Αρχική Απόψεις Aρθρα Σιδερής Τσούρος: Περί Ενιαίου Φορέα Πολιτισμού

Σιδερής Τσούρος: Περί Ενιαίου Φορέα Πολιτισμού

50


  


     ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


          ΠΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΑΠΟ ΠΟΤΕ


                                                                         Του Ισίδωρου Τσούρου, Δικηγόρου


          Τι είναι τελικά ο Ενιαίος Φορέας Πολιτισμού; Πως θα λειτουργήσει; Τι έχει να προσφέρει στα πολιτιστικά πράγματα της Χίου; Δημιουργούνται κίνδυνοι από τη
λειτουργία του; Ή μήπως τα πολιτιστικά μεγέθη θα συρρικνώνονται όσο δεν ενοποιούνται οι σχετικές δράσεις στα όρια του Δήμου μας; Τα ερωτήματα προβάλουν
ακόμη πιο επίκαιρα, μετά και την τελευταία κρίση στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.


          Η λειτουργία του ενιαίου φορέα πολιτισμού αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης των πολιτιστικής πραγματικότητας μιας πόλης μικρομεσαίου
μεγέθους όπως είναι η Χίος. Αν συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αποσπασματικά τις επιμέρους ανάγκες μας, όπως μέχρι σήμερα, τότε νομοτελειακά θα οδηγηθούμε
στο μαρασμό τριών (Δ.Α.Ε.Χ., Ομήρειο, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) ημιτελών και αναποτελεσματικών μηχανισμών. Ο λόγος είναι απλός: Δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν τρεις
ολοκληρωμένες και ανεξάρτητες ταυτόχρονα διοικητικά και οικονομικά δομές σχεδιασμού ή υποστήριξης πολιτιστικών δράσεων. Οι απαιτούμενες για το λόγο αυτό
πιστώσεις είναι πολύ υψηλές και σε καμιά περίπτωση τα μεγέθη μας δεν δικαιολογούν αυτή την επιλογή.


          Ένα από τα σημεία τριβής και τροχοπέδης, στην λήψη της απόφασης για τη λειτουργία του ενιαίου φορέα πολιτισμού, είναι η αντίληψη ότι η λειτουργία του θα
στερήσει από τους επί μέρους διευθυντές και ιδιαίτερα τους καλλιτεχνικούς, βασικές διοικητικές αρμοδιότητες. Αυτό κατά την κρίση των τελευταίων θα έχει αρνητικές
συνέπειες στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των καλλιτεχνικών τους επιλογών. Στην πράξη όμως θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Αποδεσμευμένοι από διοικητικές
ευθύνες, θα έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με το κύριο αντικείμενο τους που είναι η καλύτερη δυνατή απόδοση των καλλιτεχνικών τους απόψεων. Το μοντέλο
της διπλής διεύθυνσης – καλλιτεχνικής και διοικητικής – είναι από τη φύση του αντιφατικό και αναποτελεσματικό και έχει καταδειχθεί, επανειλημμένως, στην
περίπτωση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.


          Πυρήνα της ενιαίας πολιτιστικής πολιτικής αποτελεί το ενιαίο πολιτιστικό πλάνο δράσεων. Το ενιαίο πολιτιστικό πλάνο δράσεων είναι ουσιαστικά ένα τακτικό
σχέδιο για την ανάπτυξη πολλαπλών πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο σήμερα, που όμως δεν θα σχεδιάζονται χωρίς προοπτική και ξεκομμένες από τη συνολική
πολιτιστική αλλά και αναπτυξιακή πολιτική.


        Ο πολιτισμός είναι και μια οικονομική δραστηριότητα. Από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής είναι εφικτή και η αποκόμιση κερδών, από τη στιγμή που
λειτουργήσουν παράλληλα και σε αρμονία οι οικονομικοί παράμετροι που χαρακτηρίζουν τη δραστηριότητα αυτή. Πολλές φορές η πραγματικότητα αυτή πολεμήθηκε
και ήταν η αφορμή να αμφισβητηθεί ακόμη και η ουσία του πολιτισμού και του πολιτιστικού προϊόντος, από αυτούς που, επικαλούμενοι μια ιδεολογική καθαρότητα,
αμφισβητούσαν το περιεχόμενο και τους στόχους του πολιτιστικού προϊόντος, όταν αυτό προσεγγιζόταν και από την οικονομική του διάσταση. Δεν είναι κατανοητό να
σχεδιάζονται και να επιλέγονται δράσεις που δεν θα διασφαλίζουν ένα ελάχιστο ποσοστό ανταποδοτικότητας.


          Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι για την επίτευξη των στόχων που θέτει η πολιτιστική μας πολιτική πρέπει να λειτουργήσει αποτελεσματικά και ο μηχανισμός που
θα αναλάβει το έργο σχεδιασμού και υλοποίησης της πολιτικής αυτής. Ο μηχανισμός αυτός δεν είναι βέβαια άλλος από τον Ενιαίο Φορέα Πολιτισμού. Στο
πρωταρχικό ερώτημα για τη νομική μορφή του Φορέα απαντάμε ότι αιτούμενο είναι η ενοποίηση των υφιστάμενων δημοτικών επιχειρήσεων και λοιπών νομικών
προσώπων (Δ.Α.Ε.Χ., Ομήρειο, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Β. Αιγαίου, Φιλαρμονική) σε ένα ενιαίο διοικητικό σχήμα, μια ενιαία δημοτική επιχείρηση. Η προοπτική αυτή έχει να
αντιμετωπίσει, σήμερα, πολλά προβλήματα κυρίως με το ΥΠ.ΠΟ. αλλά και με υφιστάμενες νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας
Διοίκησης κυρίως για θέματα προσωπικού. Παρ’ όλα αυτά, επικείμενη τροποποίηση του Δημοτικού Κώδικα, ενδέχεται να εισαγάγει σχετική ρυθμιστική
διάταξη.                                     Ως εναλλακτική λύση και μέχρι την πραγματική ενοποίηση των δημοτικών επιχειρήσεων, ο Ενιαίος Φορέας Πολιτισμού θα επιτευχθεί
με τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Λειτουργίας και Συντονισμού Δράσεων μεταξύ Δήμου Χίου, Δ.Α.Ε.Χ., Ομηρείου και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρίνεται απαραίτητη η
συμμετοχή της Δ.Α.Ε.Χ. γιατί, ουσιαστικά, θα αποτελέσει την ατμομηχανή του Φορέα, αφού η πλούσια εμπειρία των στελεχών της θα διασφαλίσει τον αναπτυξιακό
και ανταποδοτικό  χαρακτήρα της προσπάθειας. Περαιτέρω, και η Δ.Α.Ε.Χ. θα ενισχυθεί στις μέχρι τώρα δράσεις της, αλλά και στις μελλοντικές (χειμερινός
κινηματογράφος κτλ) από το προσωπικό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και του Ομηρείου.


       Ένα άλλο εμπόδιο για τη δημιουργία του Ενιαίου Φορέα Πολιτισμού είναι οι ανησυχίες όσων έχουν συνηθίσει να εμπλέκονται στις διοικήσεις των πολιτιστικών
οργανισμών, αφού διαισθάνονται ότι ο ρόλος τους θα περιοριστεί. Οι ανησυχίες αυτές είναι δικαιολογημένες γιατί ο Ενιαίος Φορέας έχει σαν στόχο ακριβώς αυτό: Να
κλείσει μια για πάντα παραμάγαζα και παράγκες που υφίστανται μόνο και μόνο για να διαιωνίζουν προσωπικές σκοπιμότητες, αλλά και μιζέρια για τον πολιτισμό.
Για τον αποτελεσματικότερο και αρτιότερο συντονισμό και σχεδιασμό τόσο της συνολικής πολιτιστικής πολιτικής όσο και των επιμέρους δράσεων τα διοικητικά
συμβούλια των επιχειρήσεων πρέπει να απαρτίζονται από τα ίδια άτομα. Επιπλέον πρέπει ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων που θα μετέχουν στα διοικητικά
συμβούλια να μειωθεί στον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό, με βάση τον δημοτικό και κοινοτικό κώδικα, δηλαδή στα δύο μέλη. Ο συνολικός αριθμός των συμβούλων
είτε της μελλοντικής ενιαίας επιχείρησης, είτε με τη μορφή συνεργαζόμενων φορέων, θα είναι εννέα μέλη. Απαρτίζονται από τον ίδιο Πρόεδρο και μέλη, ώστε να
αποφευχθούν συγχύσεις, διαφωνίες και αλληλλοκαλύψεις. Ορίζονται τρεις αντιπροέδροι με αρμοδιότητα εποπτείας από έναν φορεά (Δ.Α.Ε.Χ., ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,
Ομήρειο).


