Αρχική Νέα Τοπικά Ισ. Μπουρνιά, επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τα...

Ισ. Μπουρνιά, επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τα προβλήματα των Νομαρχιών

5

 Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής    
           Διακυβέρνησης
           κ. Γιάννη Ραγκούση


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,


Με την ανάληψη των καθηκόντων σας να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία για το καλό της πατρίδας μας. 


 

Θα θέλαμε αφενός ως αυτοδιοικητικοί που υπηρετούμε τον  β΄ Βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και ως νησιώτες να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα με βάσει και τις παρατηρήσεις του Δ.Σ. της ΕΝΑΕ του συνεδρίου για τη Νησιωτικότητα αλλά και των προσωπικών μας σκέψεων και προτάσεων:

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ


ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ – ΟΞΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ


1.Προϋπολογισμός-ΚΑΠ
Το 2009 αναμένεται να αποδοθούν στις Ν.Α. από τους ΚΑΠ το ποσό των 498.875.000 €. Zητάμε να αποδοθούν στο σύνολό τους δεδομένου ότι τον Σεπτέμβριο το ποσό που αναμένετο να αποδοθεί ήταν 38.895.847 € ενώ καταβλήθηκαν 34.366.704 € (μειωμένα κατά 13,2%).
Θέλουμε να παρακαλέσουμε στον προϋπολογισμό του 2010 να υπάρξει αύξηση του αρχικού ποσού των 498.875.000 € καθώς απαιτείται και σημαντική αύξηση του Π.Δ.Ε. για τα Νομαρχιακά Έργα (δεδομένου ότι το 2009 είχαμε μείωση 31,7%).


2.ΔαπάνεςΕκπαίδευσης
Α. Να καθοριστούν με νόμο ως απλοποιημένες μεταβιβαστικές πληρωμές οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών, καθώς και οι δαπάνες στέγασης σχολείων και υπηρεσιών εκπαίδευσης και οι λειτουργικές ανάγκες των τελευταίων και να οριστεί ο ακριβής χρόνος καταβολής τους.
Β. Να αναμορφωθεί-τροποποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο της μεταφοράς μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησής τους, πληρώνοντας τους κατωτέρω σκοπούς:
• Να αντιμετωπίζει ισότιμα τους μαθητές ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν (Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Επαγγελματικών Λυκείων, Μουσικών Σχολείων, Ειδικής Αγωγής, Αποδήμων Ελληνοπαίδων κ.α.)
• Να προσδιορίζει επακριβώς και να περιορίζει το κόστος μεταφοράς.
• Να περιορίζει τις πολυδαίδαλες, χρονοβόρες και ατελέσφορες διαδικασίες και να αναδιατάσσει τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων φορέων με στόχο την ταχύτητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα.
Επίσης να αποδοθεί άμεσα το ποσό των 250εκ. € περίπου, το οποίο αφορά συνολικές οφειλές για τη μεταφορά μαθητών (2009 και προηγούμενα έτη).
Να αναπροσαρμοστεί το συνολικό κόστος μεταφοράς μαθητών δεδομένου ότι κάθε χρόνο είναι αυξανόμενο.


3.ΟδικόΔίκτυο
Με βάση απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (21-3-07) οι Ν.Α. ανέλαβαν την ευθύνη συντήρησης ενός σημαντικού τμήματος του οδικού δικτύου του νομού τους το οποίο προηγουμένως ήταν υπό την ευθύνη του ΥΠΕΧΩΔΕ ή των Περιφερειών χωρίς να μεταβιβαστούν οι αντίστοιχοι πόροι (Αρθ. 102 του Συντάγματος).
Οι υποχρεώσεις του 2008 και του 2009 αθροιζόμενες αγγίζουν το ποσό των 250 εκ. €. Από αυτά λάβαμε 85 εκ. €, ζητούμε την καταβολή των οφειλομένων και την αναγραφή του ποσού στον τακτικό προϋπολογισμό του 2010.
Ειδικά θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να δρομολογηθεί νομοθετική ρύθμιση για την ανάληψη των υποχρεώσεων και καταβολή των αποζημιώσεων τροχαίων ατυχημάτων που επιδικάζονται σε βάρος των Ν.Α. εξαιτίας παράληψης συντήρησης του οδικού δικτύου από το δημόσιο (κρατικό προϋπολογισμό).


