οργάνωση συνεδριάσεων

1. To Forum συνεδριάζει τακτικά δυο φορές ετησίως τουλάχιστον και συγκαλείται από τον Πρόεδρό της με πρόσκλησή του. Ο Πρόεδρος μπορεί να συγκαλέσει και έκτακτη συνεδρίαση με αιτιολογημένη πρόσκλησή του.

2. Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των συνεδριάσεων του Forum, είναι ελεύθερη η υποβολή θέσεων και προτάσεων που αφορούν την αποστολή και τις δραστηριότητες του Forum από οποιονδήποτε πολίτη ή φορέα , ανεξάρτητα εάν είναι μέλος του Forum. Οι θέσεις και προτάσεις αυτές κωδικοποιούνται και αρχειοθετούνται με μέριμνα της ΕΝΑ Χίου Α.Ε.

3. Το Προεδρείο καθορίζει την ημερήσια διάταξη και την υποβάλλει για έγκριση κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

4. Τα μέλη μπορούν να υποβάλουν γραπτώς στον Πρόεδρο θέματα προκειμένου να περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Κατ’ εξαίρεση, θέματα που τίθενται προς συζήτηση από τα μέλη κατά τη συνεδρίαση δύνανται να συζητηθούν κατόπιν λήψης σχετικής απόφασης από την πλειοψηφία των παρόντων μελών.

5. Οι προσκλήσεις, η ημερήσια διάταξη καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο διαβιβάζονται στα μέλη ηλεκτρονικά, κατά κανόνα, δύο (2) εβδομάδες πριν από τη συνεδρίαση Επιπλέον, για την κατάλληλη προετοιμασία των μελών σχετικά στοιχεία και πληροφορίες θα παρατίθενται στην ενημερωτική ιστοσελίδα του Forum.

6. Στις συνεδριάσεις είναι δυνατό να προσκαλούνται ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα ανάλογα με την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

7. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, με μέριμνα του Γραμματέα και με την υποστήριξη της ΕΝΑ Χίου Α.Ε., τηρούνται  πρακτικά.. Τα πρακτικά δημοσιεύονται και στην ιστοσελίδα του Forum.


Άρθρο 5

Εκλογή Προεδρείου και διαδικασίες λήψης αποφάσεων

1. Δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Forum έχουν τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο ειδικό Μητρώο των μελών του.

2. Κάθε νομικό πρόσωπο διαθέτει δικαίωμα τριών (3) ψήφων στις συνεδριάσεις του Forum, ενώ κάθε φυσικό πρόσωπο μία (1) ψήφο.

3. To Forum έχει απαρτία όταν παρίσταται το 60% των μελών με δικαίωμα ψήφου.

4. Η εκλογή του Προεδρείου, η διατύπωση των συμπερασμάτων και γενικά οι αποφάσεις των συνεδριάσεων λαμβάνονται με τη συναίνεση όλων των μελών.

Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, η απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων των παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου.

5. Οι αποφάσεις και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων υπογράφονται από τον Πρόεδρο, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Forum και εκδίδεται σχετικό δελτίο τύπου με ευθύνη της ΕΝΑ Χίου Α.Ε., το οποίο αποστέλλεται στα έντυπα και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.


Άρθρο 6
Ενημέρωση – πληροφόρηση των μελών του Forum

1. Για την πληρέστερη ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών, η ΕΝΑ Α.Ε.  φροντίζει, υπό την σχετική παρακολούθηση του Προεδρείου, να ενημερώνει τα μέλη με έγκυρο και οργανωμένο τρόπο σχετικά με:

(α)  Τα πρακτικά, τα συμπεράσματα και τις αποφάσεις των συνεδριάσεων του Forum.

(β)  Την τεκμηρίωση των συμπερασμάτων και αποφάσεων.

(γ)  Το περιεχόμενο του ειδικού Μητρώου των μελών του Forum.

(δ)  Το περιεχόμενο δελτίων τύπου.

(ε)  Ενημερωτικά δελτία  με την καταγραφή της εναρμόνισης ή όχι των αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων των αρμοδίων φορέων προς τις κατευθύνσεις και τα συμπεράσματα του Forum.

2. Η ανωτέρω ενημέρωση – πληροφόρηση θα γίνεται κυρίως  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις (e-mail) όλων των μελών τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα  να αντλούν οποιοδήποτε πληροφοριακό στοιχείο από την  ιστοσελίδα του  Forum.


Άρθρο 7

Τροποποίηση Καταστατικού /  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Το παρόν Καταστατικό / Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Forum.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΕκδήλωση Επιμελητηρίου για το Νέο Έτος
Επόμενο άρθρο“Στα χνάρια των κουτσών”, έκθεση του Εβη Χρήστου, του Θ. Πυλιώτη