Αρχική Green Life Ζώα & Περιβάλλον Αμφισβητείται δικαστικά η άδεια- Ε.Ε. για τα τηγανέλαια στη Λαγκάδα

Αμφισβητείται δικαστικά η άδεια- Ε.Ε. για τα τηγανέλαια στη Λαγκάδα

482

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: voreioaigaio.ert.gr/
Η ανεπαρκής δημόσια διαβούλευση αλλά και η « (αν)ικανότητα των αρμόδιων αρχών να αξιολογούν τις αναφερθείσες εκπομπές ρύπων» , αποτελούν για τους κατοίκους των χωριών Λαγκάδας- Συκιάδας σημαντικά επιχειρήματα έτσι ώστε να γίνει ανάκληση της άδειας για την μονάδα παραγωγής ενέργειας από βιορευστά και τηγανέλαια στη περιοχή τους.
Αυτό συμπεραίνεται από την απάντηση του κ. Vella εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας Νίκος Χουντής.
Η απάντηση δίνει στους κατοίκους των δύο χωριών πληροφορίες και πάνω σε ποια νομική βάση μπορούν να στηρίξουν το αίτημά τους, αφού η δικαστική οδός θεωρείται αναγκαία. Ενδιαφέρον έχει επίσης η πληροφορία ότι «το εν λόγω έργο δεν έχει επιλεγεί μέχρι στιγμής για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ»..
Αναλυτικά η απάντηση που μας προώθησε ο Κυριάκος Τσιπούρας, Τεχνολόγος Τροφίμων και Οικολόγος Ακτιβιστής:

EL E-001694/2019 Απάντηση του κ. Vella εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (14.6.2019)
1. Η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία γίνεται λόγος φαίνεται ότι έχει συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 50 MW και, συνεπώς, καλύπτεται από την οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών (ΟΒΕ) *1.
Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το παράρτημα IV της ΟΒΕ, πρέπει να δοθούν στο ενδιαφερόμενο κοινό *2 αποτελεσματικές ευκαιρίες συμμετοχής στις διαδικασίες αδειοδότησης, π.χ. με τη διατύπωση γνώμης όσον αφορά τις αιτήσεις αδειοδότησης προτού ληφθεί η τελική απόφαση από τις αρμόδιες αρχές.

Αν μέλη του ενδιαφερόμενου κοινού θεωρούν ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα συμμετοχής τους στο πλαίσιο της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές, το άρθρο 25 της ΟΒΕ επιτρέπει σε αυτά να έχουν πρόσβαση, στο πλαίσιο των εθνικών νομικών συστημάτων, π.χ. σε δικαστική επανεξέταση για να αμφισβητηθεί, μεταξύ άλλων, η νομιμότητα απόφασης για τη χορήγηση άδειας βάσει της ΟΒΕ.
2. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν από τις αρμόδιες αρχές, το εν λόγω έργο δεν έχει επιλεγεί μέχρι στιγμής για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ.
Σύμφωνα με τους κανόνες περί επιμερισμένης διαχείρισης, η επιλογή των έργων που αποτελούν αντικείμενο χρηματοδότησης από τα ταμεία της πολιτικής συνοχής εμπίπτουν, κατά γενικό κανόνα, στην αρμοδιότητα των εθνικών διαχειριστικών αρχών και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές που ορίζονται στα έγγραφα προγραμματισμού και την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Η νομιμότητα απόφασης για τη χορήγηση άδειας ΒΕ μπορεί να αμφισβητηθεί για διαδικαστικούς και ουσιαστικούς λόγους (άρθρο 25 παράγραφος 1 της ΟΒΕ).
Ενώ η διαδικαστική νομιμότητα αναφέρεται στη διαδικασία αδειοδότησης, η ουσιαστική νομιμότητα αφορά τη νομική ορθότητα των απαιτήσεων που καθορίζονται στην άδεια ΒΕ (π.χ. συμμόρφωση με το άρθρο 14 της ΟΒΕ).

Η (αν)ικανότητα των αρμόδιων αρχών να αξιολογούν τις αναφερθείσες εκπομπές ρύπων και να διενεργούν περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις αποτελεί ένα άλλο θέμα που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αμφισβήτησης με άλλη νομική βάση (άρθρο 23 της ΟΒΕ) ανάλογα με τις εθνικές νομικές διατάξεις.
*1– Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17).
*2– Το άρθρο 2 παράγραφος 17 της ΟΒΕ ορίζει το «ενδιαφερόμενο κοινό» ως το κοινό το οποίο θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ή του οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη χορήγηση ή αναπροσαρμογή μιας άδειας ή των όρων της, για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται από το οικείο εθνικό δίκαιο, θεωρούνται ότι έχουν συμφέροντα.


Στη συνέχεια παραθέτουμε την ερώτηση που είχε καταθέσει στις 8 Απριλίου 2019 ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής:

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 42k WORD 18k
8 Απριλίου 2019
E-001694-19
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001694-19
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

 

 Θέμα:  Καταγγελίες για έλλειψη διαβούλευσης κατά την κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Χίο
 Γραπτή απάντηση 
Στο τουριστικό παραθαλάσσιο χωριό Λαγκάδα της νήσου Χίου και σε μικρή απόσταση από τον οικισμό, αιφνιδιαστικά και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και διαβούλευση με τους κατοίκους, ξεκίνησε η κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση τηγανελαίου.Όπως έγινε γνωστό, η άδεια δόθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, ενώ υπήρξαν αρνητικές γνωμοδοτήσεις από ειδικές σε θέματα περιβάλλοντος υπηρεσίες του Δήμου Χίου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, ήταν επόμενο να υπάρξει αντίδραση των κατοίκων, οι οποίοι απαίτησαν την άμεση διακοπή του έργου.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Τι προβλέπει η νομοθεσία σχετικά με την αναγκαιότητα διαβούλευσης με το κοινό;
2. Το συγκεκριμένο έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο αναπτυξιακού νόμου ή οποιουδήποτε άλλου προγράμματος;
3. Το γεγονός ότι υπάρχει δηλωμένη αδυναμία των Υπηρεσιών του Δήμου, λόγω έλλειψης υλικοτεχνικής υποδομής και τεχνογνωσίας, για τον έλεγχο εκπομπής ρύπων και περιβαλλοντικού ελέγχου επιτρέπει την προσβολή της άδειας που χορήγησε η Αδειοδοτούσα Αρχή;
Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθρο«Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου», Εγκαίνια της περιοδεύουσας έκθεσης στο Μουσείο Μαστίχας Χίου
Επόμενο άρθροΤέλος ο μειωμένος ΦΠΑ στα νησιά από 1/7;, του Ν. Ροδίτη