4. Κατάργηση τέλους μεταβίβασης και αδείας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
Με ρύθμιση του Ν. 3763/2009 καταργήθηκε η απόδοση στις Ν.Α. των τελών μεταβίβασης και άδειας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών για το διάστημα από 7-4-2009 έως 7-8-2009 με συνέπεια να απολεσθούν σημαντικά έσοδα
(κατ’εκτίμηση προσεγγίζουν τα 120 εκ. €.)
Ζητάμε να αναπληρωθεί το ανωτέρω ποσό.


5.ΕΣΠΑ2007-2013
Με το Νόμο 3614 για τη «Διαχείριση, έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013», αν και επιχειρείται μερικώς η απλοποίηση των διαδικασιών και η επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, δυστυχώς, έχει συμπεριληφθεί μέρος μόνον των προτάσεων και ιδεών που οι Nομαρχίες, μέσω της ΕΝΑΕ έχουν καταθέσει και δεν κινείται στις αποφάσεις που υιοθετήθηκαν από τα Συνέδρια της ΕΝΑΕ.
Αποτέλεσμα αυτού είναι: α) η ενίσχυση του β’ βαθμού αυτοδιοίκησης να υπολείπεται σημαντικά της επιθυμητής και β) να παρατηρείται ένας καθετοποιημένος συγκεντρωτισμός και έλλειψη δημοκρατικού προγραμματισμού όσον αφορά στο σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων ακόμη και για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της κάθε περιοχής.
Γι’αυτό επισημαίνουμε:
 Έλλειμμα εκπροσώπησης των Νομαρχιών στα διάφορα όργανα ( ΑΟΠ ΑΕ, Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων κ.λπ.)
 Την εκ των πραγμάτων ακύρωση του ρόλου του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θέτει ουσιαστικά προβλήματα στην εφαρμογή των διατάξεων περί «ΔημοκρατικούΠρογραμματισμού».
Διεκδικούμε:
Την ενεργητικότερη συμμετοχή των Νομαρχιών στα όργανα παρακολούθησης
τουΕΣΠΑ2007-2013.
 Την ενδυνάμωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών των Ν.Α. με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της διοίκησης, τη συνολική αύξηση της αποτελεσματικότητας και της χρηστής διοίκησης των διαθέσιμων πόρων, προχωρώντας στην άμεση σύσταση Ομάδων Έργου, όπως άλλωστε προβλέπεται από τον προσφάτως ψηφισθέντα Νόμο.
 Στην? κατεύθυνση αυτή είναι απαραίτητο οι τελικοί δικαιούχοι, προκειμένου να έχουν την απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια, να στελεχωθούν επαρκώς με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες, να εκπαιδευτεί το προσωπικό τους στα σύγχρονα διοικητικά και διαχειριστικά εργαλεία, να αποκτήσουν των κατάλληλο τεχνολογικό και διοικητικό εξοπλισμό, να αναδιοργανωθούν σε επίπεδο νομού, να διοικούνται από προσωπικό αξιοκρατικά επιλεγμένο.


6.ΠΟΛΙΤΙΚΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η σημερινή πραγματικότητα έχει δείξει τη μεγάλη σημασία της ύπαρξης ενός αποτελεσματικού μηχανισμού ταχείας και συντονισμένης αντίδρασης σε περίπτωση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.
Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις έχουν την ευθύνη υλοποίησης του κεντρικού σχεδιασμού, διαθέτουν όμως πεπερασμένα μέσα και δυνατότητες.
Για ένα καλύτερο σχεδιασμό του συστήματος της Πολιτικής Προστασίας, στο τμήμα που μας αφορά και με στόχο τη συντονισμένη εφαρμογή ενός κοινού συστήματος έγκαιρης κινητοποίησης και ουσιαστικής αρωγής προς τους πληγέντες προτείνουμε την ανάληψη δράσης στα εξής σημεία:


