Αρχική Νέα Οικονομία Ανοιξε το μέτρο για τις αγροτικές επενδύσεις

Ανοιξε το μέτρο για τις αγροτικές επενδύσεις

37


 Με απόφαση της Γενικής Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Μαρίας Σκέμπερη, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι αγρότες από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, να υποβάλλουν πρόταση για την ένταξη στα Καθεστώτα ενίσχυσης επενδύσεών τους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (σχέδια βελτίωσης). 
Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων (δημόσια δαπάνη) που θα διατεθούν μέσω των Καθεστώτων Ενίσχυσης για αγροτικές επενδύσεις στους τρεις Νομούς του Βορείου Αιγαίου, την παρούσα περίοδο Εφαρμογής ετών 2003 – 2006, ανέρχεται στο ποσό των 24.145.066,67 € ( 8,3 δις δρχ. περίπου). 
“Με την τρίτη κατά σειρά πρόσκληση για τα σχέδια βελτίωσης – τονίζει σε δήλωσή της η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Μαρία Σκέμπερη – ανοίγουμε το σύνολο των διατιθέμενων πιστώσεων από το ΠΕΠ, παρέχοντας τη δυνατότητα ένταξης και υλοποίησης ενός πολύ μεγάλου αριθμού επενδύσεων στον αγροτικό τομέα. 
Δημιουργούνται έτσι οι προϋποθέσεις να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επενδύσεις, να ικανοποιηθεί το ενδιαφέρον του συνόλου των επενδύσεων που προβλεπόταν μέχρι και το 2006, άμεσα, βοηθώντας παράλληλα και την τοπική οικονομία. 
Με τον τρόπο αυτό μηδενίζεται και η πιθανότητα ύπαρξης επιλαχόντων, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιούνται και τα αιτήματα των επιλαχόντων των προηγούμενων περιόδων.
Ελπίζω να υπάρξει ανταπόκριση από τους ενδιαφερόμενους και να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι σημαντικότατες πιστώσεις που δίνονται ως ενίσχυση.
Η χρηματοδότηση μάλιστα μέσω του προγράμματος, υψηλού ποσοστού επί του προϋπολογισμού των σχεδίων βελτίωσης, που για την περιοχή μας φτάνει και στο 70% του κόστους της επένδυσης, αποτελεί το πλέον ισχυρό κίνητρο για νέες επενδύσεις και κατ’ επέκταση για περαιτέρω ανάπτυξη της αγροτικής μας παραγωγής και εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα στο Βόρειο Αιγαίο”.
Τα Καθεστώτα Ενίσχυσης συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – Τμήμα Προσανατολισμού (ΕΓΤΠΕ-Π) και στοχεύουν στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των κατοίκων της υπαίθρου. Ειδικότερα το ΕΓΤΠΕ-Π έχει ως αποστολή: “Καθιέρωση της σχέσης μεταξύ πολυλειτουργικής γεωργίας και ιδιαίτερης περιοχής. Ενδυνάμωση και στήριξη της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας ως δραστηριότητας – κλειδί των αγροτικών περιοχών. Διευκόλυνση της συγκράτησης του πληθυσμού στις αγροτικές ζώνες. Διαφύλαξη και βελτίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου και της κληρονομιάς”.


Με την απόφαση της Γενικής Γραμματέα δημοσιοποιήθηκε κοινή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στα καθεστώτα ενίσχυσης των Μέτρων:


A Μέτρο 1.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ανασυγκρότησης Υπαίθρου του Υπουργείου Γεωργίας (ΕΠΑΑΑΥ) 2000-2006 ΄΄Επενδύσεις στις Γεωργικές εκμεταλλεύσεις΄΄ (κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης κτηνοτροφικής παραγωγής).


B Μέτρο 4.1 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου 2000-2006 ΄΄Επενδύσεις στις Γεωργικές εκμεταλλεύσεις΄΄ (κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής).


Τα Καθεστώτα Ενίσχυσης και το ύψος των πιστώσεων που θα διατεθεί ανά κατηγορία με την παρούσα προκήρυξη στους αγρότες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, έχουν αντίστοιχα ως εξής:


Μέτρο 1.1 του Ε.Π.Α.Α.Υ. 2000 – 2006
1. Επενδύσεις κυρίως στην Κτηνοτροφία για Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις με ενδείξεις Οικονομικής Βιωσιμότητας 2.800.000 €.
2. Επενδύσεις για την ενθάρρυνση δημιουργίας Προτύπων αγροκτημάτων 600.000 €. 3. Επενδύσεις για την προώθηση Καινοτόμων Δράσεων 300.000 €.


Μέτρο 4.1 του ΠΕΠ 2000-2006 Βορείου Αιγαίου
1. Επενδύσεις κυρίως στη Φυτική Παραγωγή για Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις με ενδείξεις Οικονομικής Βιωσιμότητας 19.545.066,67 €.
2. Επενδύσεις για την ενθάρρυνση δημιουργίας Προτύπων αγροκτημάτων 600.000 €.3. Επενδύσεις για την προώθηση Καινοτόμων Δράσεων 300.000 €.


Δικαιούχοι του καθεστώτος ενίσχυσης μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και συνεργαζόμενες εκμεταλλεύσεις, εφόσον συντρέχουν οι κατά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις.
Οι φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου της μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου σε δύο (2) αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) με το σύνολο των δικαιολογητικών σε κάθε αντίτυπο.
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδύσεων που θα ενταχθούν μπορεί να ανέλθει μέχρι το 70% του συνολικού κόστους της επένδυσης, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται ο δικαιούχος. 
Η περίοδος υποβολής φακέλων υποψηφιότητας λήγει στις 25 Σεπτεμβρίου 2003.
Τα έντυπα του φακέλου υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν και να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες από:
– Το Δήμο / Κοινότητα του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.
– Τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (Διεύθυνση Γεωργίας) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Περιφέρειας.
– Τη Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Κουντουριώτη 79, 81100, Μυτιλήνη (Παπαπάντος Γρ., Τσιαβαλιά Χρ., Τσίγγου Ρ., Τηλ. 22510 37268).
– Το Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων.
– Το δικτυακό τόπο του Υπουργείου Γεωργίας www.minagric.gr και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου www.northaegean.gr.


 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΑναβολή συνεδρίασης ΔΣ ΟΜΗΡΕΙΟΥ
Επόμενο άρθροΑρθρο Ελπίδας Τσουρή στην εφημερίδα “ΕΘΝΟΣ”