        Ο πολιτισμός πρέπει να αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα για το Δήμο Χίου. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να αποφευχθούν παρατράγουδα τύπου
ΔΗΠΕΘΕ, είναι απαραίτητο να υπάρξει διαπαραταξιακή συμφωνία και ομοφωνία στα πρόσωπα όσων απαρτίσουν τα διοικητικά συμβούλια. Να πρόκειται δηλαδή
για ανθρώπους καταξιωμένους, που δεν αντλούν συμφέροντα από την ενασχόλησή τους με τη διοίκηση και ταυτόχρονα, η εμπλοκή τους θα προσδώσει μεγαλύτερη
αξιοπιστία στον Ενιαίο Φορέα.


        Το προσωπικό του κάθε οργανισμού διατηρεί την οργανική σχέση με τον επί μέρους φορέα του, αλλά κατανέμεται σε Κεντρικές Διευθύνσεις, οι οποίες για
προφανείς λόγους, θα στεγαστούν σε κοινό χώρο: Διεύθυνση οικονομικού – διοικητικού,  Διεύθυνση τεχνικού, Διεύθυνση παραγωγής, Διεύθυνση εκπαιδευτικού ?
τεκμηρίωσης, Διεύθυνση προβολής – επικοινωνίας, Διεύθυνση προγραμματισμού, Διεύθυνση μελετών – σχεδιασμού.


        Το έργο του Ενιαίου Φορέα Πολιτισμού θα υποβοηθηθεί από τη συγκρότηση μιας ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΝΟΜΟΥ. Η επιτροπή αυτή θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των κυριότερων φορέων που ασκούν με οποιοδήποτε τρόπο πολιτιστική πολιτική στη Χίο αλλά και
ευρύτερα. Οι φορείς που θα μετέχουν στην επιτροπή αυτή πρέπει να είναι:


1.         Ο Ενιαίος Φορέας Πολιτισμού Δήμου Χίου.


2.         Εκπρόσωπος του Δήμου Χίου.


3.         Εκπρόσωπος της Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Χίου.


4.         Εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου.


5.         Εκπρόσωπος της 3ης εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.


6.         Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.


7.         Εκπρόσωπος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χίου μέσω του αντίστοιχου συνδικαλιστικού φορέα.


8.         Εκπρόσωπος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χίου μέσω του αντίστοιχου συνδικαλιστικού φορέα.


9.         Εκπρόσωπος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου.


10.       Εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Χίου.


11.       Εκπρόσωπος της Ένωσης Πολιτιστικών Σωματείων.


12.       Εκπρόσωπος των Μέσων Ενημέρωσης.


          Η επιτροπή αυτή έχει συμβουλευτικό ρόλο τόσο προς τον ενιαίο φορέα πολιτισμού Χίου, όσο και προς τα μέλη της.


                                      ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


        ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ           


         Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την αντικειμενική αδυναμία του ΥΠ.ΠΟ. αλλά και άλλων φορέων να συγκροτήσουν και να υλοποιήσουν πολιτικές σε όλα τα
επιμέρους θέματα πολιτισμού. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι με δεδομένη την έλλειψη συγκροτημένων φορέων πολιτιστικής διαχείρισης και σχεδιασμού, ο
Δήμος Χίου, σε συνεργασία με τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μηχανικών Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και με τη συσσώρευση
συγκεκριμένων γνώσεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας μπορεί να εξελιχθεί και σε ένα κέντρο παροχής υπηρεσιών μελέτης -οργάνωσης πολιτιστικής διαχείρισης και
μελέτης πολιτιστικών υποδομών. Επιπλέον είναι σκόπιμο να διεκδικήσουμε από το ΥΠ.ΠΟ. και το Υπουργείο Παιδείας τη συγκρότηση και λειτουργία στη Χίο ενός
πανελλήνιου κέντρου μελέτης των Ομηρικών Σπουδών. Είναι ένα από τα αντικείμενα που δυστυχώς αν και είχαμε την δυνατότητα να αναπτύξουμε στα προηγούμενα
χρόνια, δεν αξιοποιήσαμε. Έτσι σήμερα που βρισκόμαστε σε μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού των πολιτικών του ΥΠ.ΠΟ. δεν έχουμε στα χέρια μας ένα δεδομένο
που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια διεκδίκηση -με μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας- σημαντικών δράσεων και ευθυνών σε εθνικό επίπεδο.  Προς την
κατεύθυνση αυτή πρέπει να στραφεί το σύνολο των προσπαθειών μας για να δώσουμε διέξοδο στο ζητούμενο του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η Χίος σε σχέση
με την περιφέρεια, ρόλος που θα την αναδείξει σε σημαντικό περιφερειακό πολιτιστικό πόλο.