 Άμεση έκδοση-Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και άλλων κανονιστικών πράξεων που χρειάζονται για την επεξήγηση και εφαρμογή όλου του νομικού πλαισίου που διέπει την Πολιτική Προστασία.
 Πρόβλεψη ικανής χρηματοδότησης των Ν.Α και άλλων? εμπλεκομένων φορών για τη στήριξη του ρόλου τους και της αποστολής τους.
Ανασχεδιασμός του συνολικού πλέγματος του συστήματος Πολιτικής Προστασίας, της οργάνωσης, της στελέχωσης και του συντονισμού των εμπλεκομένωνφορέων.7.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ.Α.
Σας θέτουμε το επιτακτικό πρόβλημα του προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, για το οποίο προτείνουμε:
(α) Να καταστεί επαρκές σε αριθμό και υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης.
(β) Να αρθούν οι όποιες μέχρι σήμερα μισθολογικές ανισότητες των εργαζομένων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με τους υπαλλήλους του Δημοσίου, με ισότιμη και άνευ διακρίσεων, μεταχείριση οικονομικών απολαβών, μέσω της κατάρτισης νέου ενιαίου μισθολογίου για όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου και της αυτοδιοίκησης.8.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν η αυθαίρετη αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τις Ν.Α. και αντιστρόφως, η ανάθεση ή αύξηση αρμοδιοτήτων χωρίς την αντίστοιχη απόδοση των αναλογούντων πόρων (π.χ. Γρίπη Η1Ν1,  ημιυπαίθριοι). Ζητούμε να υπάρχει ουσιαστικός διάλογος και να ζητείται πάντα η σύμφωνη γνώμη της ΕΝΑΕ.
Ιδιαίτερα οξυμένο είναι το πρόβλημα με την συγκρότηση και λειτουργία των κέντρων προσωρινής διαμονής αλλοδαπών και λαθρομεταναστών, των οποίων η λειτουργία είναι δυσχερής από την έλλειψη ακριβούς νομοθετικού πλαισίου, κανονισμού λειτουργίας και κυρίως επαρκούς χρηματοδότησης.


9.ΚΩΔΙΚΑΣΝ.Α.
Ζητούμε την άμεση ψήφιση του Κώδικα Ν.Α. όπως ακριβώς έχει διαμορφωθεί μετά από μακροχρόνιο διάλογο με το ΥΠ.ΕΣ.


10. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΕ
Είναι απαραίτητο η νεοσυσταθείσα εταιρεία ΝΟΜΟΣ ΑΕ να στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό και να εξασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδότηση προκειμένου να εκπληρώσει τους σκοπούς για τους οποίους συστάθηκε (ενέργειες υποστήριξης των Ν.Α., προετοιμασία και ανάθεση μελετών ωρίμανσης έργων κτλ) και να συντελέσει στην περιφερειακή ανάπτυξη στα πλαίσια υλοποίησης του ΕΣΠΑ.


ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ


Με βάσει και τα συμπεράσματα του θεματικού συνεδρίου της ΕΝΑΕ που πραγματοποιήθηκε στις 12-13 Ιουνίου 2009  αιτούμε εφόσον προχωρήσει η διοικητική μεταρρύθμιση  να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:
– Η συνταγματική κατοχύρωση της νησιωτικότητας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την θεσμική αναγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
– Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών (μικρό μέγεθος, περιφερειακότητα και απομόνωση) οδηγούν σε ύπαρξη πρόσθετου κόστους κατασκευής υποδομών και λειτουργίας υπηρεσιών ιδίως στα μικρότερα νησιά και κατ΄επέκταση σε χαμηλή ελκυστικότητα για την διατήρηση οικονομικών δραστηριοτήτων και πληθυσμού.  πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα από ειδικές και στοχευμένες χρηματοδοτήσεις
– Απαιτούνται ειδικά μέτρα και πολιτικές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στον νησιωτικό χώρο καθώς οι νησιωτικές επιχειρήσεις δεν ωφελούνται πάντα από τις οριζόντιες πολιτικές και η διαφοροποίηση των μέτρων ενίσχυσης δεν μπορεί να εξαντλείται στα ούτως ή άλλως περιορισμένα επιπλέον ποσοστά χρηματοδότησης.
– Απαιτείται η περαιτέρω εξειδίκευση του Εθνικού και των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού (Τουρισμός, Βιομηχανία. ΑΠΕ) και η επιτάχυνση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού στο επίπεδο του νησιού και όχι μόνο του ΟΤΑ.
– Καταγράφεται η έλλειψη εξειδικευμένου για το νησιωτικό χώρο σχεδιασμού και εφαρμογής ειδικών πολιτικών τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά την εφαρμογή επί μέρους δράσεων και προγραμμάτων στις νησιωτικές περιφέρειες από φορείς της κεντρικής δημόσιας διοίκησης
– Είναι αναγκαία η διαφοροποίηση της οργάνωσης και της λειτουργίας του δημόσιου τομέα με ενίσχυση της αυτοδιοίκησης ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή δημοσίων υπηρεσιών (ιδίως της υγείας, της παιδείας, των μεταφορών, των επικοινωνιών) υψηλού επιπέδου αντίστοιχου με εκείνο του κατοίκου της ηπειρωτικής Ευρώπης
– Η ενδυνάμωση και εξειδίκευση όλων των πρωτοβουλιών που ενισχύουν την παραγωγή ειδικών προϊόντων (πχ. αγροτικών όπως τα προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ) και υπηρεσιών (πχ. τουρισμός) βασισμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών και στην ποιότητα των πρώτων υλών και της παραγωγικής διαδικασίας, στη προστασία των περιβαλλοντικών πόρων μπορούν να ενισχύσουν τον τοπικό παραγωγικό ιστό μέσα σε ένα διαφορετικό και ανταγωνιστικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης.  
– Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Αυτοδιοίκηση στα ανατολικά και νότια σύνορα της χώρας με την παράνομη διακίνηση μεταναστών είναι σοβαρό. Απαιτούνται πρωτοβουλίες από την Κυβέρνηση και σε διεθνές επίπεδο, ώστε να αντιμετωπίζεται ανθρώπινα και αποτελεσματικά το σοβαρό πρόβλημα.
– Ζητούμε την γενναία στήριξη των ΑΕΙ των νησιών προκειμένου να διαδραματίσουν τον επιστημονικό και τον αναπτυξιακό ρόλο τους με την δημιουργία νέας γνώσης, καινοτομιών και νέων τεχνολογιών που θα αντιμετωπίσουν τα ειδικά προβλήματα των νησιών.
– Απαιτείται η περαιτέρω εμβάθυνση στη μελέτη των προβλημάτων και την τεκμηρίωση των κατάλληλων πολιτικών και μέσων προκειμένου να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά οι υπάρχουσες δυνατότητες χρηματοδότησης αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Για το λόγο αυτό προτείνουμε τη δημιουργία Ελληνικού Νησιωτικού Παρατηρητηρίου.
– Θεωρούμε αναγκαία την έγκαιρη δέσμευση των συχνοτήτων που θα απελευθερωθούν για χρήση από νησιωτικές, ορεινές και άλλες απομονωμένες περιοχές με δεδομένη της κεφαλαιώδους σημασίας που έχουν οι επικοινωνίες και η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στην αντιμετώπιση της απομόνωσης του νησιωτικού χώρου.
– Είναι αναγκαίος ο καθορισμός χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών προοπτικών αναθεώρησης του κοινοτικού προϋπολογισμού, που θα λειτουργούν μεταξύ άλλων ως φορολογικά και κοινωνικά κίνητρα, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε νησιωτικού περιβάλλοντος.
– Είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση μιας «νησιωτικής κατηγορίας» στη διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων, ως μηχανισμού επαλήθευσης της αποτελεσματικότητας των πολιτικών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι επιδράσεις των πολιτικών στις νησιωτικές περιοχές, ιδιαιτέρως όταν πρόκειται για νομοθετικές προτάσεις σε σχέση με την εσωτερική αγορά.
– Απαιτείται η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος αξιολόγησης και διοίκησης των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών που θα εξασφαλίζει καλύτερες υπηρεσίες (διάρκεια ταξιδιού-ταχύτητα πλοίου, συχνότητα και συνέπεια δρομολογίων, παρεχόμενες υπηρεσίες εκτός και επί του πλοίου, άνεση, συμπεριφορά προσωπικού) σε τιμές ανάλογες με αυτές στις ηπειρωτικές περιοχές (μεταφορικό ισοδύναμο). Είναι απολύτως αναγκαία η ενσωμάτωση της αρχής του «μεταφορικού ισοδύναμου» σε όλες τις τομεακές πολιτικές της χώρας μας και ειδικότερα θεωρούμε αναγκαία την αναμόρφωση του ΕΣΠΑ, ώστε το μεταφορικό ισοδύναμο να αποτελέσει βασικό κριτήριο στην κατανομή των πόρων για την προσπελασιμότητα. Τα υπόλοιπα σοβαρά ζητήματα της ακτοπλοΐας και ειδκότερα για τα προβλήματα στις άγονες γραμμές.
– Χρειάζεται συγκεκριμενοποίηση της έννοιας «πράσινη τεχνολογία» και άμεση εφαρμογή δράσεων που οδηγούν στην Οικονομική Αειφόρο ανάπτυξη των νησιών με εφαρμογή καινοτόμων οικολογικών λύσεων που ταιριάζουν στα νησιά μας. Άμεση εφαρμογή σε θέματα τροφοδότησης των νησιών σε ενέργεια και νερό, με υλοποίηση κατανεμημένων πράσινων λύσεων ενέργειας στα νησιά με συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και παροχή πόσιμου νερού από Οικολογικές μονάδες που τροφοδοτούνται από ΑΠΕ, αντί λύσεων που στηρίζονται σε ορυκτά καύσιμα.
– Εφόσον προχωρήσει η  μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση να ληφθεί υπόψη η ανάγκη ενός νέου μοντέλου διοίκησης για τα νησιά προκειμένου για τη διαμόρφωση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νησιωτικής στρατηγικής.


ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
1. Εφόσον προχωρήσει η διοικητική  μεταρρύθμιση να πραγματωθεί με ισόρροπο τρόπο λαμβάνοντας υπόψη την εγγύτητα των νησιών τόσο λόγω παραδοσιακών δεσμών όσο και λόγω αποστάσεων προς συγκεκριμένα κέντρα-πόλεις.
2. Η σταθερή χρηματοροή για τα Δημόσια Έργα που προέκυψαν από δημοκρατικό προγραμματισμό.
3. Την προώθηση του μεταφορικού ισοδυνάμου σε όσον αφορά την ισότιμη μεταχείριση με την υπόλοιπη επικράτεια και την ανάγκη άρσης της «διπλής» νησιωτικότητας.
4. Την στελέχωση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου με μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό.
5. Την σωστή αξιοποίηση και κατανομή του προσωπικού σε αντίστοιχες υπηρεσίες της αιρετής Περιφέρειας, της Νομαρχίας κ.λπ.
Σε κάθε ευελπιστούμε οι προτάσεις τόσο της ΕΝΑΕ του συνεδρίου για τη Νησιωτικότητα καθώς και οι δικές μας να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό για τη διοικητική μεταρρύθμιση.


Με εκτίμηση,
Ισαβέλλα Αδ. Μπουρνιά
Νομαρχιακή Σύμβουλος Χίου
Επικεφαλής
«Χίος Νέα Εποχή Νέα Δύναμη»

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΚωστής Μουσουρούλης- Μήνυμα για την 28η Οκτωβρίου
Επόμενο άρθροΒασίλης Αργυριάδης: κριτική για τη “δεξιά τσέπη του ράσου”