Αρχική Νέα Οικονομία Προκήρυξη προγράμματος για “νέους αγρότες”

Προκήρυξη προγράμματος για “νέους αγρότες”

14


Το ΚΕΤΑ Βορείου Αιγαίου ενημερώνει ότι έγινε η προκήρυξη του προγράμματος “ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ”, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000 – 2006” του Υπουργείου Γεωργίας.
Δικαιούχοι του μέτρου δύναται να κριθούν νέες και νέοι (φυσικά πρόσωπα) στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά σε δική τους γεωργική εκμετάλλευση και έχουν αποκτήσει για πρώτη φορά την ιδιότητα του αρχηγού της, το χρονικό διάστημα από 4.8.2004 έως και 10.6.2005.
Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία 0,5 ΜΑΕ (1 ΜΑΕ = 1.750 ώρες απασχόλησης ανά έτος). Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης μπορεί να είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα με 10ετές μισθωτήριο συμβόλαιο.
β. Την ημερομηνία λήψης της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας των (έχουν γεννηθεί από τις 4.8.1965 και μετά).
γ. Κατοικούν μόνιμα σε ορεινό ή μειονεκτικό Δημοτικό ή Κοινοτικό διαμέρισμα και οικισμό, ή σε Δημοτικό ή Κοινοτικό διαμέρισμα κανονικής περιοχής με πληθυσμό μέχρι 50.000 κατοίκους.
δ. Είναι υπήκοοι κράτους- μέλους της Ε.Ε.
ε. Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
στ. Δεν είναι μόνιμοι ή με σύμβαση υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., στρατιωτικοί, ιδιωτικοί υπάλληλοι, βουλευτές, ελεύθεροι επαγγελματίες, εργολάβοι, βιοτέχνες κλπ. Οι εποχιακοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου εξετάζονται (ημερομίσθια, μισθός, περίοδος και διάρκεια σύμβασης κλπ) ανά περίπτωση.
ζ. Δεν λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%.
η. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) είναι μέχρι 22.500,00 €. Υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των διαθέσιμων στοιχείων των τριών τελευταίων ετών.
θ. Όσοι έχουν ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα μέχρι 7.500,00 €. Υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των διαθέσιμων στοιχείων των τριών τελευταίων ετών, αφαιρούμενων των εισοδημάτων που αντιστοιχούν σε επάγγελμα, απασχόληση ή πηγή που επίσημα έχει διακοπεί και δεν υφίσταται στο εξεταζόμενο έτος.
ι. Ο/Η σύζυγος δεν είναι κατά κύρια απασχόληση γεωργός, είτε αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης, την οποία λειτουργούσε, είτε λάμβανε ενισχύσεις που χορηγούνται σε αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων κατά τα προηγούμενα έτη.
ια. Δεν είναι συνταξιούχοι ή μαθήτριες- μαθητές, σπουδάστριες- σπουδαστές και φοιτήτριες- φοιτητές, για το διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους και κτήση του σχετικού τίτλου σπουδών.
ιβ. Δεν εκτίουν ποινές φυλάκισης ή εκκρεμεί εις βάρος τους δίωξη για καλλιέργεια, κατοχή, εμπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη σε βάρος του Δημοσίου ή δεν έχει παρέλθει πενταετία από την έκτιση της οποιασδήποτε ποινής για τα αδικήματα αυτά.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να ζητήσουν:
– Οικονομική ενίσχυση (από 5.000 έως 25.000 ΕΥΡΩ) για την κάλυψη δαπανών πρώτης εγκατάστασης.
– Χαμηλότοκο Δάνειο για την αντιμετώπιση των δαπανών πρώτης εγκατάστασης, ώστε οι δικαιούχοι του καθεστώτος πριμοδότησης πρώτης εγκατάστασης να υποστηριχτούν στην αντιμετώπιση των δαπανών που ενδεχομένως θα προκύψουν για την κανονική λειτουργία της εκμετάλλευσής τους και κυρίως για να προσαρμόσουν την εκμετάλλευσή τους στα κριτήρια της οικονομικής βιωσιμότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων κλπ.
Οι φάκελοι υποψηφιότητας από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να υποβάλλονται από τις 9/5 έως τις 10/6/2005 στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της περιοχής τους.