Αρχική Νέα Τοπικά Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας 2007−2013

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας 2007−2013

7

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας 2007−2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ» ΜΕΤΡΟ 1.1: «ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΥΣΗ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση της μόνιμης παύσης αλιευτικών

δραστηριοτήτων στα πλαίσια του Μέτρου 1.1. του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007− 2013

 

Επιλέξιμες Δράσεις

Στην παρούσα απόφαση υπάγονται οι πράξεις για τη

μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων αλιευτικών

σκαφών ηλικίας άνω των δέκα (10) ετών με τους παρακάτω τρόπους:

• τη διάλυσή τους

• την αλλαγή χρήσης τους για μη αλιευτικές δραστηριότητες

 

 Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 1.1. είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πλοιοκτήτες τουλάχιστον ενός έτους του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους (περιλαμβανομένης και της σπογγαλιείας) που προβαίνουν σε μόνιμη παύση της αλιευτικής δραστηριότητας.

Σε περίπτωση θανάτου πλοιοκτήτη αλιευτικού σκάφους παράκτιας αλιείας δικαίωμα υποβολής της αίτησης ενίσχυσης έχουν οι κληρονόμοι που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 261/91 (άρθρο 2, εδάφιο 2 και 3).

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εις βάρος των οποίων εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης προηγούμενης κρατικής ενίσχυσης δεν είναι επιλέξιμα για ενίσχυση από την παρούσα πρόσκληση.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στις κατά τόπους

Υπηρεσίες Αλιείας έως και την 31/07/2011 καταληκτική

ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες  στο Τμήμα Αλιείας Χίου στο τηλέφωνο 2271044438, στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ στο τηλέφωνο 2105218104 και στην ιστοσελίδα www.alieia.gr.

Από το Γραφείο Τύπου

Της Περιφερειακής Ενότητας Χίου