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.


      Σε κάθε σχολείο και με τη συνδρομή των διδασκόντων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και των αντιστοίχων διευθύνσεων καταρτίζονται
προγράμματα πολιτιστικής δημιουργίας. Την υποστήριξη των προγραμμάτων αυτών θα αναλάβει ο Ενιαίος Φορέας Πολιτισμού, ο οποίος δίνει τα μέσα αλλά και την
αναγκαία τεχνογνωσία.


ΟΜΑΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ


     Η ομάδα των οικονομικών μεταναστών από άλλες χώρες, κυρίως Αλβανία και Βουλγαρία, έχουν την ανάγκη γνωριμίας με τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της
σημερινής ελληνικής πραγματικότητας. Η γνώση αυτή θα βοηθήσει τόσο τους ίδιους, για τη γρηγορότερη ενσωμάτωση τους στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία, όσο και
την ίδια την ελληνική κοινωνία γιατί αποφεύγεται η δημιουργία κλειστών και περιθωριακών ομάδων. Αυτό σημαίνει ότι οι ομάδες αυτές έχουν την ανάγκη από μια
πολιτική που θα προωθήσει τη γνωριμία τους με τη σημερινή ελληνική πραγματικότητα, μιας πολιτικής που είναι το προστάδιο για την πλήρη ενσωμάτωση τους στην
σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Οι πολιτικές αυτές πρέπει να σχεδιαστούν με τρόπο που θα σεβαστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, ώστε σε καμιά περίπτωση να
μην έχουν τα χαρακτηριστικά μιας βίαιης προσαρμογής. Στην περίπτωση αυτή είναι βέβαιο ότι θα έχουμε τα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα.


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ


            Οι χώροι αυτοί είναι οι καθημερινοί χώροι όπου αναπτύσσονται μια σειρά δραστηριοτήτων όπως η εργασία, η μόρφωση, η ψυχαγωγία κτλ. Στους χώρους
αυτούς συγκροτείται και υλοποιείται ένα πρόγραμμα πολιτιστικής παρέμβασης με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή επικοινωνία και γνωριμία του κοινού με την τέχνη.
Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν όλοι οι προσφερόμενοι χώροι, οι καθημερινοί χώροι που αν σήμερα φαντάζουν απρόσωποι και αδιάφοροι, με τις κατάλληλες
παρεμβάσεις μπορούν να αναδείξουν ένα νέο πρόσωπο.


             Για παράδειγμα, ο Δημοτικός Κήπος μπορεί το καλοκαίρι να φιλοξενήσει μια μικρή υπαίθρια εικαστική ή φωτογραφική έκθεση και να δοθεί έτσι μια άλλη
διάσταση στο χώρο. Μια μικρή συναυλία σε ένα χώρο όπως π.χ. στο χώρο της παλιάς λαχαναγοράς ή στη Σαρακήνα, είναι ένα δρώμενο με πολλαπλή σημασία.


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


       Για την καλύτερη υποστήριξη των τομέων πολιτισμού δημιουργούνται από τη Δ.Α.Ε.Χ. αντίστοιχες θεματικές βιβλιοθήκες. Οι βιβλιοθήκες αυτές θα
περιλαμβάνουν κάθε πρόσφορο και σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό σχετικό με το περιεχόμενο του τομέα. Με τη λειτουργία τους θα υποστηρίζουν το έργο των
τομέων ενώ ταυτόχρονα είναι και σημαντικές βάσεις δεδομένων για τα θέματα που πραγματεύονται.


ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ


          Δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής μας ότι ένας σημαντικός αριθμός νέων της πόλης ασχολείται σήμερα με την μουσική, ενώ έχουμε ήδη και έναν αριθμό
καλλιτεχνών που ξεκίνησαν από εδώ και διαπρέπουν, επαγγελματικά, στο χώρο της μουσικής τόσο στη Χίο, όσο και πανελληνίως. Η Χίος “γεννά” ταλέντα και αυτό
δεν είναι τυχαίο, ούτε πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Πρέπει λοιπόν αυτό το ανθρώπινο δυναμικό να το ενισχύσουμε, όσο είναι εφικτό, καθιερώνοντας υποτροφίες
για μουσικές σπουδές στο εξωτερικό παιδιών που κατάγονται από τη Χίο και διαπρέπουν στη μουσική. Επί πλέον, η σύσταση και λειτουργία Δημοτικού Ωδείου στη
Χίο, θα είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη συνολικά των πολιτιστικών δρώμενων.             


            Τέλος σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή θα παίξει και μελλοντική σύσταση δημοτικού ή διαδημοτικού ραδιοφώνου, που θα αναλάβει τόσο την προβολή της
συνολικής πολιτιστικής πολιτικής μας , όσο της πολιτικής μας στο χώρο της μουσικής.


ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ


              Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι των δραστηριοτήτων μας είναι η παραδοσιακή μουσική. Είναι κοινή διαπίστωση ότι η παραδοσιακή μουσική είναι σήμερα
παραμελημένη και κινδυνεύει να τεθεί στο περιθώριο, ενώ παράλληλα τείνει να χάσει ένα σημαντικό μέρος της αυθεντικότητας της. Κύριο εργαλείο αυτής της
προσπάθειας θα είναι ένα ωδείο παραδοσιακής μουσικής που πρέπει να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει σε επίπεδο νομού.


ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ


             Στον τομέα των εικαστικών καταγράφεται μια σημαντική άνθηση και ανάπτυξη στη Χίο.


            Εκπαιδευτικό: Συγκροτούμε ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των εργαστηρίων του Ομηρείου, με τη διεύρυνση τόσο των αντικειμένων όσο και του περιεχομένου
σπουδών. Δημιουργούνται τμήματα προπαρασκευής για τους υποψήφιους φοιτητές της σχολής καλών τεχνών όπως και των φοιτητών της αρχιτεκτονικής και ειδικά
στο ελεύθερο σχέδιο. Θεσπίζεται μια μεγάλη υποτροφία – ενίσχυση για τον τομέα των εικαστικών που θα δίνεται σε ετήσια βάση σε πρόσωπο που διαπρέπει στο χώρο.


            Εκδηλώσεις: Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην οργάνωση μιας σειράς μεγάλων εκδηλώσεων με σημαντικό εικαστικό ενδιαφέρον.


            Ένταξη του Ομηρείου στο επιδοτούμενο Δίκτυο Δημοτικών Εικαστικών Εργαστηρίων του ΥΠ.ΠΟ.


ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ


       Ο τομέας αυτός πρέπει να οργανωθεί και να λειτουργήσει υπηρετώντας πολλαπλούς στόχους. Ο πρώτος αφορά τη διδασκαλία και τη διάδοση των παραδοσιακών
χορών, εθίμων και γενικά των παραδόσεων καθώς επίσης και την οργάνωση του τμήματος επιδείξεων. Τα θέματα αυτά παρουσιάζονται σαν μια ενότητα γιατί είναι
σημαντικό να συνδέεται ο χορός με το σύνολο της παράδοσης και να μην παρουσιάζεται μεμονωμένα, σαν ένα αυτοτελές δρώμενο. Ενισχύονται λοιπόν τα τμήματα
διδασκαλίας παραδοσιακών χορών, συνδυάζοντας εκτός από την εκμάθηση των χορών και τη γνωριμία με τα ήθη και τα έθιμα του τόπου, την παράδοση. Μάλιστα στα
πλαίσια των δράσεων τους, τα τμήματα φροντίζουν πέρα από την προβολή των παραδοσιακών χορών και την αναβίωση των εθίμων όπου αυτό είναι εφικτό. Τα
δρώμενα αυτά θα αναπτύσσονται στο φυσικό τους χώρο, δηλαδή στη γειτονιά, σε μια παράλληλη προσπάθεια να αποτελέσουν την αφορμή για επανασύνδεση του
κοινωνικού ιστού της πόλης που έχει διαταραχθεί


