Αρχική Νέα Οικονομία Διαδικτυακή Υποβολή Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2011 και Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ2011

Διαδικτυακή Υποβολή Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2011 και Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ2011

4

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Διαδικτυακή Υποβολή Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2011 και Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ2011

 

       ΣΧΕΤ:   5722/21-1-2011 Εγκύκλιος Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

 

       Ενημερώνουμε τους γεωργούς ότι για το έτος 2011έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά  την αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2011 και  Δήλωση Καλλιέργειας /Εκτροφής ΕΛΓΑ 2011 μέσω της ιστοσελίδας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.opekepe.gr.

Στην παρούσα φάση απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην υπάρχουν μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία της Ενιαίας αίτησης του 2010.

        Έτσι οι γεωργοί οι οποίοι δηλώνουν

    . ζωικό κεφάλαιο ή παράλληλη δράση π.χ. εξισωτική αποζημίωση, βιολογική

      γεωργία ή βιολογική κτηνοτροφία ,

        .έχουν προκύψει ευρήματα κατά την τηλεπισκόπηση της αίτησης του 2010,

        .έχουν προκύψει ευρήματα από επιτόπιο έλεγχο της αίτησης του 2010

        .έχει προκύψει πληρωμή με ποινές

        .δεν μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στη φάση αυτή .

 Στις περιπτώσεις αυτές η online υποβολή θα γίνει μετά από σχετική ανακοίνωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

 Για να θεωρείται έγκυρη η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής θα πρέπει η αίτηση  της Ενιαίας Ενίσχυσης 2011& Δήλωσης Καλλιέργειας /Εκτροφής ΕΛΓΑ να εκτυπωθεί και αφού υπογραφεί από τον ενδιαφερόμενο  να υποβληθεί εις διπλούν  στο Γραφείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε διάστημα 15 εργάσιμων ημερών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 15-5-2011