Αρχική Νέα Οικονομία Από τις 15 Μαρτίου τίθεται τελικά σε ισχύ η αύξηση του ΦΠΑ

Από τις 15 Μαρτίου τίθεται τελικά σε ισχύ η αύξηση του ΦΠΑ

9

 Από τις 15 Μαρτίου και όχι από χθες ισχύει η αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ, με μόνη εξαίρεση τα βιομηχανοποιημένα καπνικά προϊόντα για τα οποία η αύξηση ισχύει από τις 4 Μαρτίου.


Υπενθυμίζεται ότι με το σχέδιο νόμου «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα από τη Βουλή, αυξάνονται οι συντελεστές ΦΠΑ και διαμορφώνονται από 4,5% σε 5%, από 9% σε 10% και από 19% σε 21%, ενώ δεν μεταβάλλεται η έκπτωση που θα εξακολουθεί να ισχύει για τα νησιά του Αιγαίου. Τα έσοδα εξάλλου υπολογίζονται σε 1,3 δισ. ευρώ ή 0,55% ΑΕΠ.


Στη Βουλή κατατέθηκαν, επί του νομοσχεδίου, σειρά νομοτεχνικών βελτιώσεων που έχουν ως εξής:


Νομοτεχνικές βελτιώσεις – Προσθήκες


1. Αρθρο 1 παρ. 4: Στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν στο ανωτέρω προσωπικό δεν καταβάλλονται επιδόματα, αποζημιώσεις ή αμοιβές κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου της παραγρ. 2 του παρόντος, οι πάσης φύσεως αποδοχές μειώνονται κατά επτά τοις εκατό (7%).»


2. Αρθρο 1 παρ. 5: Στο τέλος της παραγράφου 5 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, καθώς και της παραγράφου 4 κατισχύουν κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατομικής σύμβασης εργασίας ή συμφωνίας.»


3. Αρθρο 3 παρ. 5: Στην παράγραφο 5 αντί των λέξεων «του παρόντος άρθρου καταργούνται» τίθενται οι λέξεις «του παρόντος και των προηγούμενων άρθρων καταργούνται.»


4. Αρθρο 5 παρ. 2: Στην παράγραφο 2 αντί των λέξεων «οικονομικού έτους 2009,» τίθενται οι λέξεις «οικονομικού έτους 2010,»


5. Στο άρθρο 5: Προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:


«5. (α) Στο άρθρο 39 παρ. 1 του ν. 1914/1990 (Α’ 178) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά τις λέξεις «και επανελέγχων» προστίθενται οι λέξεις «καθώς και για την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων, τη βεβαίωση και την επιδίωξη είσπραξης των εσόδων,»


(β) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 1919/1990 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι λέξεις «οι οποίοι κατά τη διενέργεια του ελέγχου εξομοιούνται με τους προϊσταμένους των ΔΟΥ και των περιφερειακών διευθύνσεων του ΣΔΟΕ και έχουν τα αυτά δικαιώματα και υποχρεώσεις με αυτούς» αντικαθίστανται από τις λέξεις και προστίθεται εδάφιο ως εξής:


«οι οποίοι κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης εξομοιούνται με τους προϊσταμένους των ΔΟΥ και των περιφερειακών διευθύνσεων της ΥΠΕΕ για όλες τις αρμοδιότητες που αφορούν έλεγχο, επανέλεγχο, καταλογισμό, βεβαίωση και επιδίωξη της είσπραξης των εσόδων και έχουν τα αυτά δικαιώματα και υποχρεώσεις με αυτούς.


Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.»


6. Αρθρο 8 παρ. 1: Στην παράγραφο 1 διαγράφεται η λέξη «τιμαριθμικές».


7. Αρθρο 8: Προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Στα επιδόματα και αποζημιώσεις του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται οι περικοπές των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος.»


8. Αρθρο 10 παρ. 3: Στο τέλος της παραγράφου 3 και πριν την τελεία προστίθενται οι λέξεις «με εξαίρεση όσες αφορούν προσωπικό που υπάγεται στις ρυθμίσεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου αυτού».


9. Αρθρο 11 παρ. 7: Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 μετά τις λέξεις «ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» προστίθενται οι λέξεις «και συμβάσεις μίσθωσης έργου».


10. Αρθρο 11 παρ. 8: Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 αντί των λέξεων «κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%),» τίθενται οι λέξεις «κατά πενήντα τοις εκατό (50%),»


11. Αρθρο 17 παρ. 4: Στις περιπτώσεις β) και γ) του Πίνακα της παραγράφου 4, μετά τις λέξεις «από δέρμα» και πριν την τελεία τίθενται οι λέξεις «της περίπτωσης α)»


12. Στο άρθρο 17: Προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Τα είδη της παραγράφου 4 που παραλαμβάνονται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή ετοίμων προϊόντων της ίδιας παραγράφου, απαλλάσσονται του φόρου πολυτελείας.


Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.»


13. Ο τίτλος του Κεφαλαίου Ε’ αναδιατυπώνεται ως εξής: «Αλλαγή της τιμολόγησης των φαρμάκων, προγράμματα απασχόλησης των ανέργων και πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλομένων εισφορών».


14. Το άρθρο 21 αναδιατυπώνεται ως εξής:


«Αρθρο 21


1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 1 αρχίζει από 1.1.2010.


2. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 2, 6 και 7 αρχίζει από 1.3.2010.


3. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 12 και 18 αρχίζει από 15.3.2010, με εξαίρεση τα βιομηχανοποιημένα καπνικά προϊόντα για τα οποία η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 12 αρχίζει από 4.3.2010.


4. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 13 έως και 17 αρχίζει από 4.3.2010 με εξαίρεση την περίπτωση κα) του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 15, η ισχύς του οποίου αρχίζει από 2.5.2010.


5. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»


Αρθρο 9 παρ. 13: Αντί δ) τίθεται 7


Αρθρο 13 παρ. 2: Στον πρώτο στίχο διαγράφονται οι λέξεις «και του τελευταίου εδαφίου»


Αρθρο 17 παρ. 4: Στην περίπτωση ιγ) του Πίνακα της παραγράφου 4, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με εξαίρεση τα προαναφερόμενα που υπάγονται στις δασμολογικές διακρίσεις 89.03.10.10, 89.03.91.92, 89.03.92.91, 89.03.99.10 και 89.03.99.91».


Αρθρο 1 παρ. 8: Στο τέλος της παραγράφου 8 προστίθενται οι λέξεις «καθώς και στις Τράπεζες.»


Αρθρο 2 παρ. 2: Πριν τη λέξη «καθώς» προστίθεται οι λέξεις «οι Τράπεζες»

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: Η Ημέρα της Γυναίκας
Επόμενο άρθροΦιλοζωϊκός Σύλλογος: απολογισμός δράσης για το 2009