ΤΟΜΕΑΣ ΧΟΡΟΥ


      Στον τομέα αυτό υπάγεται ο κλασικός και σύγχρονος χορός. Διερευνάται η δυνατότητα ίδρυσης επαγγελματικής σχολής χορού. Η ενέργεια αυτή έχει σκοπό να
προσφέρει σπουδές υψηλού επιπέδου και βέβαια να βοηθήσει επαγγελματικά όσα άτομα θα ήθελαν να δουν τον χορό με προοπτική. Στα πλαίσια της σχολής
συγκροτείται ημιεπαγγελματική ομάδα χορού, η οποία και έχει την ευθύνη να ανεβάζει παραστάσεις χορού, ή να συμμετέχει σε συνολικότερες δράσεις, προβάλλοντας
με τον τρόπο αυτό την τέχνη του χορού.


ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ


          Ο τομέας αυτός είναι από τους πλέον δυναμικούς τομείς αφού με την ύπαρξη του ΔΗΠΕΘΕ και του Θερινού Κινηματογράφου, οι δυνατότητες παρέμβασης και
δημιουργίας είναι πάρα πολλές. Αυτό που απαιτείται είναι ένας σχεδιασμός με στόχο μέσα στα πλαίσια του τομέα, να δημιουργηθεί ένας μόνιμος πυρήνας δράσεων
με αντικείμενο το θέατρο και επίκεντρο τη Χίο. Είναι σημαντικό να επεξεργαστούμε για το θέατρο ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο δραστηριοτήτων που θα αναδείξει τις
δυνατότητες του. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού απαραίτητη προϋπόθεση είναι βέβαια ο σχεδιασμός να τύχει και μιας συστηματικής υποστήριξης, κυρίως από
την καλλιτεχνική διεύθυνση του τομέα. Πρέπει να νοιώσουν οι συνδημότες ότι το θέατρο αυτό είναι το δικό μας τοπικό θέατρο που ζει και δημιουργεί μέσα στην πόλη,
αξιοποιώντας το ντόπιο δυναμικό και όχι ένα κουβάρι αλληλοεξουντούμενων φατριών.


             Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες δράσεις που μπορούν να αναληφθούν από τον τομέα στα πλαίσια της προσέγγισης αυτής: Παρεμβάσεις στα σχολεία με
σκοπό την ενίσχυση των θεατρικών παραγωγών σε επίπεδο σχολείων και σύσταση σχολικού θεατρικού φεστιβάλ του νομού Χίου, με τη συμμετοχή όλων των σχολείων.
Ενίσχυση των συλλόγων και των ερασιτεχνών. Δημιουργία θεατρικού μουσείου, κυρίως με κομμάτια από παραγωγές του ΔΗΠΕΘΕ. Σε πρώτη  φάση  μπορεί να
λειτουργήσει σε χώρους τόσο της Πινακοθήκης όσο και του Ομηρείου. Οργάνωση θεατρικών αναλογίων με αφορμή γεγονότα και επετείους. 


          Η προαγωγή των παιδικών παραγωγών. Η λογική των ποιοτικών παιδικών παραγωγών πρέπει να προταχθεί των μεγάλων παραγωγών. Η παιδική παραγωγή
είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα και η επιλογή της ταυτότητας της δουλειάς αυτής ακόμη δυσκολότερο.


            Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σκέψη να συνεργαστεί το θέατρο και με ένα χιώτη θεατρολόγο για να μπορέσει να αποκτήσει επαφή με το σύγχρονο ρεπερτόριο και
τις νέες παραγωγές θεατρικών έργων. Η προοπτική αυτή είναι συμπληρωματική του έργου της καλλιτεχνικής διεύθυνσης και είναι βέβαιο ότι με τη συνεργασία τους θα
προκύψουν σημαντικές και πρότυπες ιδέες σε ότι αφορά το ρεπερτόριο του ΔΗΠΕΘΕ.


