Αρχική Απόψεις Aρθρα Γιώργος Περρής: Στο Βόρειο Αιγαίο οι μικρομεσαίες εταιρείες υποφέρουν

Γιώργος Περρής: Στο Βόρειο Αιγαίο οι μικρομεσαίες εταιρείες υποφέρουν

14


Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δεν προέρχονται μόνο από το νησιωτικό χαρακτήρα της περιοχής και τις προβληματικές υπηρεσίες μεταφορών. Η περιοχή έχει επιπλέον πρόβλημα εσωστρέφειας και ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό.


ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχουν να αντιπαλέψουν με ένα πλήθος προβλημάτων, τα οποία οι εταιρίες που λειτουργούν σε μεγάλα αστικά κέντρα έχουν λύσει ή έχουν περιορίσει τις επιπτώσεις τους. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μια νησιωτική περιφέρεια με αρκετές ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά γνωρίσματα που σε άλλους τομείς δρουν ως επιταχυντές ανάπτυξης (τουρισμός) και σε άλλους ως σημαντική τροχοπέδη (βιομηχανία).
Παρακάτω θα επιχειρηθεί μια σταχυολόγηση των κυριοτέρων προβλημάτων.


Ανθρώπινο δυναμικό
Η εξεύρεση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που θα προσφέρει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε οργανισμούς που λειτουργούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι ιδιαίτερα δυσχερής, κυρίως διότι τα εξειδικευμένα στελέχη που κατάγονται από τη συγκεκριμένη περιοχή δεν επιλέγουν αν παραμείνουν εκεί, φοβούμενοι το ιδιαίτερα μικρό μέγεθος της αγοράς στην οποία μπορούν να αξιοποιηθούν οι γνώσεις τους. Επιπρόσθετα πολλές εταιρίες αναθέτουν για δικούς τους λόγους ( σχέσεις σε κλειστή κοινωνία, πολιτικοί λόγοι κλπ.) σημαντικά έργα (π.χ. εγκατάσταση ISO, εκπόνηση marketing plan κλπ.) σε στελέχη με μικρή εξειδίκευση και τούτο περιορίζει ακόμη περισσότερο τη συγκεκριμένη «αγορά εξειδικευμένων υπηρεσιών» δρώντας ως ένας ακόμη ανασταλτικός παράγων στην επιστροφή στελεχών με σημαντική εξειδίκευση στη γενέτειρά τους.
Αρκετοί ίσως διαφωνήσουν με την πρόταξη του συγκεκριμένου προβλήματος, ωστόσο μια προσεκτική μελέτη των προβλημάτων που ακολουθούν θα καταστήσει σαφές ότι η επίλυση του κεφαλαίου «ανθρώπινο δυναμικό» θα συντελούσε καταλυτικά στον τρόπο αντιμετώπισης και των άλλων.


Μεταφορές
Οι δυσχέρειες που δημιουργεί στις μεταφορές πρώτων υλών και προϊόντων ο νησιωτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας είναι προφανείς. Αρκεί να αναφερθεί ότι π.χ. ενώ για παραγωγικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στα μεγάλα αστικά κέντρα η μείωση του stock αποτελεί στόχο, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε νησιωτικές περιοχές δεν μπορούν να αποφύγουν την ύπαρξη υψηλού stock πρώτων υλών για να διασφαλίσουν έτσι την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγικής μονάδας τους σε περίπτωση αποκλεισμού του νησιού λόγω κακών καιρικών συνθηκών (απαγορευτικός απόπλους). Πέραν όμως τούτου ακόμη και η πρόσκληση υποβολής προτάσεων που απευθύνεται σε διαφημιστικές εταιρίες (spec) από μια εταιρία που λειτουργεί π.χ. στη Χίο ενδέχεται να έχει φτωχή ανταπόκριση εξαιτίας του αυξημένου κόστους (ανθρωποώρες, κόστος διαμονής, εισιτήρια) που συνεπάγεται για τη διαφημιστική εταιρία. Αν στα παραπάνω προστεθεί και το πρόβλημα της ελλιπούς υποδομής σε αεροδρόμια (βλ. μικρό αεροδρόμιο Χίου), και λιμάνια, τότε το συγκεκριμένο πρόβλημα λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις.


Εσωστρέφεια
Οι εταιρίες που λειτουργούν στην περιφέρεια έχουν συχνά πρόβλημα πρόσβασης σε εταιρίες ή φορείς που μπορούν να συντελέσουν στην αποτελεσματική προβολή και διακίνηση των προϊόντων τους, την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού. Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα εταιριών που αποπειράθηκαν να «τοποθετήσουν» τα προϊόντα τους σε μεγάλα αστικά κέντρα αλλά η έλλειψη γνώσης των βέλτιστων μεθόδων οδήγησε την απόπειρά τους σε αποτυχία. Η εσωστρέφεια που χαρακτηρίζει πολλές εταιρίες στην περιφέρεια ευθύνεται και για την μη χρησιμοποίηση ειδικών συμβούλων που μπορούν να παράσχουν εξειδικευμένη υποστήριξη.
Τα προβλήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι μερικά από αυτά που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες που λειτουργούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και προσεκτική ανάλυσή τους επιβάλλει την εκπόνηση μιας στρατηγικής μακρόπνοης λύσης που θα αφουγκρασθεί τον «καημό» του μέσου νησιώτη επιχειρηματία και θα αξιοποιήσει τη μεγάλη δεξαμενή των στελεχών που έχουν τη δυνατότητα και το ενδιαφέρον (λόγω καταγωγής) να βοηθήσουν.


Πληροφόρηση
Είναι περιττό να γίνει εδώ άλλη μία ανάλυση περί «υδροκέφαλου κράτους». Το σίγουρο είναι ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου βρίσκεται μακριά από τα κέντρα λήψης αποφάσεων αλλά και τους κεντρικούς φορείς πληροφόρησης. Επιπρόσθετα είναι δύσκολο για έναν επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στη Λήμνο να παρακολουθεί τις «βέλτιστες πρακτικές» σε ένα κλάδο δεδομένου ότι π.χ. οι σημαντικές εκθέσεις γίνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ πλήθος ομοειδών εταιριών από τις οποίες είναι δυνατόν να αντληθεί γνώση (benchmark) απουσιάζουν από το νησί.


* Ο κ. Γιώργος Περρής είναι επιχειρηματικός σύμβουλος στο Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) Βορείου Αιγαίου. Το ΚΕΤΑ δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΥΠΑΝ και έχει ως στόχο την παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας. Το κείμενο δημοσιεύτηκε στη χθεσινή “Ναυτεμπορική

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΤο ποσό των 190.000 Ευρώ για μεταφορές μαθητών ζητά από την Περιφέρεια η Ν.Α. Χίου
Επόμενο άρθροΕκδήλωση από το ΕΦΟΔΙΟ