           Τέλος σε ότι αφορά τον κινηματογράφο η κατάσταση διαγράφεται πιο ευνοϊκή από άλλες πόλεις της Ελλάδας. Η Χίος είναι από τις λίγες περιφερειακές πόλεις
που έχει την τύχη να διατηρεί έναν ιδιωτικό χειμερινό κινηματογράφο, ένα δημοτικό θερινό και μία κινηματογραφική λέσχη. Έτσι η πολιτική μας στον χώρο αυτό
πρέπει να πάρει σοβαρά υπ’ όψη της τα δεδομένα αυτά. Είναι λοιπόν σκόπιμο οι επιλογές μας στο χώρο αυτό να έχουν ένα χαρακτήρα συνεργασίας με ιδιώτη και
λέσχη. Ενδεικτικά αναφέρω:             Τη συνεργασία με τον Κινηματογράφο ΔΙΑΝΑ και την Κινηματογραφική Λέσχη Χίου κατά τους χειμερινούς μήνες. Την
υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το ΥΠ.ΠΟ., Χειμερινών Κινηματογράφων μερικών προβολών (3 έως 4 εβδομαδιαίως). Τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του
Θερινού Σινέ Κήπος. Την παρουσίαση ανθρώπων του κινηματογράφου και του έργου τους


Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ


          Η οργάνωση και η λειτουργία των πολιτιστικών συλλόγων πρέπει να είναι ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία της πολιτικής μας. Πρέπει απέναντι τους να έχουμε
όχι απλά μια θετική θέση, αλλά να διαμορφώσουμε μια δυναμική πολιτική ενίσχυσης τους, που θα τους βοηθήσει να λειτουργήσουν συγκροτημένα και με προοπτική,
να αναβαθμίσουν το παραγόμενο έργο τους.


          Αποβλέπουμε στην κατοχύρωση της αυτοτέλειας τους μέσα από την ουσιαστική ενίσχυση τους . Ο όρος ενίσχυση δεν πρέπει να ερμηνεύεται με την στενή
οικονομική του διάσταση. Ενίσχυση σημαίνει συμμετοχή στην διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών που στοχεύουν στη δυναμική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους
και στην ποιοτική αναβάθμιση τους. Ο ΕΦΠ και γενικά ο δήμος δεν πρέπει να προσανατολιστεί σε μια μονοσήμαντη πολιτική επιχορηγήσεων και μόνο, αλλά να
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους, που με τη σειρά της θα τους παρέχει την δυνατότητα εξασφάλισης νέων πόρων.  Η οικονομική
ενίσχυση έχει νόημα αν υπηρετεί μια πολιτική ένα στόχο, ένα σχεδιασμό. Δεν είναι δυνατόν να δίνονται οι οποιεσδήποτε οικονομικές ενισχύσεις, αν δεν έχει
καταθέσει ο σύλλογος που θα την πάρει ένα συγκεκριμένο πλάνο δραστηριοτήτων, αν δεν τεκμηριώσει τις απόψεις του. Πρέπει όλοι οι σύλλογοι να μπουν σ’ αυτή τη
λογική γιατί είναι η μόνη που εξυπηρετεί τους στόχους τους. Δεν μπορούν να εξαντλούνται σε καταγραφές και αναπαραγωγές φολκλορικού και μόνο περιεχομένου.


             Όταν ορατός είναι ο κίνδυνος της εξαφάνισης όχι μόνο των εθίμων ορισμένων ομάδων αλλά και των γλωσσικών ιδιωμάτων και ιδιωματισμών τους, είναι
επιτακτική ανάγκη να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια καταγραφής και διατήρησης τους. Σε μια εποχή έντονων πολιτικών αλλά και πολιτισμικών αλλαγών που
σηματοδοτούν οι διεθνείς εξελίξεις δεν μπορούμε να παραβλέπουμε τους κινδύνους αυτούς και να μην χαράζουμε πολιτικές “αντίστασης”.      

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΣυνέντευξη τύπου Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
Επόμενο άρθροΞαναντωμώθηκαν οι Κυδιαντούσοι τη Μ. Παρασκευή